Cevap Yaz
1 Mayıs 2024, 9:53 - Saniye Yazdı

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 127-128. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 127-128. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. Ünite Değerlendirme Çalışmaları konusunun bulunduğu 10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 127-128 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 127-128. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

10.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 127-128 Sayfa Cevapları 5. Ünite Değerlendirme Çalışmaları

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Din ile dinin yorumu arasında nasıl bir fark vardır? Kısaca açıklayınız.
Cevap: Din Allah tarafından konulan, görevlendirdiği peygamberleri vasıtasıyla insanlara bildirilen, Allah ile insan arasındaki münasebeti düzenleyen, akıllı kişileri kendi istekleriyle Allah’a itaate, iyiliklere yöneltmek suretiyle dünyada ve ahirette mutluluğa ulaştıran ilahî kurallar bütünüdür. Dinin yorumu ise insanların Kur’an ve sünneti anlayabildikleri ölçüde ortaya attıkları görüşler ve düşüncelerdir.

2. Sosyal sebepler dinî yorumlara nasıl etki etmektedir? Örnekler vererek açıklayınız.
Cevap: Sosyal sebepler, sürekli gelişmekte olan fikirler düşünceler olduğundan dolayı sosyalleşmeyle beraber dini yorumlarda değişmektedir. İlk teravih namazı kılındığı zaman karıştırılır diye toplulukla beraber kılınmıştır. İmam Azam zekatın kadınların takılarından verilmesi gerektiği düşüncesini savunmuştur, diğer alimler ise bunu doğru bulmamışlardır.

3. Dinî yorumların farklı olmasında coğrafi ve kültürel ortamın etkisi nasıl olmaktadır? Belirtiniz.
Cevap: Coğrafya ve kültür ortamı dini yorumları farklı düşüncelere sürüklemektedir. Her toplum kendi yaşadığı coğrafyanın ve kültürün dini yaşayışına göre hareket etmektedir. Farklı bir coğrafya ve kültüre gidildiğinde oranın ortamına uyum sağlamakta zorlanılmaktadır.

4. Dinin, metinlerin yorum farkına etkisini bir örnekle açıklayınız.
Cevap: İnsanların Kur’an’ı aynı derecede anlayabilmesi mümkün değildir. Her insan, onun ayetlerini ancak kendi bilgi birikimi, kültürü ve anlayış düzeyine göre anlayıp yorumlar. Kur’an-ı Kerim’de, birden fazla anlama gelebilen ya da yorum gerektiren ayetler vardır. Müteşabih
denilen bu ayetlerin farklı anlamlarla yorumlanmaları sonucunda değişik görüşler ve düşünceler, farklı anlayışlar ortaya çıkmaktadır.

5. Eş’arîlere göre kader ve kaza nedir? Belirtiniz.
Cevap: Eş’arilere göre kaza ve kader haktır. İnsanlar zorlama ve baskı altında değillerdir. Özgür iradeleriyle düşünerek kendi bildiklerine göre neyin şer neyin hayır olacağına karar verebilirler.

6. İmamiyenin en belirgin inancı nedir? Açıklayınız.
Cevap: İmamiye’nin en belirgin amacı on iki imam olması ve o imamların masum olup hiç günah işlememeleridir.

7. Nisâ suresinin 59. ayetinde verilmek istenen temel mesaj nedir? Anlatınız.
Cevap: Allah hangi mezhepte olursak olalım ona ve peygamberlerimize iman inanmamızı ve iman etmemizi söylemektedir. Eğer inanmayan ve anlaşmazlık yaşadığımız konular olursa kuran ve sünnet yerine bunları iyi bilen alime veya ona getirmemizi uygun görmektedir.


B. Verilen bilgilerden doğru olanlar siçin “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız.

1. (D) Müslüman toplumlarda ortaya çıkan bâtıl inanışların, dine aykırı âdet ve uygulamalar, yetkin olmayan kişilerin dini yanlış yorumlamalarından kaynaklanmıştır.
2. (D) Dinî yorum, Müslümanların Kur’an’ı ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sünnetini anlayabildikleri ölçüde ortaya attıkları görüşlerdir.
3. (Y) İslam hukuku usulünü ilk defa sistemli hâle getiren İmam Azam Ebû Hanîfe’dir.
4. (D ) Mâlikî mezhebinin fıkıh usulünde en belirgin özelliği, Medine ehlinin ortak görüşlerini icmâdan sonra delil kabul etmesidir.
5. (D) Mâturîdiliğe göre Allah’ın (c.c.) yaratacağı varlıkları ve olayları önceden bilip takdir et- mesi kader, bu takdirini, belirlediği yer ve zamanda gerçekleştirmesi de kazadır.
6. (D) Ulülemrin Kur’an’a ve sünnete uymayan hükümlerine itibar edilmez.
7. (Y) Hanefîlik, Ahmed bin Hanbel’in fıkhi görüşlerini temel alır.
8. (D ) Ehl-i Sünnet, inanç ve ibadette Kur’an’a, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sünnetine ve sahâ- benin yoluna uyan ve aşırılıktan uzak duran Müslümanları ifade eder.
9. (Y ) Zeydiyeye göre imamlar günahlardan korunmuştur.


C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdaki yargılardan hangisi din ile dinî yorum arasındaki temel farkı ifade eder?
Cevap: C) Dinin kaynağı Allahü Teâlâ, yorumun kaynağı ise insandır.

2. İmanın artıp eksilmeyeceği ancak güçlenebileceği veya zayıflayabileceği görüşü hangi fırkaya aittir?
Cevap: D) Mâturidîlik

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

3. “Bir şeyin hayır mı şer mi olduğu akılla bilinemez ancak Allahü Teâlâ’nın hükümlerine göre belirlenebilir.” Bu görüşü hangi fırka ileri sürmüştür?
Cevap: A) Eş’arîlik

4. Zeydiyenin İmamiyeden farklı olan görüşü hangi seçenekte verilmiştir?
Cevap: E) Halife, Allahü Teâlâ’nın tayini ile değil, seçimle belirlenir. 

5. Üstün zekâsı, derin bilgisi, örnek kişiliği nedenyile kendisine “İmam Azam” unvanı verilen âlim kimdir?
Cevap: B) Ebû Hanîfe

6. İslam hukuku usulünü ilk defa sistematik hâle getirmiş olan âlim aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: E) İmam Şâfiî

7. Aşağıdaki eserlerden hangisi Muhammed Mâturidî’ye aittir?
Cevap: A) el-Câmiu’s-Sahîh


D. Aşağıda, mezheplerin amelî-fıkhî hükümleri belirlerken uyguladıkları yöntemler açıklanmıştır. Bu açıklamaları, örnekte görüldüğü gibi ait olduğu mezheple eşleştiriniz.
Cevap: 

10. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.