Cevap Yaz
1 Mayıs 2024, 11:00 - Saniye Yazdı

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 186-187-188-189-190-191. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 186-187-188-189-190-191. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf lise öğrencilerinin lise hayatında çokça ihtiyaç duyabileceği dersler arasında bulunan ve içerisinde 1. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 186-187-188-189-190-191 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 186-187-188-189-190-191. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 186-187-188-189-190-191 Sayfa Cevapları 1. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları MEB Yayınları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

1. Belirli zaman diliminde, sınırları belirli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus adı verilir.
2. Doğum ve ölümler dikkate alınarak hesaplanan, göçlerin dâhil edilmediği yönteme doğal nüfus artışı adı verilir.
3. Tükiye’de çalışan nüfusun yarısından fazlası hizmet sektöründe yer alır.
4. Ülkelerin sahip olduğu 0-14 yaş arası ile 65 yaş üstü nüfusuna bağımlı nüfus adı verilir.
5. Herhangi bir alanda yaşayan nüfus ile o alanın yüz ölçümü arasındaki orana aritmetik nüfus yoğunluğu adı verilir.


B) Aşağıdaki eşleştirmeyi yapınız.

6. Aşağıda nüfus dağılışını etkileyen bazı faktörler verilmiştir. Bu faktörleri doğal ya da beşerî olma durumuna göre eşleştirerek numaralarını noktalı alanlara yazınız.
Cevap:

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları MEB Yayınları

7. Aşağıda Türkiye’de nüfusun yoğun ve seyrek olduğu bazı alanlar verilmiştir. Bu alanları, nüfusunun yoğun ve seyrek olma durumuna göre eşleştirerek numaralarını noktalı alanlara yazınız.
Cevap:

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları MEB Yayınları


C) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

8. Dünya genelinde nüfusun düzenli dağılmadığı gözlenmektedir. Dünyanın bazı alanları sık nüfuslu iken bazı alanları da seyrek nüfusludur. Örneğin Amazon Havzası, seyrek nüfuslu alanlardan birisidir. Amazon Havzası’nın seyrek nüfuslu olmasında ………………………………… gibi faktörler etkili olmuştur.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan alana neler yazılmalıdır?
Cevap: Amazon Havzasında sıcaklık, nem ve yağışın çok fazla olması bataklık ve gür orman varlığı insan yaşamını olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle bu alanlar daha seyrek nüfusludur.


9. Nüfus piramidinin tabanının geniş olması; çocuk nüfusun, doğum oranının ve nüfus artış hızının fazla olduğunun; üst kısmının dar olması ise yaşlı nüfusun az, ortalama yaşam süresinin kısa olduğunun göstergesidir.
Buna göre hangi ülkelere ait olan nüfus piramitlerinde, piramidin tabanının geniş olması beklenir?
Cevap: Gana, Gabon, Ürdün ve Türkiye nüfus piramidi tabanı geniş olmalıdır.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları MEB Yayınları

10. Ülkelerin kalkınması, siyasi ve kültürel etki alanlarını genişletebilmesi için nüfus önemli ve gereklidir. Özellikle üretimi ve tüketimi fazla olan ülkelerin ekonomileri giderek büyür ve gelişir.
Türkiye’de son yıllarda devlet politikası hâline gelen doğum oranlarının yükseltilmesi olgusunu, ekonomiye etkisi açısından değerlendiriniz.
Cevap: Türkiye’de doğum oranlarının artmasıyla ülkede üretim, ve tüketim artmaktadır. Ülkenin her ne kadar ekonomisini olumsuz yönde etkilese de bu durum gelişmekte olan ve yetişkin çalışan nüfusun fazlalığı kalkınmayı sağlamaktadır.


11. Türkiye’de 2007 yılından itibaren Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi uygulamasına geçilmiştir. Böylece geçmiş nüfus sayımlarında olduğu gibi insanların sokağa çıkma yasağı yaşaması durumu ortadan kalkmıştır. Ayrıca Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sayesinde Türkiye nüfusunun gerek miktarına gerekse yapısal özelliklerine ait verilerin sürekli güncellenebilmesi sağlanmıştır.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile Türkiye nüfusunun gerek miktarının gerekse yapısal özelliklerinin sürekli güncelleniyor olabilmesinin Türkiye’ye nasıl katkıları olmuştur?
Cevap: Ülkedeki nüfus yoğunluğunun olduğu yerlerdeki alt yapı ve hizmet binalarının yeterli olup olmadığından; yetersizse yeni binaların ve alt yapı ihtiyaçlarının hangi konumlara yapılması gerektiği gibi bir çok bilginin rahatlıkla elde edilip uygulanmasını sağlamıştır.


12. Aşağıda Türkiye’de nüfusun artış hızının yıllara göre değişiminin grafiği verilmiştir.
Türkiye’nin nüfus artış hızı eğiliminin son yıllarda durağanlaştığı gözlenmektedir. Nüfus artış hızının durağanlaşma eğiliminde olması, Türkiye’nin gelecekte ne gibi sorunlar yaşamasına neden olması beklenir?
Cevap: Yeni iş sahaları oluşmaz ve bu da ülkemizin ekonomisini kötü yönde etkiler. Zamanla daha da azalmasıyla göçler de artar. 


13. Türkiye’de ortanca yaş giderek yükselmiştir. 1980’de 19,9 olan ortanca yaş 2022’de 33,5 olmuştur. Ortanca yaşın giderek yükselmesi, ülke nüfusunun yaşlandığının bir göstergesidir.
Türkiye’de nüfusun giderek yaşlanması, gelecekte Türkiye’nin ne gibi sorunlar ile karşı karşıya kalmasına neden olabilir?
Cevap: Nüfusun giderek yaşlanması, sağlık hizmetlerinin ve emeklilik maaşlarının finanse edildiği miktarda sosyal güvenlik harcamalarında artışa yol açarak devlet bütçesinin dağılımında dengesizliğe neden olmaktadır.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları MEB Yayınları

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

14. Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede nüfus sayımlarından elde edilebilecek bir bilgi değildir?
Cevap: B) Yerleşme doku ve tipleri


15. Aşağıdaki tabloda X ve Y ülkelerinde nüfusun bir yıl içindeki doğal ve gerçek artış oranları verilmiştir.
10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları MEB Yayınları
Buna göre, X ve Y ülkeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: C) X ülkesi dış göç almış, Y ülkesi dış göç vermiştir.


16. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin nüfus özelliklerinden biri değildir?
Cevap: E) Nüfusun ikiye katlanma süresi kısadır


17. Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede yaşlı nüfus oranının fazla olması ve giderek artması nedeniyle yaşanması beklenen sorunlardan biri
değildir?
Cevap: D) Demografik yatırım ihtiyacının azalması


18. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde nüfus artışının olumsuz sonuçlara neden olacağı söylenemez?
Cevap: A) Kanada 


19. Dünya üzerinde nüfus sürekli artarak günümüzde 7 milyarı aşmıştır. Dünya nüfusunda belirgin artışların yaşandığı dönemler ‘nüfus sıçraması’ diye ifade edilir. Dünya nüfusunda ‘üçüncü sıçrama’ dönemi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
Cevap: B) Sanayi Devrimi’nin yaşanması


20. Dünya üzerinde nüfus, birtakım doğal ve beşerî faktörlerin etkisiyle dengeli bir biçimde dağılmamıştır. Aşağıdakilerden hangisi dünya üzerindeki sık nüfuslu alanlardan biridir?
Cevap: B) Güneydoğu Asya


21. Dünyadaki bazı alanlar; sıcaklık değerlerinin düşük olması, yükselti ortalamasının fazla olması, yağış miktarının az olması gibi doğal faktörlerin etkisiyle seyrek nüfusludur.
10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları MEB Yayınları 2

Buna göre haritada numaralanmış alanlardan hangi ikisinde nüfusun seyrek olmasının nedenleri benzerlik gösterir?
Cevap: D) III ve V 

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları MEB Yayınları

22. Bir ülkenin sadece nüfus piramidine bakılarak aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir bilgi elde edilemez?
Cevap: A) Nüfus yoğunluğu


23. Aşağıdaki ülke çiftlerinden hangisinde nüfusun beklenen yaşam süresi daha uzundur?
Cevap: B) Japonya-Norveç


24. 

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıda, nüfus piramidi verilen bir ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: D) Ortalama yaşam süresi uzundur


25. Nüfus artış hızının kalkınma hızından fazla olduğu ülkelerde işsizlik oranının fazla olduğu görülmektedir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde işsizlik oranının daha az olması beklenir?
Cevap: C) Norveç


26. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfusun tarihsel seyrinde yaşanan durumlardan biri değildir?
Cevap: E) Ülke içerisinde nüfusun dağılımı giderek dengelenmiştir.


27.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları MEB Yayınları 2

Yukarıdaki haritada numaralanmış alanlardan hangisinde nüfusun seyrek olması diğerlerinden farklı bir nedene bağlıdır?
Cevap: C) III


28. Türkiye’deki Taşeli ve Teke platolarının seyrek nüfuslu olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
Cevap: C) İklim koşullarının olumsuzluğu


29. Türkiye’de nüfusun yapısal özellikleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Cevap: D) Çalışan nüfusun büyük bölümü tarım sektöründedir.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları MEB Yayınları

30. Aşağıdaki tabloda bazı yıllarda Türkiye’de yaş gruplarının oransal dağılışları verilmiştir.
10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları MEB Yayınları
Buna göre verilen süreç ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Cevap: D) Bebek ölüm oranları artmıştır


31.
I. Yaşlı nüfus oranı fazla ve beklenen yaşam süresi uzundur.
II. Doğum oranı fazla ve genç nüfus oranı yüksektir.
III. Sanayi sektöründe çalışanların oranı az, tarım sektöründe çalışanların oranı fazladır.
Yukarıdakilerden hangileri gelişmiş bir ülkenin nüfus özellikleri arasında yer almaz?
Cevap: E) II ve III


32. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfusun yapısal özellikleri ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Cevap: A) Nüfus artış hızı %010’un altındadır.


33.
I. Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük olması
II. Kentsel nüfus oranının kırsal nüfus oranından fazla olması
III. Doğum oranlarının fazla olması
IV. Ortalama yaşam süresinin uzun olması
Yukarıdakilerden hangileri bir ülkede genç nüfus oranının fazla olduğunun göstergelerinden biridir?
Cevap: B) I ve III 


34. Aşağıdaki grafikte bazı yıllarda Türkiye’de kentsel ve kırsal nüfus oranları verilmiştir.
10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları MEB Yayınları 2

Aşağıdakilerden hangisi bu grafikten çıkarılabilecek bilgilerden biri değildir?
Cevap: C) Kentlerde doğum oranı kırsal alanlara göre daha fazla olmuştur.


35. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen beşerî faktörlerden değildir?
Cevap: E) İklim

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.