Cevap Yaz
14 Ağustos 2023, 12:02 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Science Ünitesine ait çalışmaların da bulunduğu 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118 Cevapları konusunu paylaştık. Science Ünitesi ile ilgili eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118. Sayfa Cevapları Science

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 108 MEB Yayınları

Match the fields of science with well-known people. Share them with your classmates.
Çeviri: Bilim alanlarını tanınmış kişilerle eşleştirin. Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 108 MEB Yayınları


Listen to the recording. Tick (✓) what they invented/ discovered.
Çeviri: Kaydı dinleyin. Ne icat ettiklerini/ keşfettiklerini işaretleyin (✓).

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 108 MEB Yayınları1


Look at the inventions. Share your ideas about these scientific achievements. Which one/ ones changed the world the most? 
Çeviri: Buluşlara bakın. Bu bilimsel başarılar hakkındaki fikirlerinizi paylaşın. Dünyayı en çok hangisi/hangileri değiştirdi?

Cevap: I think the wheel has changed the world the most. It is the greatest invention that enables us to reach the place we want in a short time. (Bence dünyayı en çok tekerlek değiştirmiştir. İstediğimiz yere kısa sürede varmamızı sağlyan en büyük buluştur.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 109 MEB Yayınları

Tick (✓) the scientists you know.
Çeviri: Tanıdığınız bilim adamlarını işaretleyin (✓).

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 109 MEB Yayınları


Read the texts. Suppose that you are a scientist. Which cure would you like to find?
Çeviri: Metinleri okuyun. Diyelim ki bir bilim insanısınız. Hangi tedaviyi bulmak isterdin?

Cevap: If I were a scientist, I would like to find a cure for cancer. (Bilim insanı olsaydım kanser tedavisini bulmak isterdim.)


Read the texts again. Answer the following questions.
Çeviri: Metinleri tekrar okuyun. Aşağıdaki soruları cevaplayın.

1. Why did Aziz Sancar get the Nobel Prize?
Çeviri: Aziz Sancar neden Nobel Ödülü’nü aldı?
Cevap: He got the Nobel Prize for his works for DNA repair.
(DNA onarımı konusundaki çalışmaları nedeniyle Nobel Ödülü’nü aldı.)


2. What is the aim of his Foundation?
Çeviri: Vakfının amacı nedir?
Cevap: To promote Turkish culture and to support Turkish students.
(Türk kültürünü tanıtmak ve Türk öğrencilerine destek olmak.)


3. What did Canan Dağdeviren invent?
Çeviri: Canan Dağdeviren neyi icat etti?
Cevap: She invented a wearable heart chip that works without a battery.
(Pilsiz çalışan bir giyilebilir kalp çipi icat etmiş.)


4. What is she doing now?
Çeviri: Şimdi ne yapıyor?
Cevap: She is conducting her scıentific research at MIT.
(Bilimsel araştırmalarını MIT’de yürütmektedir.)


5. What is their common feature?
Çeviri: Onların ortak özelliği nedir?
Cevap: They are both Turkish invertors in United States.
(İkisi de Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Türk mucitlerdir.)


Write a short paragraph about other scientific achievements by describing them.
Çeviri: Diğer bilimsel başarıları tanımlayarak bunlarla ilgili kısa bir paragraf yazın.

Cevap: 

There are many other scientific achievements. Like the laws of gravity. The founder. Isac Newton was a phsyician from England. He invented the laws of gravity and those laws changed many things in our lives. (Daha birçok bilimsel başarı var. Yerçekimi kanunları gibi. kurucusu. Isac Newton, İngiltere’den bir doktordu. Yerçekimi yasalarını icat etti ve bu yasalar hayatımızda birçok şeyi değiştirdi.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 110 MEB Yayınları

Study the sentences in the boxes. Work in pairs. Add one more sentence in each box.
Çeviri: Kutulardaki cümleleri inceleyin. Çiftler halinde çalışın. Her kutuya bir cümle daha ekleyin.

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 110 MEB Yayınları


Study the words in the boxes.
Çeviri: Kutulardaki kelimeleri inceleyin.
 


Work in pairs. Discuss scientific achievements. Act it out in the class.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Bilimsel başarıları tartışın. Sınıfta canlandırın.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 111 MEB Yayınları

Answer the following questions.
Çeviri: Aşağıdaki soruları cevaplayın.

1. What does inventor mean?
Çeviri: Mucit ne demek?
Cevap: It means someone who invents something. 
(Bir şey icat eden kişi demektir.)


2. Who are the inventors you know?
Çeviri: Tanıdığınız mucitler kimlerdir?
Cevap: I know Thomas Edison, Albert Einstein and Isaac Newton.
(Thomas Edison, Albert Einstein ve Isaac Newton’u tanıyorum.)


3. Who are the women inventors you know?
Çeviri: Tanıdığınız kadın mucitler kimlerdir?
Cevap: I know Marie Curie.
(Marie Curie’yi tanıyorum.)


Listen to the recording. Circle the correct words.
Çeviri: Kaydı dinleyin. Doğru kelimeleri daire içine alın.

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 111 MEB Yayınları


Work in pairs. Talk about scientific actions happening currently and in the past.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Şu anda ve geçmişte gerçekleşen bilimsel eylemler hakkında konuşun.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 112 MEB Yayınları

How do you follow scientific developments. Tick ( ✓) your answers.
Çeviri: Bilimsel gelişmeleri nasıl takip ediyorsunuz? Cevaplarınızı işaretleyin ( ✓).

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 112 MEB Yayınları


Read the texts. What do you want to invent for the disabled to make their life easier?
Çeviri: Metinleri okuyun. Engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak ne icat etmek istersiniz?

Cevap: I would like to produce robots that will always accompany disabled people. (Engellilere yanlarında sürekli arkadaşlık edecek robotlar üretmek isterdim.)


Read the texts again. Complete the sentences.
Çeviri: Metinleri tekrar okuyun. Cümleleri tamamlayın.

Cevap: 

1- Ş. Sude Kahraman came __second__ in the competition of “Geleceğin Mucitleri”.

2- __Bass Ton__ is a stick with a system of electronic chips.

3- The stick makes the lives of __sight-disabled__ people easier.

4- __Efe İnan__ developed stable wheel chair.

5- This machine has __six__ zmotors and __one__ battery.

6- His invention is useful for __paraplegic__ people.


What are the current scientific actions/ achievements you know? Share them with your classmates.
Çeviri: Bildiğiniz güncel bilimsel eylemler/başarılar nelerdir? Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

Cevap: A chip was designed by students for athlete’s joint pain. In this way, they will not suffer from joint pain after sports. (Öğrenciler tarafından sporcuların eklem ağrıları için bir çip tasarlanmıştır. Böylelikle spordan sonra eklem ağrısı çekmicekler.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 113 MEB Yayınları

Tick (✓) the sentences you like doing about science.
Çeviri: Bilimle ilgili yapmaktan hoşlandığınız cümleleri işaretleyin (✓).

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 113 MEB Yayınları


Share the results in the classroom.
Çeviri: Sonuçları sınıfta paylaşın.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 114 MEB Yayınları

Keep expanding your visual dictionary by including new vocabulary items from this unit.
Çeviri: Bu üniteden yeni kelime ögeleri ekleyerek görsel sözlüğünüzü genişletmeye devam edin.
 


Prepare a poster about scientific inventions/ discoveries as in the sample.
Çeviri: Örnekte olduğu gibi bilimsel buluşlar/keşifler hakkında bir poster hazırlayın.


How well can you do these things? Tick (✓) the chart.
Çeviri: Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Grafiği işaretleyin (✓).

I can understand key information in oral texts about science. (Bilimle ilgili sözlü metinlerdeki temel bilgileri anlayabilirim.)

I can express scientific achievements happening currently and in the past. (Geçmişte ve günümüzde gerçekleşen bilimsel başarıları ifade edebilirim.)

I can understand texts about actions happening currently and in the past. (Şu anda ve geçmişte gerçekleşen eylemlerle ilgili metinleri anlayabilirim.)

I can write scientific achievements in a paragraph. (Bilimsel başarıları bir paragrafta yazabilirim.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 115 MEB Yayınları

1. Match the words with the pictures. (There are two extra words.)
Çeviri: Kelimeleri resimlerle eşleştirin. (Ekstra iki kelime var.)

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 115 MEB Yayınları


2. Find the missing letters.
Çeviri: Eksik harfleri bulun.

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 115 MEB Yayınları1


3. Read the texts. Find odd sentence for each text.
Çeviri: Metinleri okuyun. Her metin için tek cümle bulun.

Cevap: 

(I) Albert Einstein was born in 1879 in Germany. (II) He formulated his ground-breaking Theory of Relativity. (III) His father founded an electricity engineering company. (IV) He got the Nobel Prize in physics after 16 years of the Theory. (V) He died in 1955, at the age of 76. ((I) Albert Einstein 1879’da Almanya’da doğdu. (II) Çığır açan Görelilik Teorisini formüle etti. (III) Babası bir elektrik mühendisliği şirketi kurdu. (IV) 16 yıllık Teorinin ardından fizikte Nobel Ödülü’nü aldı. (V) 1955’te 76 yaşında öldü.)
Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 115 MEB Yayınları2


(I) İlayda Şamilgil was a 12th grade student when she got a prize with her project. (II) She graduated from a private high-school in İstanbul. (III) The name of the prize is “The first step to Nobel Prize in Pysics.” (IV) Her project outdistanced five thousand projects from seventy countries. (V) As a result of her success, she got an invitation from NASA for Mars project. ((I) İlayda Şamilgil projesiyle ödül aldığında 12. sınıf öğrencisiydi. (II) İstanbul’da özel bir liseden mezun oldu. (III) Ödülün adı “Nobel Fizik Ödülüne İlk Adım”dır. (IV) Projesi yetmiş ülkeden beş bin projeyi geride bıraktı. (V) Başarısının bir sonucu olarak NASA’dan Mars projesi için bir davet aldı.)
Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 115 MEB Yayınları3


4. Match the halves to make a phrase.(There is one extra word.)
Çeviri: Bir cümle yapmak için yarımları eşleştirin.(Fazladan bir kelime var.)

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 115 MEB Yayınları5


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 116 MEB Yayınları

Solve the puzzle.
Çeviri: Bulmacayı çözün.

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 116 MEB Yayınları


Listen to the recording and complete the sentences with with a word or phrase.
Çeviri: Kaydı dinleyin ve cümleleri bir kelime veya kelime öbeği ile tamamlayın.

Cevap: 

1. Especially teenagers are using __high-tech__ devices like smartphones.

2. Doctors are trying to find a __cure__ for cancer.

3. The chemist is heating the __test tubes__ .

4. Scientists do experiments on cells in __labs__ .

5. __Cells__ are the smallest units of living structures.

6. A. Einstein is a well-known __genius__ .

7. Edward Jenner is famous for the discovery of the smallpox __vaccination__ .


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 117 MEB Yayınları

Match the pictures with the speech bubbles.(There are two extra pictures.)
Çeviri: Resimleri konuşma balonları ile eşleştirin.(İki ekstra resim var.)

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 117 MEB Yayınları


Put the words/ phrases into the correct order.
Çeviri: Kelimeleri/ifadeleri doğru sıraya koyun.

Cevap: 

1. is / the dishwasher / Josephine Cochrane / The inventor of / .
⇒ The inventor of the dishwasher is Josephine Cochrane.


2. the law / discovered / Isaac Newton / of gravity / .
⇒ Isaac Newton discovered the law of gravity.


3. Akşemseddin / microbe / The discovery of / belongs to / .
⇒ The discovery of microbe belongs to Akşemseddin.


4. inventor / is / Rachel Zimmerman Brachman / The Blyssymbol Software’s/.
⇒ The Blyssyanbol Software’s inventor is Rachel Z. Brachman.


5. inventor / Havan ball gun’s / Fatih Sultan Mehmet / is / .
⇒ Havan ball gun’s inventor is Fatih Sultan Mehmet.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 118 MEB Yayınları

Read the texts. Answer the following questions.
Çeviri: Metinleri okuyun. Aşağıdaki soruları cevaplayın.

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu was born in 1935 in Italy where his father was a consular official. He became the youngest professor in the world when he was at the age of 28. He was internationally known as “The Turkish Einstein”. He developed a theory of the electronic structure of molecules. He had some studies on Turkish language, too. He was a scientist, a chemist, a molecular, a biophysicist and a biochemist. He died in 2015 in the USA. (Oktay Sinanoğlu, 1935 yılında babasının konsolosluk memuru olduğu İtalya’da doğdu. 28 yaşında dünyanın en genç profesörü oldu. Uluslararası alanda “Türk Einstein” olarak tanındı. Moleküllerin elektronik yapısı hakkında bir teori geliştirdi. Türk dili üzerine de çalışmaları vardı. Bilim adamı, kimyager, moleküler, biyofizikçi ve biyokimyacıydı. 2015 yılında ABD’de öldü.)

1. When was Oktay Sinanoğlu born?
Çeviri: Oktay Sinanoğlu ne zaman doğdu?
Cevap: He was born in 1935.
(1935 yılında doğdu.)


2. Where was he born?
Çeviri: Nerede doğdu?
Cevap: In Italy.
(İtalya’da.)


3. When did he become a professor?
Çeviri: Ne zaman profesör oldu?
Cevap: When he was 28.
(28 yaşındayken.)


4. What is he called all around the world?
Çeviri: Dünyanın her yerinde ona ne denir?
Cevap: The Turkish Einstein.
(Türkiye Einstein’ı.)


5. Did he have any studies on Turkish language?
Çeviri: Türk dili üzerine herhangi bir çalışması var mıydı?
Cevap: Yes, he had.
(Evet, vardı.)


6. When did he die?
Çeviri: Ne zaman öldü?
Cevap: He died in 2015.
(2015 yılında öldü.)


Prof. Dr. Stephen William Hawking (1942-2018) was a British scientist, physicist, cosmologist, theorist and writer. He became one of the most brilliant theoretical physicists after Einstein. He was diagnosed with ALS, a form of motor neurone disease, in 1963. Although he was wheelchair bound and dependent on a computerised voice system for communication, he could go on conducting his researches. He had many honorary degrees. (Prof. Dr. Stephen William Hawking (1942-2018) İngiliz bilim adamı, fizikçi, kozmolog, teorisyen ve yazar. O biri oldu sonra en parlak teorik fizikçilerden Einstein. Bir form olan ALS teşhisi kondu. 1963 yılında motor nöron hastalığının tekerlekli sandalyeye bağlıydı ve bir çocuğa bağımlıydı. iletişim için bilgisayarlı ses sistemi, araştırmalarına devam edebilirdi. o birçok onursal dereceleri vardı.)

1. When did Stephen William Hawking die?
Çeviri: Stephen William Hawking ne zaman öldü?
Cevap: He died in 2018.
(2018 yılında öldü.)


2. What was his nationality?
Çeviri: Uyruğu neydi?
Cevap: He was British.
(İngilizdi.)


3. What were his professions?
Çeviri: Meslekleri nelerdi?
Cevap: Scientist, physicist, cosmologist, theorist and writer.
(Bilim adamı, fizikçi, kozmolog, teorisyen ve yazar.)


4. What is ALS?
Çeviri: ALS nedir?
Cevap: A form of motor neurone disease.
(Bir tür motor nöron hastalığı.)


5. Did he give up his researches?
Çeviri: Araştırmalarından vazgeçti mi?
Cevap: No, he didn’t.
(Hayır, yapmadı.)


6. Did he have any honorary degrees?
Çeviri: Fahri dereceleri var mıydı?
Cevap: Yes, he had many. (Evet, birçoğu vardı.)


8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118. Sayfa, Science Ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.