Cevap Yaz
20 Mart 2024, 20:48 - Furkan Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 144-145-146-147-148-149. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 144-145-146-147-148-149. Sayfa Cevapları Adım Adım Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Neler Öğrendik Neler? konusunun yer aldığı 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144-145-146-147-148-149 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 144-145-146-147-148-149. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 144-145-146-147-148-149. Sayfa Cevapları Neler Öğrendik Neler?

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden “doğru” ya da “yanlış” olanları belirleyerek ilgili kutucuğu işaretleyiniz.

1. Sıvı maddelerin tanecikleri, sadece titreşim hareketi yapar. [Y]
2. Katı bir madde sıvı hâle geçerken taneciklerinin hareket sürati artar. [D]
3. Gaz bir madde sıvı hâle geçerken taneciklerinin yaptığı hareket çeşitleri değişmez. [D]
4. Sıvı maddelerin belirli hacimleri ve şekilleri yoktur. [Y]
5. Hava, sıkıştırılabilen bir maddedir. [D]
6. Yoğunluk, maddenin kütlesine ve hacmine bağlıdır. [D]
7. Buzun yoğunluğu, oda sıcaklığındaki suyun yoğunluğundan büyüktür. [Y]
8. Bakır, pamuğa göre ısıyı daha iyi iletir. [D]
9. Taş yünü, yanıcı olmayan ve uzun ömürlü bir yalıtım malzemesidir. [D]
10. Petrolden üretilen kömür, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. [Y]


B. Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere, kutu içindeki kavramlardan uygun olanları yazınız. 

1. Sıvı maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk miktarı __gaz__ maddelere göre daha azdır.
2. Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hâle geçmesine __erime__ denir.
3. Gaz tanecikleri titreşim, __öteleme__ ve dönme hareketi yapar.
4. Birim hacimdeki madde miktarına __yoğunluk__ denir.
5. Eşit kollu terazi ile __kütle__ değeri ölçülür.
6. Metaller, ısı __iletkeni__ olan maddelerdir.
7. Isı yalıtımında ısı __yalıtkanı__ olan maddeler kullanılır.
8. Cam yünü, __strafor köpük__ ve taş yünü yalıtım malzemelerine örnek olarak verilebilir.
9. Petrolden mazot, __benzin__, gaz yağı gibi sıvı yakıtlar elde edilir.
10. Zehirlenmelere neden olabilen karbonmonoksit renksiz ve __kokusuz__ bir gazdır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Sıvı ve gaz hâldeki maddelerin taneciklerinin yaptığı hareket çeşitlerini yazınız.
Cevap: Sıvı ve gaz haldeki maddeler öteleme, dönme ve titreşim hareketi yaparlar.

2. A ve B maddelerinin aynı hacimde olduğu bilinmektedir. Bu maddelerden B’nin yoğunluğu fazla olduğuna göre hangi maddenin kütlesi daha fazladır?
Cevap: B maddesinin yoğunluğu, A maddesinin yoğunluğundan daha fazladır.

3. Birbiri içerisinde çözünmeyen farklı yoğunluktaki K, L ve M sıvıları aynı kaba konulduğunda L sıvısı en üstte, M sıvısı ise en altta konumlanıyor. Bu sıvıların yoğunluklarını karşılaştırınız.
Cevap: M > K > L

4. Neden fosil yakıtlar, “yenilenemez enerji kaynakları” olarak nitelendirilir? Açıklayınız.
Cevap: Çünkü fosil yakıtların neredeyse tamamı tükenebilir maddelerdir. Bazı fosil yakıtların oluşması içinse çok ama çok uzun yıllar gerekir.

5. Binalarda ısı yalıtımında kullanılan malzemelerden üç tanesini yazınız.
Cevap: 

  • Strafor köpük
  • Cam yünü
  • Taş yünü

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. K, L ve M maddelerine ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir.
– K maddesinin tanecikleri, sadece titreşim hareketi yapar.
– L maddesinin belirli bir şekli ve hacmi vardır.
– M maddesinin belirli bir hacmi yoktur.

Buna göre K, L ve M maddeleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?
Cevap: D) Demir Bakır Hava 


2. Yandığı zaman enerji veren maddeler “yakıt” olarak adlandırılır. Yakıtlar, özelliklerine göre çeşitli şekillerde sınıflandırılabili . Aşağıdaki tabloda bazı yakıt örnekleri verilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları MEB Yayınları

Tablodaki yakıtlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: D) Tabloda fosil yakıt olmayan katı, sıvı ve gaz yakıt örnekleri vardır. 

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları MEB Yayınları

3. X, Y ve Z maddelerinin kütle ve hacimleri aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir. 

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları MEB Yayınları

Buna göre X, Y ve Z maddelerinin yoğunlukları arasındaki büyüklük ilişkisi, aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?
Cevap: B) Y > Z > X


4. Aşağıdaki görselde bir maddenin hâl değişimleri ile katı, sıvı ve gaz hâllerinin tanecik yapıları verilmiştir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları MEB Yayınları

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: C) Gaz hâlden sıvı hâle geçerken tanecikler birbirine yaklaşır. 


5. Eşit kütlelere sahip saf K, L, M ve N sıvıları özdeş kaplara boşaltılıyor. Kaplardaki sıvı miktarlarının görseldeki gibi farklı olduğu gözlemleniyor.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları MEB Yayınları

K, L, M ve N sıvılarının yoğunlukları ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?
Cevap: B) L sıvısının yoğunluğu, M sıvısının yoğunluğundan büyüktür.


6. Oda sıcaklığında ve eşit kütlede olan farklı maddelerden yapılmış I, II, III ve IV numaralı kutuların içerisine özdeş buz parçaları konuluyor. Kutuların bulunduğu ortamın sıcaklığı sabit tutuluyor. Buzlar tamamen sıvı hâle dönüşene kadar geçen süre ölçülerek aşağıdaki grafik çiziliyor.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları MEB Yayınları

Buna göre hangi kutunun yapıldığı maddenin ısı iletkenliği, diğerlerine göre daha fazladır?
Cevap: A) I. Kutu

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları MEB Yayınları

7. Bir deneyde birbiri içerisinde çözünmeyen K, L, M ve N sıvıları kullanılıyor. Bu sıvılar, aynı kaplara koyulduğunda aşağıdaki gibi konumlanıyor.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları MEB Yayınları

Deneyde kullanılan sıvılardan eşit kütlede alınarak bu sıvıların hacimleri ölçülüyor ve sonuçlardan yararlanılarak bir grafik çiziliyor. Buna göre çizilen grafik, aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: B)


8. Fen bilimleri dersinde öğretmen, ısı yalıtımını anlatan bir posteri tahtaya asar ve öğrencilerinden bu posteri inceleyip ardından ısı yalıtımı ile ilgili bildiklerini paylaşmalarını ister.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları MEB Yayınları

Buna göre seçeneklerdeki ifadelerden hangisini söyleyen öğrencinin paylaşımı hatalıdır?
Cevap: D) Isı yalıtımında ısıyı iyi ileten bir madde kullanılmıştır. 

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları MEB Yayınları

9. Aşağıda, maddenin farklı fiziksel hâllerinin tanecikli yapıları ve bu yapıların özellikleri karışık olarak verilmiştir.

Bu görseller ve ilgili özellikler oklarla eşleştirildiğinde oluşacak şekil, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: A)


10. Birbiri içerisinde karışmayan K, L, M ve N sıvılarına ait kütle ve hacim grafikleri aşağıda verilmiştir. 

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları MEB Yayınları

Buna göre eşit hacimde alınan K, L, M ve N sıvıları aynı kaba konulup yeterince beklendikten sonra sıvıların görünümleri, aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?
Cevap: C)

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları MEB Yayınları

11. Bir öğrenci, üç düzenekten oluşan bir deney tasarlıyor. Birinci düzenekte boş, ikinci düzenekte içinde kâğıt parçaları olan, üçüncü düzenekte ise içinde strafor köpük bulunan karton bir kutu kullanıyor. Bu kutuların içine özdeş sularla doldurulmuş şişeler yerleştiriyor.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları MEB Yayınları

Öğrenci, düzenekleri eşit süre beklettikten sonra elde ettiği verileri aşağıdaki tabloya kaydediyor.

Bu deneye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Cevap: D) Kâğıt parçaları, ısı yalıtımı bakımından strafor köpüğe göre daha etkili olmuştur. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.