Cevap Yaz
22 Mayıs 2024, 22:07 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 233-234-235-236-237-238-239. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 233-234-235-236-237-238-239. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 6. Ünite Değerlendirme Çalışmaları konusunun da bulunduğu 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 233-234-235-236-237-238-239 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 233-234-235-236-237-238-239. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 233-234-235-236-237-238-239. Sayfa Cevapları 6.Ünite Değerlendirme Çalışmaları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 233 Ders Kitabı Cevapları

ŞİFREYİ BULALIM

Aşağıdaki bulmacada kutucuk içerisindeki kavramlar (aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, sağdan sola, soldan sağa yazılarak) gizlenmiştir. Bu kavramları bularak üzerini çizdiğinizde geriye kalan harflerden bir şifre oluşacaktır. Bu şifreyi bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 233 Ders Kitabı Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 234 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek cevaplayınız.

1. Halkın kendi kendini yönetmesine ne denir?
Cevap: DEMOKRASİ

2. Benzer siyasi görüşleri paylaşan kişilerin bir ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak üzere oluşturdukları örgütlenmeye ne denir?
Cevap:  SİYASİ PARTİ

3. İnsanlar arasında iletişimi sağlayan radyo, televizyon, gazete ve Genel Ağ gibi basın yayın organlarının tümüne ne denir?
Cevap: MEDYA

4. Egemenliğin millete ait olduğu yönetim şekline ne denir?
Cevap: CUMHURİYET

5. Ülkemizde on sekiz yaşına giren her vatandaşın yerine getirmesi gereken vatandaşlık sorumluluğu nedir?
Cevap: OY KULLANMAK

6. 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde son derece etkili olmuş ve darbeye karşı direnişin temsilî hâline gelmiş kişinin adı nedir?
Cevap:  ÖMER HALİSDEMİR

7. Farklı düşüncelere sahip olan insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi ve yönetimde temsil edilmesine ne denir?
Cevap: ÇOĞULCULUK


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 235 Ders Kitabı Cevapları

1. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?
Cevap: 3. çıkışa ulaşır.

2. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur?
Cevap: 1, 3, 5 ve 6

3. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
Cevap: 2, 4 ve 7

2. Oligarşi yönetim biçiminde halkın yönetimde söz hakkı yoktur.
4. Ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, sağlıklı ve 20 yaşına giren her erkek askerlik görevini yerine getirmekle yükümlüdür.
7. Monarşi yönetim biçiminde yöneticiler halka karşı sorumlu değildir

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 235 Ders Kitabı Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 236 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.
Cevap:

1. (Y)
2. (D)
3. (D)
4. (D)
5. (D)
6. (Y)
7. (D)
8. (Y)


Ç. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.
Cevap:

1. Demokrasilerde __hukuk__ üstünlüğü ilkesi vardır.

2. Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin tek kişide toplanması __kuvvetler birliği__ olarak adlandırılır.

3. Toplumu ilgilendiren herhangi bir konu hakkında halkın benimsediği ortak görüşe __kamuoyu__ adı verilir.

4. Demokrasinin olduğu ülkelerde belli aralıklarla __seçim__ yapılarak ülkeyi yönetecek kişiler halk tarafından belirlenir.

5. Ülkemizde herkes __yaşama__, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.

6. Bireyler cinsiyetlerinden dolayı __ayrımcılık__ uğramamalı, kadın ve erkek her bireyin eşit haklara sahip olduğu unutulmamalıdır.

7. Demokrasilerde insanlar düşüncelerini __özgür__ ifade edebilirler.

8. Toplumsal yaşamda iş, meslek edinme, yönetme gibi alanlarda kadınlara, çocuklara, engellilere ayrıcalık tanımaya __pozitif ayrımcılık__ adı verilir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 237 Ders Kitabı Cevapları

D. Aşağıdaki kavram haritasındaki numaralandırılmış kutucukları, verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız
Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 237 Ders Kitabı Cevapları


E. Ülkemizde yasama, yürütme ve yargı güçlerini kullanma yetkilerinin anayasamıza göre hangi kişiye veya kuruma verildiğini yazınız. Bunların kendine has yetki ve sorumluluklarının neler olduğunu belirtiniz.
Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 237 Ders Kitabı Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 238 Ders Kitabı Cevapları

F. Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, medya ve bireylerin (kamuoyu) yönetimin karar alma sürecine nasıl etki edebileceğini aşağıda verilen noktalı yerlere yazınız. 
Cevap:

Siyasi Partiler: Siyasi partiler hükümeti yaptıkları konusunda eleştirip doğru yolu gösterme konusunda ön ayak olurlar.

Sivil Toplum Kuruluşları: Bir topluluğun önemli istek ya da dileklerini hükümete bildirerek bu konuda çalışmalar yapar.

Medya: Hükümetin yaptığı her doğru ve yanlış hareketleri tarafsız şekilde yansıtarak caydırıcı bir etken olur. Bu sayede hükümetin hata yapmasını en aza indirir.

Bireyler (Kamuoyu): Doğrudan hükümeti seçtiği için kendi isteklerinin hükümete yaptırılmaısnı ister. Aksi halde bir sonraki seçimde hükümeti desteklemeyeceklerdir.


G. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız

1. I. Kişi egemenliği
II. Eşitlik
III. Siyasi partiler
IV. Ayrımcılık
Verilenlerden hangileri demokrasinin temel ilkeleri arasında yer alır?

Cevap: B) II ve III

2. Anayasamızın 42. maddesinde eğitim ve öğrenim hakkı ile ilgili özellikler belirtilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biridir? 
Cevap: A) Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz

3. Demokrasi bireyler için bir yaşam biçimidir. Bireyler toplumsal hayatın her anında demokrasiye uygun hareket etmelidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi demokrasiye uygun bir davranış değildir?
Cevap: C) Bir öğrencinin düşüncelerinden ötürü arkadaşıyla alay etmesi

4. Millî egemenlik, hürriyet ve adalet anlayışları aşağıda verilen yönetim şekillerinden
hangisinde daha kolay uygulanabilir?

Cevap: A) Cumhuriyet


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 238 Ders Kitabı Cevapları

5. Verilen bilgilere göre Pınar ve annesi, yönetimin karar alma sürecine aşağıdakilerden hangisini kullanarak etki etmişlerdir?
Cevap: D) Kamuoyu oluşturma

6. Yukarıda verilen bilgiler değerlendirildiğinde Türk Medeni Kanunu’yla kadınların;
I. Sosyal
II. Ekonomik
III. Siyasal
alanlardan hangilerinde hak kazandığı söylenebilir? 

Cevap: B) I ve II

7. Aşağıda verilen kişi ya da kurumlardan hangisi yürütme görevini yerine getirir?
Cevap: B) Cumhurbaşkanı

8. Buna göre Ahmet Bey’in verdiği bilgilerden yararlanarak
I. Temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvence altında olduğuna
II. Temel hak ve özgürlüklerin gerekli durumlarda sınırlandırılabileceğine
III. Temel hak ve özgürlükleri sınırlandırırken
kanunların göz ardı edilemeyeceğine yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

Cevap: D) I, II ve III


Ğ. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Millî egemenlik ilkesinin demokrasi için önemini belirtiniz.
Cevap: Milli egemenlik başka bir devletin himaye altına girmeme, kendi özgür düşüncesini dile getirip kendi kendini yönetir.

2. Ülkemizde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Cevap: Yasama TBMM tarafından kanunlar çıkarılır cumhurbaşkanı bu kanunlara göre devleti yürütür. Kanunlara uymayan kişilerde Bağımsız Mahkemelerde yargılanır.

3. Yönetimin karar alma sürecinde kamuoyu oluşturmanın önemini ifade ediniz.
Cevap: Hükümet halkın beğenmediği bir karar almaya çalışırsa halk buna tepkisini gösterecek ve desteğini geri çekecektir. Bu nedenle hükümet halkın isteklerini gözetip buna göre karar alabilir.

4. 15 Temmuz darbe girişiminin demokrasi açısından nasıl bir tehdit oluşturduğunu belirtiniz
Cevap: Halkın seçtiği meclis üyelerini Cumhurbaşkanını zorla ortadan kaldırıp hiç kimsenin seçmediği silah zoruyla getirilen bir yöneticinin başa geçirilmeye çalışılması demokrasiyle zıt düşmektedir.

5. Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak görev ve sorumluluklarımızı açıklayınız.
Cevap: Oy kullanmak, vergi vermek, ortak mirasa sahip çıkmak, milli egemenlik ve bağımsızlığımızın sembollerini koruyup saygı göstermek.

6. Orta Asya Türk devletlerinde kadının toplumsal hayattaki yerini ve önemini ifade ediniz.
Cevap: eski Türk toplumlarında kadınlara değer verilirdi. Hem diplomatik açıdan hem de aile açısından söz hakkı verilirdi. Bu sayede düşüncelerini dile getirir ve çözüm yolu üretebilirdi.


6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 233-234-235-236-237-238-239. Sayfa, 6.Ünite Değerlendirme konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.