Cevap Yaz
20 Ekim 2023, 10:29 - Zülal Güneş Yazdı

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 153-154-155-156-157. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 153-154-155-156-157. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Ölçme ve Değerlendirme konularının bulunduğu 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 153-154-155-156-157 Cevapları konusunu paylaşacağız. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 153-154-155-156-157. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 153-154-155-156-157. Sayfa Cevapları Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları MEB Yayınları

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcük veya sözcükleri yazınız.
Cevap:

1. Orta kuşakta enlemin etkisine bağlı olarak sıcaklığın azalması sonucu oluşan geniş ve iğne yapraklı ağaç topluluğuna ….karışık orman…. denir.
2. Lavanta, kekik, funda, süpürge çalısı, yasemin ve tüylü laden …garig… bitki topluluğunun bazı türleridir.
3. Yağış miktarının ağaç yetişmesine imkân vermeyecek kadar az olduğu yarı kurak iklim bölgelerinde görülen ……step (bozkır)…. seyrek ve cılız ot topluluğudur.
4. Türkiye’de …yükselti…. etkisine bağlı olarak serin ve nemli iklimlerde yetişen iğne yapraklı ağaçlar görülür.
5. Doğal yetişme alanı Toroslar olan …sedir…, Kuzey Anadolu’da yer alan Kelkit Vadisi’nde relikt olarak bulunur. 


B) Aşağıda harflendirilerek verilen endemik bitkilerle bu bitkilerin görülebileceği illeri eşleştiriniz.
Cevap:

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları MEB Yayınları


C) Aşağıda yer alan soruların doğru cevaplarını altlarındaki boşluklara yazınız. 

Ön bilgilerinizin yanı sıra yukarıdaki metinden de yararlanarak 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. soruları cevaplayınız. 

7. Uludağ’da yükseltinin az olduğu bölgelerde kızılçam ve makilerin görülmesi, buranın hangi iklim bölgesinde olduğunu göstermektedir? Açıklayınız.
Cevap: Uludağ’da yükseltinin az olduğu bölgelerde kızılçam ve makilerin görülmesi Akdeniz iklimi etkisinde olduğunu gösterir. 


10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları MEB Yayınları

8. Uludağ Üniversitesi Coğrafya Bölümü Dağcılık Kulübü üyeleri, kızılçam ve maki türlerini ülkemizin başka hangi bölgelerinde görebilir? Örnekler veriniz.
Cevap: Kızılçam ve Maki Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında görülür. 


9. Yükseklere çıkıldıkça bitki örtüsünün kuşaklar oluşturması ve belirli bir yükseltiden sonra da bitkilerin ortadan kalkmasının nedenleri nelerdir?
Cevap: Yükseklik arttıkça sıcaklık azalmaktadır. Sıcaklık azaldığı için bitkiler beslenemez. Bundan dolayı yüksek alanlarda bitkiler azalır. 


10. Uludağ’ın yamaçlarında Karadeniz iklim bölgesinde görülebilen ağaç türlerine de rastlanmasının nedenleri nelerdir?
Cevap: Yükseltisinin Karadeniz’le benzer özelliği taşımasından dolayı görülmektedir. 


11. 20 Eylül 1961 tarihinde millî park olarak ilan edilen Uludağ’ın %71’i ormanlarla kaplıdır. Orman alanlarının Uludağ’da fazla olmasının nedenleri nelerdir?
Cevap: Yükseltisinden kaynaklı, iklim özelliklerinden dolayı ormana elverişli olmasından dolayı görülmektedir. 


12. Uludağ’da 1320 bitki türü bulunmakta olup bunlardan 33’ü Uludağ, 138’i ise Türkiye endemiğidir. Uludağ’da bitki çeşitliliğinin ve endemik türlerin fazla olmasının nedenleri nelerdir?
Cevap: Yükseltisine göre iklim özellikleri değiştiği için bu tarz bitki türleri gözlenmektedir. 


10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları MEB Yayınları

Ön bilgileriniz ve yukarıdaki haritadan yararlanarak 13 ve 14. soruları cevaplayınız.

13. Tabloda verilen illere ait orman alanlarının oransal olarak böyle bir dağılım göstermesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: Orman alanı fazla olan bölgeler güneş gören ve yağışın olduğu bölgelerdir. 

14. Yanda verilen tabloya belirtilen illerde görülen bitki toplulukları ile benzerlik gösteren başka iller yazınız.
Cevap: 

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları MEB Yayınları


10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 155 Cevapları MEB Yayınları

Ön bilgilerinizin yanı sıra yukarıdaki metinden de yararlanarak 15, 16 ve 17. soruları cevaplayınız. 

15. Anadolu’da yaygın olarak bulunan ormanlar, günümüzde özellikle iç kesimlerde neden azalmış olabilir?
Cevap: İç kesimlerde yağış miktarı azalmış ve kuraklık artmıştır. Ayrıca orman yangınları, çarpık kentleşme, küresel ısınma etkileri olmuştur. 

16. Meşe ağacının Türkiye’nin bütün iklim bölgelerinde görülebilmesinin nedenleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Meşe ağacının 18 farklı türü bulunmaktadır. İklimine göre bu türler görülür. 

17. Tahrip edilmesi durumunda ormanlar ya kendini yeniler ya da yerini çalı veya ot formasyonlarına bırakır. Türkiye’nin hangi bölgelerinde ormanların kendini yenileyebilmesi daha kolaydır?
Cevap: En çok yağış olan bölge Karadeniz olduğu için kendini yenileyebilmesi daha kolay olur. 


Ç) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 

18. Buna göre bu gözlemci, aşağıdaki iklimlerden hangisinde gözlem yapmıştır?
Cevap: A) Ekvatoral iklim 


19. Yukarıdaki haritada numaralandırılmış alanların iklim koşulları dikkate alındığında buralarda hangi bitki toplulukları görülür?
Cevap: B) Tundralar Maki Yağmur ormanları


20. Buna göre aşağıdaki özelliklerden hangisinin A ve B bölgelerindeki farklılığı diğerlerine göre daha belirgindir?
Cevap: D) İklim tipleri 


21. Tayga ormanlarının bulunduğu ülkelerde orman ve kâğıt endüstrisi oldukça gelişmiştir.
Buna göre bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu bitki örtüsünün özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki ülkelerden hangisinde orman ve kâğıt endüstrisi, diğerlerine göre daha fazla gelişme göstermiş olabilir?
Cevap: E) Finlandiya


22. Aşağıdaki bitki türlerinden hangisinin Akdeniz ikliminde yetişme olanağı daha azdır?
Cevap: D) Fındık


10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları MEB Yayınları

23. Her iklim bölgesinin kendine has hâkim bitki örtüsü vardır.
Buna göre aşağıdaki iklim ve bitki örtüsü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) Ilıman karasal iklim-maki 


24. (…) Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ekvatoral yağmur ormanlarının bir özelliği değildir?
Cevap: C) İğne yapraklı ağaçlardan oluşur. 


25. (…) Buna göre Türkiye’de yetişme imkânı bulunan aşağıdaki ağaçlardan hangisinin nem ve sıcaklık isteği daha fazladır?
Cevap: C) Sığla


26. Yukarıdaki haritada numaralandırılmış alanların iklim özellikleri dikkate alındığında bu alanlarda yaygın olan bitki örtüleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap: A) Bozkır Maki Orman


27. Kış mevsiminin soğuk ve kar yağışlı, yaz mevsiminin sıcak ve kurak, yıllık yağış miktarının 300-500 mm civarında olduğu ve en fazla yağışın ilkbahar mevsiminde düştüğü bir bölgenin bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: D) Bozkır


28. (…) Buna göre aşağıdaki özelliklerden hangisi bir bölgenin sahip olduğu bitki örtüsünün antropojen bozkır olduğunun kanıtlarından biridir?
Cevap: C) Yer yer ağaç topluluklarının görülmesi 


29. (…) Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde ormanlar daha yüksek yerlerde yetişme imkânı bulur?
Cevap: E) Endonezya 


30. (….) Aşağıdakilerden hangisi makiyi oluşturan türlerden biri değildir?
Cevap: A) Fındık


31. Bir dağın yamaçlarında yükselti arttıkça bitkiler kuşaklar oluşturmaktadır.
Yükseltinin artmasına bağlı olarak bitki türlerinin kuşaklar oluşturmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Sıcaklık ve nem değerlerinin değişmesi 


10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları MEB Yayınları

32. (…) Buna göre aşağıdakilerden hangisi Toros Dağları’nın denize bakan yamaçlarında yayılış gösteren ağaçlardan değildir?
Cevap: B) Ladin


33. (…) Yukarıda özellikleri verilen ağaç türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) Kızılçam 


34. Aşağıda verilen bitki topluluklarından hangisi Türkiye’de görülmez?
Cevap: C) Savan


35. Bazı bitki türleri sıcaklık ve nem bakımından fazla seçici değildir.
Türkiye’nin hemen hemen her iklim bölgesinde yayılış gösteren ve orman varlığımızın yaklaşık dörtte birini oluşturan ağaç türü aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Meşe 


36. Bitki türleri; temel özelliklerine göre ağaç, çalı, ot ve çöl formasyonu olarak sınıflandırılır. Aşağıdakilerden hangisi çalı formasyonları içerisinde yer alır?
Cevap: C) Garig 


37. İğne yapraklı ağaçların Ekvator ve çevresinde de görülebilmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Yükselti

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.