Cevap Yaz
2 Aralık 2022, 21:20 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 84-85-86-87-88-89-90-91-92. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 84-85-86-87-88-89-90-91-92. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Chores Ünitesi ait çalışmaların da bulunduğu 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84-85-86-87-88-89-90-91-92 Cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 84-85-86-87-88-89-90-91-92. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı 84-85-86-87-88-89-90-91-92. Sayfa Cevapları Chores

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 84 Tutku Yayıncılık

1- Match the household chores with the photos. Write the numbers on the photos.
Çeviri: Ev işlerini fotoğraflarla eşleştirin. Sayıları fotoğraflara yazın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 84 Tutku Yayıncılık


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85 Tutku Yayıncılık

2- Ask and answer questions about your responsibilities at home. Use always, usually, often, sometimes, rarely and never. Follow the example. 
Çeviri: Evdeki sorumluluklarınız hakkında sorular sorun ve cevaplayın. Her zaman, genellikle, sıklıkla, bazen, nadiren ve asla kullanın. Örneği takip edin.
Cevap: 

How often do you vacuum the house? (Evi ne sıklıkla süpürürsün?)
I vacuum often, if not every day. (Her gün olmasa da sıklıkla süpürürüm.)


3- Read the questionnaire about the household chores and write three more chores. Then complete it with the answers of three of your friends. Keep in mind that you can write more than one person’s name in each question if necessary. 
Çeviri: Ev işleri hakkındaki anketi okuyun ve üç ev işi daha yazın. Ardından üç arkadaşınızın cevaplarıyla tamamlayın. Gerekirse her soruya birden fazla kişinin adını yazabileceğinizi unutmayın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85 Tutku Yayıncılık


4- Now, count the total number of the male and female family members for each chore in Part 3 and check (✓) the related box below. Are the results different from your family?
Çeviri: Şimdi Bölüm 3’teki her bir iş için ailedeki erkek ve kadın toplam sayısını sayın ve aşağıdaki ilgili kutucuğu (✓) işaretleyin. Sonuçlar ailenizden farklı mı?
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85 Tutku Yayıncılık4


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 86 Tutku Yayıncılık

1- Do you keep a diary? If so, what do you write about? Share with your friends.
Çeviri: Günlük tutar mısın? Eğer öyleyse, ne hakkında yazıyorsunuz? Arkadaşlarınla paylaş.
Cevap: No, I don’t keep a diary.
(Hayır günlük tutmuyorum.)


2- Read Justin’s diary below and put a tick (✓) in the correct boxes. Correct the false ones.
Çeviri: Aşağıdaki Justin’in günlüğünü okuyun ve doğru kutulara bir işaret (✓) koyun. Yanlış olanları düzelt.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 86 Tutku Yayıncılık


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 87 Tutku Yayıncılık

3- Think of a week and talk about your obligations/responsibilities at home or school.
Çeviri: Bir hafta düşünün ve evdeki veya okuldaki yükümlülükleriniz/sorumluluklarınız hakkında konuşun.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 87 Tutku Yayıncılık


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 88 Tutku Yayıncılık

1- Do you organize birthday parties for your family members? What kind of chores do you usually do for the preparations? Share your answers with the class. 
Çeviri: Aile üyeleriniz için doğum günü partileri düzenliyor musunuz? Hazırlıklar için genellikle ne tür işler yaparsınız? Cevaplarınızı sınıfla paylaşın.
Cevap: Yes, I am organizing. I bake a cake, clean the house and decorate.
(Evet düzenliyorum. Pasta yaparım, evi temizlerim ve etrafı süslerim.)


2- Are the sentences true or false? Listen and tick (✓) the correct boxes.
Çeviri: Cümleler doğru mu yanlış mı? Dinleyin ve doğru kutuları işaretleyin (✓).
Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 88 Tutku Yayıncılık


3- Listen to the rest of the conversation and answer the questions below. 
Çeviri: Konuşmanın geri kalanını dinleyin ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

1. What does Logan want to do on Saturday?
Çeviri: Logan Cumartesi günü ne yapmak istiyor?
Cevap: Go bowling with his friends.
(Arkadaşlarıyla bowlinge git.)


2. How much money does he need for the activity?
Çeviri: Faaliyet için ne kadar paraya ihtiyacı var?
Cevap: Fifteen dollars.
(Onbeş dolar.)


3. What does Nora ask Logan to do?
Çeviri: Nora, Logan’dan ne yapmasını istiyor?
Cevap: She asks him to take Sam for a walk.
(Sam’i yürüyüşe çıkarmasını ister.)


4. Who is Sam in your opinion?
Çeviri: Sence Sam kim?
Cevap: It is probably their dog.
(Muhtemelen onların köpeğidir.)


5. What can you say about this family? Circle the correct one.
Çeviri: Bu aile hakkında ne söyleyebilirsiniz? Doğru olanı yuvarlak içine alın.
Cevap: a. Everybody shares the responsibilities at home.


4- Organize a surprise birthday party for one of your classmates. What would you suggest doing to make the birthday party much better? Share your suggestions. 
Çeviri: Sınıf arkadaşlarınızdan biri için sürpriz bir doğum günü partisi düzenleyin. Doğum günü partisini daha iyi hale getirmek için ne yapmayı önerirsiniz? Önerilerinizi paylaşın.
Cevap: Confetti can be burst by decorating with balloons.
(Balonlar ile süsleyerek, konfeti patlatılabilir.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 89 Tutku Yayıncılık

1- What do your parents do or say when you help or don’t help them with the household chores? Give examples and share your ideas with your friends.
Çeviri: Ev işlerinde onlara yardım ettiğinizde veya yardım etmediğinizde anne babanız ne yapar veya söyler? Örnekler verin ve fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap: I always help them with chores and they are grateful to me.
(Onlara her zaman ev işlerinde yardım ederim ve bana minnettarlar.)


2- Read the comments on an Internet forum about the question of a mother and answer the questions. Give short answers where possible.
Çeviri: Bir internet forumunda bir annenin sorusuyla ilgili yorumları okuyun ve soruları yanıtlayın. Mümkünse kısa cevaplar verin.

1. What’s Britney’s problem?
Çeviri: Britney’nin sorunu ne?
Cevap: She wants to teach her son the chores.
(Oğluna ev işleri öğretmek istiyor.)


2. What chores do James’s children do? Write one.
Çeviri: James’in çocukları hangi işleri yapıyor? Bir tane yaz.
Cevap: They load and empaty the dishwasher.
(Bulaşık makinesini doldurup boşaltıyorlar.)


3. What does James advise Britney to do?
Çeviri: James, Britney’e ne yapmasını tavsiye ediyor?
Cevap: He advises her to give the responsibilities step by step.
(Ona sorumlulukları adım adım vermesini tavsiye eder.)


4. What chore does only Valerie do?
Çeviri: Sadece Valerie hangi işi yapıyor?
Cevap: She cooks dinner.
(Akşam yemeği pişiriyor.)


5. What does Valerie advise Britney to do? Write one.
Çeviri: Valerie Britney’e ne yapmasını tavsiye ediyor? Bir tane yaz.
Cevap: She advises teaching them the importance of helping.
(Onlara yardım etmenin önemini öğretmeyi tavsiye ediyor.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 90 Tutku Yayıncılık

1- What subjects are you bad at school? What do you think you should do to make it better?
Çeviri: Okulda hangi derslerde kötüsün? Sizce daha iyi olması için ne yapmalısınız?
Cevap: I’m bad in science class. I can work harder to be better.
(Fen dersinde kötüyüm. Daha iyi olması için daha çok çalışabilirim.)


2- Listen and answer the questions.
Çeviri: Soruları dinleyin ve cevaplayın.

1. Why’s Kayla nervous?
Çeviri: Kayla neden gergin?
Cevap: Because she has a Spanish exam.
(Çünkü İspanyolca sınavı var.)


2. What is Dylan’s suggestion about learning Spanish much better?
Çeviri: Dylan’ın İspanyolcayı çok daha iyi öğrenmeyle ilgili önerisi nedir?
Cevap:
She should practise about an hour every day. (Her gün yaklaşık bir saat pratik yapmalıdır.)


3. Who must Kayla take care of ?
Çeviri: Kayla kiminle ilgilenmeli?
Cevap: Her baby sister.
(Bebek kız kardeşi.)


4. What does Dylan hate doing?
Çeviri: Dylan ne yapmaktan nefret ediyor?
Cevap: Taking out garbage.
(Çöp çıkarmak.)


5. Why does Audrey get bored in math class?
Çeviri: Audrey matematik dersinde neden sıkılıyor?
Cevap: Because she finds it very difficult.
(Çünkü çok zor buluyor.)


3- How would you feel in the situations below? Read and share your feelings. Use the words below to help you. You may use more than one word. 
Çeviri: Aşağıdaki durumlarda nasıl hissederdiniz? Okuyun ve duygularınızı paylaşın. Size yardımcı olması için aşağıdaki kelimeleri kullanın. Birden fazla kelime kullanabilirsiniz.
Cevap: I feel anxious and bad because my grandmother is in the hospital.
(Büyükannem hastanede olduğu için endişeli ve kötü hissederim.)


4- Read the information below and do a class activity.
Çeviri: Aşağıdaki bilgileri okuyun ve bir sınıf etkinliği yapın.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91 Tutku Yayıncılık

1- Do you like reading poems? Who’s your favorite poet? Share with your friends.
Çeviri: Şiir okumayı sever misin? Favori şairin kim? Arkadaşlarınla paylaş.
Cevap: No, I don’t like to read poetry.
(Hayır, şiir okumayı sevmem.)


2- Listen to the poems below. Then match the highlighted words/expressions with the definitions below.
Çeviri: Aşağıdaki şiirleri dinleyin. Ardından vurgulanan kelimeleri/ifadeleri aşağıdaki tanımlarla eşleştirin.
Cevap:
to do what someone tells you to do: Obey
a feeling of great sadness: Gloom
to complain or become angry about something: Make a fuss
something that is dirty and untidy: Mess


3- Read the poems A and B. Write A or B in the boxes below.
Çeviri: A ve B şiirlerini okuyunuz. Aşağıdaki kutulara A veya B yazınız.
Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91 Tutku Yayıncılık4


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 92 Tutku Yayıncılık

1- Follow the steps below and write a short paragraph titled “Chores”.
Çeviri: Aşağıdaki adımları takip edin ve “Ev İşleri” başlıklı kısa bir paragraf yazın.
Cevap: All members of the household help each other with housework. Everyone has a responsibility. While my mother washes the dishes, my father vacuums the house and I dust. With the distribution of tasks, everyone takes responsibility and enjoys it.
(Ev işlerinde evin bütün bireyleri birbirlerine yardım etmektedir. Herkesin bir sorumluluğu vardır. Annem bulaşıkları yıkarken, babam evi süpürür, ben de toz alırım. Görev dağılımı ile herkes sorumluluk sahibi olur ve bundan keyif alırlar.)


2- Ask your partner to read and check (✓) your paragraph by using the Peer Assessment Checklist below.
Çeviri: Partnerinizden aşağıdaki Akran Değerlendirme Kontrol Listesini kullanarak paragrafınızı okumasını ve kontrol etmesini (✓) isteyin.
Cevap:
Başlık 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 92 Tutku Yayıncılık


3- Make the necessary changes according to Peer Assessment Checklist and read out your paragraph in the class.
Çeviri: Akran Değerlendirme Kontrol Listesine göre gerekli değişiklikleri yapın ve paragrafınızı sınıfta okuyun.
Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 92 Tutku Yayıncılık


8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 84-85-86-87-88-89-90-91-92. Sayfa, Chores Ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.