Cevap Yaz
17 Mayıs 2022, 14:51 - Binnur Yazdı

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı konusunda 7. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 74-75-76-77-78-79-80-81-82 ve 83’teki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik, hatalı ve problemli olduğunu düşündüğünüz kısımları bizlere Yorumlar kısmından yazarak bildirebilirsiniz. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları MEB Yayınları konusunda Değişen Dünyada Değişen Osmanlı konusunu işledik.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

UYARI!DİKKAT!
KİTAP RESMİ DOĞRU DEĞİLSE BU BAĞLANTIYA TIKLAYARAK DOĞRU KİTABA ULAŞIN!


7.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN OSMANLI

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 74 Ders Kitabı Cevapları

Hazırlık Çalışmaları
Bir devletin çağdaşları arasında geri kalmış olmasının sebepleri neler olabilir? Söyleyiniz.
Cevap: Bir devletin eğitim sistemi kötüyse, sanatta, bilimde ve ekonomide çağdaştan geri kalmıştır.

Aşağıda Koçi Bey’in risalesinde yer alan bazı tavsiyelere yer verilmiştir. Bu tavsiyelerin hangi alanlarla ilgili olduğunu boşluklara yazınız.

“Padişahlar, Sultan Süleyman Han Gazi’ye gelinceye kadar bizzat Divanı Hümayun’da bulunur, memleket ve millet, bütün halk, hazine, para ve diğer büyük küçük işler ile tam mânâsıyla meşgul olurlar idi.”
Cevap: Siyaset

“Evvelce ev başına kırkar, ellişer akçe alınırken şimdi her kişiden iki yüz akçe ve her ev halkından üç yüz akçe, her koyun başına bir akçe tayin olundu.”
Cevap: Ekonomi

“İlmiyeye ait yüksek makamların şunun bunun aracılığı ile verilmesi doğru değildir. En bilgilisi hangisi ise ona verilmesi gerekir.“ 
Cevap: Eğitim

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 75 Ders Kitabı Cevapları

Avrupa başkentlerine giden Osmanlı elçileri görevleri sırasında hazırladıkları raporlarda Avrupa’nın hangi özelliklerinden bahsetmiş olabilir? Tartışınız.
Cevap: Bilim. sanat, siyasi, kültür ve birçok icatlardan bahsetmiş olabilir.

İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından matbaanın kurulması sosyal hayatı nasıl etkilemiş olabilir? Söyleyiniz
Cevap: Kitaplar ucuzlaşmış ve ulaşması kolaylaşmıştır. El yazması kitap kopya edenler işsiz kalmıştır. 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 76 Ders Kitabı Cevapları

Kumaş ve kâğıt fabrikalarının kurulmasının toplumsal ve ekonomik yapıya etkileri neler olabilir? Söyleyiniz.
Cevap: Olumlu etkileri vardır. Giyim ve kitap fiyatları ucuzlamış ve daha fazla yapılmıştır. Fabrikaların kurulmasıyla istihdam sağlandığı için toplumda işsiz kalanlar için iş fırsatı olmuştur.

Tabloda Lale Devri’nde yapılan bazı yenilikler verilmiştir. Yeniliklerin hangi alanda yapıldığını örnekte olduğu gibi karşısındaki boşluğa yazınız.
Cevap:

7.-Sinif-Sosyal-Bilgiler-MEB-Yayinlari-Sayfa-76-Ders-Kitabi-Cevaplari 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


Osmanlı Devleti askerî alanda yenilikler yaparken niçin yabancı uzmanlardan yararlanmış olabilir? Söyleyiniz.
Cevap: Askeri alanda yeterli bir bilgiye sahip olmadıkları için yabancı uzmanlardan yararlanmışlardır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 77 Ders Kitabı Cevapları

Okuduğunuz metinde verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

III. Selim yenilik yapmadan önce hazırlık aşamasında neler yapmıştır? Yazınız.
Cevap: Devletin zayıflamasının nedenleri ve neler yapılması gerektiği hakkında bilgiler toplamıştır. 

III. Selim Avrupa’da niçin daimî elçilikler açmıştır? Açılan bu elçiliklerin devlete katkısı ne olmuştur? Yazınız.
Cevap: Avrupadaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak için açmıştır. Bu elçilikler sayesinde Avrupa ülkeleri daha yakından tanındı.

Batı dillerindeki eserlerin Türkçeye çevrilmesinin eğitim ve kültür hayatında ne gibi katkıları olmuştur? Yazınız.
Cevap: Bilim ve sanat alanında kendini gelişmiştir. 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 78 Ders Kitabı Cevapları

Osmanlı Devleti’nde yeniliklerin daha çok askerî alanda yapılmasının sebepleri neler olabilir? Yazınız.
Cevap: Askeri gücün zayıf olması, yeniçeri ocağının bozulması, savaşlarda alınan ağır vergiler ve yeniçerilerin ıslah edilememesi

Aşağıdaki tabloda III. Selim ve II. Mahmud’un sosyal ve ekonomik alanda yaptığı bazı yenilikler verilmiştir. Yeniliklerin toplumsal ve ekonomik sonuçlarını örnekte olduğu gibi yazınız.
Cevap:

7.-Sinif-Sosyal-Bilgiler-MEB-Yayinlari-Sayfa-78-Ders-Kitabi-Cevaplari 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 79 Ders Kitabı Cevapları

Yurt dışına gönderilen öğrenciler Osmanlı Devleti’ne hangi alanlarda katkı sağlamış olabilir? Yazınız.
Cevap: Eğitim, bilim, sanat ve teknoloji alanında katkı sağlamıştır.

Aşağıda Tanzimat Fermanı’nın bazı maddeleri verilmiştir. Verilen maddeleri hangi alanla ilgili olduğunu örnekte olduğu gibi yazınız.
Cevap:
7.-Sinif-Sosyal-Bilgiler-MEB-Yayinlari-Sayfa-79-Ders-Kitabi-Cevaplari 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 81 Ders Kitabı Cevapları

Posta Nezareti ve telgraf hatlarının kurulması topluma ne gibi faydalar sağlamış olabilir?
Cevap: Posta Nezareti ve telgraf hatları toplumun uzak diyarlardaki diğer insanlarla iletişim kurabilmesini ve haberleşmesini kolaylaştırmıştır. Diğer ülkelerdeki durumları öğrenmeye başlamışlardır.

Buharlı gemilerin kullanılması İstanbul’un toplumsal hayatında ne gibi değişiklikler yapmış olabilir?
Cevap: Buharlı Gemiler, İstanbul’un toplumsal hayatında ulaşımını kolaylaştırmış, Asya ve Avrupa arasındaki bağlantıyı bir nebzede olsa güçlendirmiştir. Adalara olan ulaşım kolaylaştırmıştır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 81-82-83. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

Demir yolu ulaşımının gelişmesi toplumsal ve ekonomik ne gibi değişimler sağlamış olabilir?
Cevap: Demiryolu ulaşımı sayesinde ülkedeki ulaşım hızlanmıştır. Bu şekilde tüccarlar yük trenleriyle büyük miktarda uzak yerlere satış yapabiliyor hale geldi. İnsanlar uzak diyarlara çok kolay şekilde ulaşabilir hale geldi. Ülkenin uzak bir noktasında çıkan isyana devlet merkezden hızlıca trenler acılığı ile askerler gönderebilir hale geldi.

Osmanlı Dönemi’nde yaşayan bir tüccar olsaydınız hangi ulaşım araçlarını tercih ederdiniz? Neden?
Cevap: Osmanlı Dönemi’nde yaşasaydım buharlı trenleri tercih ederdim çünkü bu araçlar çağın en ileri teknolojilerinden birisidir.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 82 Ders Kitabı Cevapları

Sıra Sizde
Aşağıdaki akış diyagramında eksik olan yerleri örnekte olduğu gibi doldurunuz.
Cevap:

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 82 Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 83 Ders Kitabı Cevapları

XIX. yüzyılda toplumu ilgilendiren birçok yenilik yapılmıştır. Bu dönemde kurulmuş bazı kurumlar günümüzde de varlıklarını sürdürmektedir. Aşağıda ismi verilen kurumların faaliyet alanlarını işaretleyiniz.
Cevap:
7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 83 Ders Kitabı Cevapları

Siz de XIX. yüzyılda yaşayan bir devlet adamı olsaydınız ekonomik ve sosyal hayat için hangi yenilikleri yapardınız?
Cevap:
Ülkede ekonomik özgürlük olmasını sağlardım. İnsanların ülkeme yatırım yapması için teşvik verici yardım sözleri verirdim. Örneğin yurtdışındaki bir yatırımcıya ülkemde yatırım yapması halinde iş yapması için ona bir yıl ücretsiz yer ve konaklama hizmeti vereceğimi söylerdim. Sosyal alanda ise evsiz insanlar için her ilçeye büyük misafirhaneler açardım.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83. Sayfa Cevapları MEB Yayınları” 2022-2023 konusu içerisinde LGS’ye hazırlık aşamasında olan 7. Sınıf öğrencilerimizin sıkça ihtiyaç duyabilecekleri konular arasında bulunan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları Yorumlar bölümünden yazmayı unutmayın.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.