Cevap Yaz
11 Mayıs 2024, 16:35 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 94-95-96-97-98-99-100-101-102. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 94-95-96-97-98-99-100-101-102. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Science Ünitesine ait çalışmaların bulunduğu 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94-95-96-97-98-99-100-101-102 Cevapları konusunu paylaştık. Science Ünitesi ile ilgili eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 93-94-95-96-97-98-99-100-101-102. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı 93-94-95-96-97-98-99-100-101-102. Sayfa Cevapları Science

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 94 Tutku Yayıncılık

1. Who is the most famous scientist in the world? Share your opinions.
Çeviri: Dünyanın en ünlü bilim adamı kimdir? Düşüncelerinizi paylaşın.
Cevap: The world’s most famous scientist is Albert Einstein. (Dünyaca en ünlü bilim adamı Albert Einstein’dir.)


2. Scan the text and write the birthplaces of the scientists.
Çeviri: Metni tarayın ve bilim adamlarının doğum yerlerini yazın.

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 94 Tutku Yayıncılık


3. Read the explanations below and write the correct highlighted words from the text.
Çeviri: Aşağıdaki açıklamaları okuyun ve metinden doğru vurgulanan kelimeleri yazın.

Cevap: 

1. A number of things that are all different, but are all of the same general type. __range__ 

2. A statement in math that shows that two amounts are equal. __equations__ 

3. Something you do to help make something successful. __contributions__ 

4. Connected with the Middle Ages. __medieval__ 

5. A science that tries to change ordinary metals into gold. __alchemy__ 


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 95 Tutku Yayıncılık

4. Read the text and check (✓) the correct boxes.
Çeviri: Metni okuyun ve (✓) doğru kutuları işaretleyin.

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 95 Tutku Yayıncılık


5. Search for a scientist. Write a short paragraph about his/her life, studies, accomplishments and books. 
Çeviri: Bir bilim adamı arayın. Hayatı, çalışmaları, başarıları ve kitapları hakkında kısa bir paragraf yazın.

Cevap: Albert Einstein is a German physicist and scientist. He was born in 1879 and died in 1955. He had difficulty speaking until he was 9 years old. He won the Nobel Prize in Physics in 1921. (Albert Einstein Alman fizikçi bilim insanıdır. 1879 yılında dünyaya gelmiş ve 1955 yılında vefat etmiştir. 9 yaşına kadar konuşmakta zorlanmıştır.1921 yılında Nobel Fizik Ödülü kazanmıştır.)


6. Share the information about the scientist that you searched in the previous activity with your friends.
Çeviri: Bir önceki aktivitede araştırdığınız bilim insanı hakkındaki bilgileri arkadaşlarınızla paylaşın.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 96 Tutku Yayıncılık

1. Scan some of the scientific developments since the 1950s. Check (✓) the most important or interesting one(s) according to you. 
Çeviri: 1950’lerden bu yana bilimsel gelişmelerden bazılarını tarayın. Size göre en önemli veya ilginç olanı (✓) işaretleyin.

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 96 Tutku Yayıncılık


2. What’s the most important scientific development in your opinion? Why Discuss with your partner.
Çeviri: Sizce en önemli bilimsel gelişme nedir? Neden Partnerinizle Tartışmalısınız?

Cevap: In my opinion, the most important scientific development is the telephone. Because we can communicate with people on the other side of the world in seconds. In this way, it is very easy to communicate. (Bana göre en önemli bilimsel gelişme telefondur. Çünkü dünyanın diğer ucundaki insanla bile saniyesinde iletişime geçebiliyoruz. Bu sayede haberleşmek çok kolay.)


3. What are scientists working on today? Search for three of the interesting ones on the Net and write sentences. Find some photos of them. Then share them with your friends. 
Çeviri: Bilim adamları bugün ne üzerinde çalışıyor? İnternette ilginç olanlardan üçünü arayın ve cümleler yazın. Onların bazı fotoğraflarını bulun. Daha sonra bunları arkadaşlarınızla paylaşın.

Cevap: Scientists are studying cancer cells, whether there is life on other planets. (Bilim insanları kanser hücreleri, diğer gezegenlerde hayat olup olamayacağı üzerinde çalışıyorlar.)
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 96 Tutku Yayıncılık


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 97 Tutku Yayıncılık

1. Match the sentences with the occupations in the photos. Write the occupations in the blanks.
Çeviri: Fotoğraflardaki mesleklerle cümleleri eşleştiriniz. Meslekleri boşluklara yazınız.

Cevap: 

1. __The astronaut__ is trying to fix a problem on the space station.

2. __The scientist__ is researching by using a microscope in the lab.

3. __The students__ are conducting experiments in the chemistry class.

4. __The technician__ is operating the printing machine.

5. __The chemist__ is putting a chemical substance in the test tube.

6. __The doctor__ is examining his patient by using computed tomography.


2. What did scientists do in the past and what are they doing about it now? Share your ideas with your friends. Follow the examples below to give you ideas. 
Çeviri: Bilim adamları geçmişte ne yaptılar ve şimdi bu konuda ne yapıyorlar? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Size fikir vermesi için aşağıdaki örnekleri takip edin.

Cevap: Thomas Edison invented the light bulb. Scientists are also developing this and produce self-charging light bulbs. (Thomas Edison ampülü icat etti. Bilim adamları da bunu geliştirerek kendi kendine şarj olan ampüller üretmekteler.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 98 Tutku Yayıncılık

1. Look at the objects in the photos below. What do they have in common? Share your guesses.
Çeviri: Aşağıdaki fotoğraflardaki nesnelere bakın. Ortak ne yanları var? Tahminlerinizi paylaşın.

Cevap: They are all 3D prints. (Hepsi 3 boyutlu baskılardır.)


2. Match the main ideas of each paragraph below. Write the letter of the related paragraph.
Çeviri: Aşağıdaki her paragrafın ana fikirlerini eşleştirin. İlgili paragrafın harfini yazınız.

Cevap: 

(c) Possible concerns about 3D printing technologies in the future.
(b) The advantages of 3D printing technologies.
(a) What’s 3D printing and how does it work?


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 99 Tutku Yayıncılık

3. Complete the puzzle with the highlighted words given in the text. Do not consider the suffixes.
Çeviri: Bulmacayı metinde verilen vurgulanan kelimelerle tamamlayın. Ekleri dikkate almayın.

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 99 Tutku Yayıncılık


4. Read the text again and answer the questions below.
Çeviri: Metni tekrar okuyunuz ve aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. How does a 3D printer create an object? Number the steps below.
Çeviri: 3D yazıcı bir nesneyi nasıl oluşturur? Aşağıdaki adımları numaralandırın.
Cevap:

(4) prints another layer
(2) melts a material into thin layers onto a surface
(1) takes a material
(3) moves up


2. Which one below is not an advantage of 3D printing?
Çeviri: Aşağıdakilerden hangisi 3D baskının avantajlarından biri değildir?
Cevap: d. more dangerous


3. Which ones are possible to print with the help of 3D printing today? Check (✓) the correct ones.
Çeviri: Bugün 3D baskı yardımıyla hangilerini basmak mümkün? Doğru olanları kontrol edin (✓).
Cevap: 

() eye
(✓) ear
(✓) gun
() heart


5. Work in groups of four. Talk about the advantages and disadvantages of scientific achievements with your friends. 
Çeviri: Dört kişilik gruplar halinde çalışın. Arkadaşlarınızla bilimsel başarıların avantajları ve dezavantajları hakkında konuşun.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 100 Tutku Yayıncılık

1. Look at the photos below. What are they? What can they do? What can’t they do? Share your guesses with your friends. 
Çeviri: Aşağıdaki fotoğraflara bakın. Onlar neler? Ne yapabilirler? Ne yapamazlar? Tahminlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.

Cevap: They are robots. They can do things for which manpower is limited. They don’t have feelings like humans. (Onlar birer robot. İnsan gücünün kısıtlı olduğu şeyleri yapabilirler. İnsanlar gibi duyguları yoktur.)


2. Listen and write the numbers of the robots in the order you hear.
Çeviri: Dinleyin ve robotların numaralarını duyduğunuz sıraya göre yazın.

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 100 Tutku Yayıncılık


3. Listen again and answer the questions.
Çeviri: Tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

1. What’s the program about? Circle the correct one.
Çeviri: Programın konusu nedir? Doğru olanı yuvarlak içine alın.
Cevap: a. Different Types of Robots 


2. What’s the most advanced robot in the world?
Çeviri: Dünyanın en gelişmiş robotu nedir?
Cevap: The world’s most advanced robot is ASIMO.
(Dünyanın en gelişmiş robotu ASIMO’dur.)


3. What’s the strongest robot in the world?
Çeviri: Dünyanın en güçlü robotu nedir?
Cevap: The most powerful robot in the world is HRP.
(Dünyanın en güçlü robotu HRP’dir.)


4. Which robot can wrap an object like the human fingers?
Çeviri: Hangi robot insan parmakları gibi bir nesneyi sarabilir?
Cevap: Hubo wraps.
(Hubo sarar.)


5. How many words can PAPERO recognize?
Çeviri: PAPERO kaç kelimeyi tanıyabilir?
Cevap: It can recognize 3.00 words.
(3.00 kelimeyi tanıyabilir.)


6. How can AIBO inform you about your house when you are away?
Çeviri: AIBO, siz yokken eviniz hakkında size nasıl bilgi verebilir?
Cevap: Take a picture and informs you with an e-mail.
(Bir fotoğraf çekin ve sizi bir e-posta ile bilgilendirir.)


4. Search for a robot and write about it. Describe its features and write about what it can do. Then make a short presentation about it. Use photos or videos to make your presentation interesting
Çeviri: Bir robot arayın ve onun hakkında yazın. Özelliklerini açıklayın ve neler yapabileceğini yazın. Daha sonra bununla ilgili kısa bir sunum yapın. Sunumunuzu ilginç kılmak için fotoğraf veya video kullanın.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 101 Tutku Yayıncılık

1. Look at the photos below. What’s she doing in the photos? Share your guesses.
Çeviri: Aşağıdaki fotoğraflara bakın. Fotoğraflarda ne yapıyor? Tahminlerinizi paylaşın.

Cevap: By spending time with chimpanzees, they may be providing information about them. (Şempanzeler ile vakit geçirerek onlar hakkında bilgi veriyor olabilirler.)


2. Read the text below and answer the questions.
Çeviri: Aşağıdaki metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

1. When did she start her studies about chimpanzees?
Çeviri: Şempanzelerle ilgili çalışmalarına ne zaman başladı?
Cevap:It started in July 1960.
(Temmuz 1960’ta başlamış.)


2. Where did she do her studies?
Çeviri: Öğrenimini nerede yaptı?
Cevap: Made in Gombe, Tanzania.
(Gombe, Tanzanya’da yapmış.)


3. How many days a year is she traveling around the world?
Çeviri: Yılda kaç gün dünyayı dolaşmaktadır?
Cevap: It circulates more than 300 days a year.
(Yılda 300 günden fazla dolaşmaktadır.)


4. Why does she want to inform and encourage people?
Çeviri: Neden insanları bilgilendirmek ve teşvik etmek istiyor?
Cevap: She wants to encourage them to do their bit to make the world a better place.
(Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için ve üzerlerine düşeni yapmalarını sağlamak için teşvik etmek istiyor.)


3. What are people doing to protect the animals and nature? Search the Internet, newspaper, science magazines, etc. for some good examples to inform your friends. Find some photos or videos and talk in the class. 
Çeviri: İnsanlar hayvanları ve doğayı korumak için ne yapıyor? Arkadaşlarınızı bilgilendirmek için bazı iyi örnekler için İnternette, gazetede, bilim dergilerinde vb. arama yapın. Birkaç fotoğraf veya video bulun ve sınıfta konuşun.

Cevap: They donate or take care of the feeding of stray animals, they do not allow unconscious hunting, they try to plant trees and keep the environment clean. (Sahipsiz hayvanların beslenmesi için bağışlar yapıyor veya bizzat ilgileniyorlar, bilinçsiz avlanmaya izin vermiyorlar, ağaç dikmeye ve çevreyi temiz tutmaya çalışıyorlar.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 102 Tutku Yayıncılık

1. Prepare a poster about scientific inventions/discoveries that have helped the world. Give short information about the inventions/discoveries in your poster. Use a piece of large size cartridge paper. Use visuals to make your poster interesting and eye-catching. 
Çeviri: Dünyaya yardımcı olan bilimsel icatlar/keşifler hakkında bir poster hazırlayın. Posterinizde buluşlar/keşifler hakkında kısa bilgi veriniz. Bir parça büyük boy kartuş kağıdı kullanın. Posterinizi ilginç ve göz alıcı hale getirmek için görseller kullanın.


2. Make a presentation about your poster in the class.
Çeviri: Posteriniz hakkında sınıfta bir sunum yapın.


I can recognize main ideas in recorded passages about science. (Bilimle ilgili kayıtlı pasajlardaki ana fikirleri tanıyabilirim.)

I can talk about scientific achievements. (Bilimsel başarılardan bahsedebilirim.)

I can identify main ideas in short passages about science. (Bilimle ilgili kısa pasajlardaki ana fikirleri belirleyebilirim.)

I can write simple descriptions about scientific achievements. (Bilimsel başarılar hakkında basit açıklamalar yazabilirim.)

I can make myself clear and ask for clarification. (Kendimi netleştirebilir ve açıklama isteyebilirim.)


8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 94-95-96-97-98-99-100-101-102. Sayfa, Science Ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.