Cevap Yaz
20 Ekim 2023, 10:36 - Zülal Güneş Yazdı

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 97-98-99-100-101. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 97-98-99-100-101. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Ölçme ve Değerlendirme konularının bulunduğu 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 97-98-99-100-101 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı 97-98-99-100-101. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 97-98-99-100-101. Sayfa Cevapları Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları MEB Yayınları

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcük veya sözcükleri yazınız.
Cevap:

1. Yeryüzündeki suların yaklaşık %97,5 ..tuzlu… sudur.
2. Karalar üzerindeki çukur alanlarda birikmiş ve genellikle denize bağlantısı olmayan durgun su kütlelerine …göl… denir.
3. Karstik arazilerde yer alan obruk ve polye gibi erime çukurlarında suların birikmesi sonucu …karstik… göller oluşur.
4. Vadi, tektonik çukur veya koy gibi çanakların önlerinin doğal setlerle kapanması sonucu .…set…. gölleri oluşur.
5. İnsanlar tarafından içme ve kullanma suyu temini, elektrik üretimi, tarımda sulama gibi ihtiyaçların karşılanması için akarsu yatakları üzerine yapılan setlerin gerisinde suların birikmesiyle …baraj.. gölleri oluşur.
6. Akarsuyun yan kolları ile birlikte sularını topladığı alana …akarsu havzası…… denir.
7. Akarsu yatağının herhangi bir kesitinden bir saniyede geçen su miktarına …debi.. denir.
8. Yeryüzünden sızan suların yer altına doğru hareket ederken geçirimsiz bir tabaka üzerinde birikmesiyle …yer altı suları…. oluşur.
9. Türkiye’de balıkçılık faaliyetleri en çok …Karadenizde….. yapılmaktadır.
10. Eymir ve Mogan gölleri, ..alüvyal set….. gölü olmaları yönünden ortak bir özelliğe sahipir.
11. Asya, Afrika ve Okyanusya kıtaları arasında …Hint…. Okyanusu yer alır.
12. Beyşehir ve Uluabat göllerinin …gideğeni… olduğu için suları tatlı su özelliğindedir.
13. Keban, Karakaya ve Atatürk baraj gölleri …Fırat… Nehri üzerinde yer alır.
14. Kura ve Aras nehirlerinin döküldüğü Hazar Gölü, …kapalı…. havza olma özelliğine sahiptir.
15. Türkiye’de kar ve buz erimeleri ile beslenen akarsuların akım miktarı ..ilkbahar….. mevsiminde artar.
16. Türkiye ve Yunanistan arasındaki kara sınırını …Meriç…. Nehri belirler.
17. Türkiye’de su kaynaklarının büyük bölümü …tarımsal sulamada…… kullanılmaktadır.
18. Ayvalık ve Çamaltı tuzlaları ..Ege…. Denizi kıyısında yer alır.
19. İzlanda, ABD ve Japonya gibi aktif volkanların bulunduğu ülkelerde …gayzer…. kaynakları oldukça yaygındır.
20. İki geçirimsiz tabaka arasında bulunan yer altı sularının genellikle insan müdahalesi sonucu yeryüzüne çıkması ile …artezyen….. kaynakları oluşur.


B) Aşağıdaki tabloda harflendirilmiş şekilde verilen göllerle bu göllere ait oluşum şekillerini eşleştiriniz.
Cevap:

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları MEB Yayınları


10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları MEB Yayınları

C) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını soruların altında yer alan boşluklara yazınız.

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki tabloda özellikleri verilen göllerle ilgili olarak 22, 23, 24 ve 25. soruları ön bilgilerinizden de yararlanarak cevaplayınız

22. Yüz ölçümleri daha çok mevsimsel olarak değişen gölleri ve bu değişimin nedenlerini yazınız.
Cevap: Yüz ölçümleri daha çok ve mevsimsel olarak değişen göller Acıgöl ve Tuz Gölü’dür. Bunun nedeni derinliklerinin az olmasıdır. 

23. Su sıcaklığındaki değişimin daha yavaş olduğu gölleri nedeniyle birlikte belirtiniz.
Cevap:Su sıcaklığında değişimi yavaş olan göller Balık Gölü’dür. Nedeni derinliğinin fazla olmasıdır. 

24. Bulunduğu alanda deprem riskinin daha fazla olduğu gölleri nedeniyle birlikte belirtiniz.
Cevap: Acıgöl ve Tuz Gölü tektonik olmasından dolayı deprem riski fazladır.

25. Hangi gölün bulunduğu alanda bazalt, andezit ve granit gibi kayaçlara daha çok rastlanır? Nedenini açıklayınız.
Cevap: Balık ve Çıldır Göllerinin yapısı volkanik yapıda olmasında dolayı bu kayaçlara rastlanır. 


10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları MEB Yayınları

26 ve 27. soruları yukarıda yer alan grafiklerden yararlanarak cevaplayınız. 

26. Hangi akarsu yağmur suları ile daha çok beslenmektedir? Nedenini açıklayınız.
Cevap: A akarsu yağmur suları daha çok beslenmektedir. Çünkü yağış rejimi ile akarsu rejimi paraleldir. 

27. Hangi akarsuyun akımı iklimle daha az ilişkilidir? Nedenini açıklayınız.
Cevap: B akarsuyunun akımı iklim ile daha az ilişkilidir. Çünkü yağışın az olduğu dönemde de akım miktarında azalma olmamıştır. 


10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda yer alan 28, 29 ve 30. soruları yukarıdaki görsellerden yararlanarak cevaplayınız. 

28. Yukarıda yer alan görsellerden hareketle Türkiye’deki su kaynaklarından hangi ekonomik faaliyetlerde yararlanıldığını aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

I) …Ulaşım….
II) …Turizm…
III) …Tuz elde etme…
IV) …Balıkçılık…

29. Görsellerdeki ekonomik faaliyetlerin Türkiye’de en çok hangi su kaynaklarında yapıldığını aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

I) Önemli liman kente sahip ve jeopolitik konuma sahip deniz yollarında yapılır. 
II) Ilıman iklim özelliğine sahip deniz kıyılarında gerçekleşir. 
III) Ilıman deniz sıcaklığına sahip birçok deniz kıyısında bu ekonomik faaliyet gözlemlenebilir.  

30. I numaralı görselde yapılan faaliyetin Türkiye açısından nasıl bir öneme sahip olduğunu açıklayınız.
Cevap: I. ekonomik faaliyetle Türkiye’nin ihracat yapmasına önemli katkıda bulunması ön plana çıkar. Bu nedenle I numaralı görseldeki ekonomik faaliyet Türkiye için önemli bir yere sahiptir. 


10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları MEB Yayınları

Ç) Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 

31. (…) Buna göre aşağıda verilen su kaynaklarından hangisi tuzlu sular içerisinde yer almaktadır?
Cevap: B) Denizler


32. Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünün aşamalarından biri değildir?
Cevap: E) Göllerde oluşan kirliliğin artması 


33. Türkiye, jeotermal kaynak potansiyeli açısından dünyanın zengin ülkelerinden biridir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Genç oluşumlu olması 


34. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki kaynağa ait bir özelliktir?
Cevap: A) Karstik arazilerde görülür. 


35. Tuzluluk oranında görülen bu değişimin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: E) Sıcaklık ve buharlaşma koşulları 


36. İklim özellikleri göz önüne alındığında haritadaki numaralandırılmış alanların hangisinde buzul göllerinin deniz seviyesine daha yakın bir konumda oluşması beklenir?
Cevap: A) I


37. Coğrafi konum özellikleri düşünüldüğünde aşağıdaki kıtalardan hangisinin Atlas Okyanusu’na kıyısı bulunmamaktadır?
Cevap: A) Asya 


38. Türkiye’de yapılan aşağıdaki ekonomik faaliyetlerin hangisine denizlerin etkisi daha azdır?
Cevap:  C) İçme suyu temini 


39. Aşağıdaki göl türlerinden hangisinin oluşumunda buzullar etkilidir?
Cevap: E) Sirk gölleri 


10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları MEB Yayınları

40. (…) Buna göre tabloda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) II


41. Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılmış alanların hangisinde karstik göllere daha çok rastlanır?
Cevap: D) IV 


42. Aşağıdaki su kaynaklarının hangisi, tatlı su kaynakları içerisinde en yüksek paya sahiptir?
Cevap: A) Buzullar


43. Buna göre ülkemizdeki kapalı havzaların oluşmasında etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) Yeryüzü şekillerinin uzanışı ve konumu 


44. Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen akarsular, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap: D) Kızılırmak Göksu B. Menderes

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.