Cevap Yaz
21 Aralık 2023, 22:24 - Gülsüm Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 100-101-102-103. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 100-101-102-103. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 100-101-102-103. Sayfa Cevapları Ölçme ve Değerlendirme

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 100 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.
Cevap: 

1. İpek Yolu hâkimiyeti için Türkler ve …….ÇİNLİLER…… arasında uzun yıllar mücadele yaşanmıştır.

2. Eski Türk devletlerinde devletin başındaki kağana Tanrı tarafından verildiğine inanılan güce …….KUT…… denir.

3. ……KAVİMLER GÖÇÜ……….. sonrasında Avrupa devletlerinin temelleri atılmıştır.

4. …...GÖÇ…… ve ……TÜREYİŞ…… Uygurlara ait destanlardır.

5. Kur’an-ı Kerim dört halifeden biri olan ………HZ. OSMAN………… Dönemi’nde çoğaltılmıştır.

6. ……AHİ TEŞKİLATI…… Anadolu’da İslamiyet’in yayılmasında katkısı olan esnaf teşkilatıdır.

7. Orhun Abideleri ……ASYA HUN…… Devleti zamanında yazılmıştır.

8. Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ……MUHACİR…… Medine’de onları karşılayıp misafir eden Müslümanlara ise ……ENSAR……. denir.


B. Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.
Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 100 Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 101 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

15. Türklerin Orta Asya’dan göç etmesinin nedenlerini yazınız.
Cevap: Türkler daha verimli topraklara geçmek ve Çin ve diğer toplulukların baskısından kurtulmak için göç etmişlerdir.


16. Tarihî İpek Yolu’nun Doğu ve Batı kültürlerine olan etkisini yazınız.
Cevap: İpek yolu sayesinde Doğu ve Batı kültürü arasında alışveriş olmuştur. Bu alışveriş sayesinde iki kültür arasında benzemeler olmuştur.


17. İslamiyet öncesinde güçlünün sözünün geçtiği, sosyal hayatta eşitsizliğin hâkim olduğu bir Arabistan vardı. Her kabile kendisini diğerlerinden üstün görür ve aralarında oluşan kan davalarından dolayı birbirleriyle sürekli mücadele ederlerdi. Kız çocuklarına değer verilmez, köleleştirilen insanlar bir mal gibi alınıp satılırdı. Kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlardı.
Buna göre İslamiyet ile birlikte toplumda yaşanan değişiklikleri yazınız.
Cevap: İslamiyetten sonra insanlar kız çocuklarına eskisine nazaran daha iyi davranmaya başlamış, halk sosyokültürel açıdan olumlu yönde bir gelişme göstermiştir ve kabile savaşlarının artık sonu gelmiştir.


18. Anadolu’nun yurt edinilmesi sürecinde ilk Türk beyliklerinin katkısını açıklayınız.
Cevap: Anadolu topraklarına Türk kültürü tanıtılmış ve aşılanmıştır. Bu sayede Türkleşme artmıştır.


19. Türklerin İslamiyet’i kabulleriyle beraber siyasi, sosyal ve kültürel alanda yaşadıkları değişimleri ilgili kutucuklara yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 101 Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 102 Ders Kitabı Cevapları

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

20. Aşağıdakilerden hangisi Uygurları diğer ilk Türk devletlerinden ayıran özelliklerden değildir?
Cevap: C) Demircilik ve dokumacılıkla uğraşmaları


21. Hz. Ömer Dönemi’nde illere valiler ve kadılar atanmış, Hz. Osman Dönemi’nde ise Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak devletin çeşitli bölgelerine gönderilmiştir. 

Hz. Ömer ve Hz. Osman Dönemi’nde yapılan bu uygulamalar aşağıdakilerden hangisinin sonucu olduğunu gösterir?
Cevap: A) İslamiyet’in geniş alanlara yayılması 


22. Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu’nun Türkleştirilmesine önemli katkılar da bulunmuşlardır.
Bu beylikler:
I. Halkın yararlanacağı mimari eserler inşa ettiler.
II. Eğitimin gelişmesi için medreseler açtılar.
III.Anadolu’yu Bizans ve Haçlıların saldırılarına karşı korudular.
Verilen bilgilerden hangileri bu beyliklerin Anadolu’nun Türkleşmesine yaptıkları katkılara
örnektir?
Cevap: C) I ve III 


23.“Çin’in Xi’an (Şian) kentinden başlayıp çeşitli ülkelerden geçerek Avrupa’ya uzanan İpek Yolu ile
Doğunun ipeği, baharatı, kültürü, medeniyeti ve bilgisi Batıya taşınmıştır. Aynı şekilde Batı kültürü de bu yolla Doğu’ya taşınmıştır.”
Yukarıda verilen bilgiye göre İpek Yolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: B) Kültürler arasında köprü görevi görmüştür. 


24. I. Mevlânâ Celâleddîn-î Rumî II. Hacı Bektaşı Veli III. Birûni
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Selçukluları Dönemi’nde yaşayan düşünürlerdendir?
Cevap: B) I ve II 


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 103 Ders Kitabı Cevapları

25. Türkler, askerî yeteneklerinden dolayı Abbasi ordusunda önemli görevler üstlenmişlerdir. Türklerin bu özelliğini bilen Abbasiler, Türklere özel olarak “Samarra” adlı şehri kurmuştur.
Bu bilgilere göre Abbasiler’in “Samarra” şehrini kurmalarındaki amaç nedir?
Cevap: C) Türklerin Araplarla karışarak askerî yeteneklerinin yok olmasını önlemek 


26. “Asya Hun Devleti’nin en güçlü hükümdarı olan Mete Han, Çin Devleti’ni yenmesine rağmen Çin topraklarına Türklerin yerleşmesine izin vermemiştir.”
Yukarıdaki bilgiye göre Mete Han’ın Çin topraklarına Türklerin yerleşmesine izin vermemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Türklerin kendi kimliklerini kaybetme korkusu 


27. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biri değildir?
Cevap: A) Otlakların yetersizliği 


28. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Devleti değildir?
Cevap: D) Uygurlar


29. (..) Hicretten sonra İslam toplumu hakkında aşağıda verilen yorumlardan hangisi yanlıştır?
Cevap: B) İnşa edilen mescit tek bir amaç için kullanılmıştır. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.