Cevap Yaz
5 Şubat 2023, 18:27 - Zülal Güneş Yazdı

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 165-166-167-168. Sayfa Cevapları İlke Yayınları

10.Sınıf Tarih Ders Kitabı 165-166-167-168. Sayfa Cevapları İlke Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 165-166-167-168 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 165-166-167-168. Sayfa Cevapları İlke Yayınları

10.Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı 165-166-167-168. Sayfa Cevapları 6. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları İlke Yayınları

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. (…) Buna göre;
I. Osmanlı Devleti’nde adaletli bir yapının olduğu,
II. Divânda sadece devlet işlerinin görüldüğü,
III. Müslim ve gayrimüslimler arasında sık sık sorunlar yaşandığı
durumlarından hangisi ya da hangileri söylenebilir?
Cevap: A) Yalnız I


2. Osmanlı padişahlarının kanunnâmeler hazırlatmalarında;
I. ülkede adaleti ve huzuru sağlama,
II. merkezî otoriteyi güçlendirme,
III. örfi hukuku ön plana çıkarma
durumlarından hangisi ya da hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Cevap: C) I ve II 


3. Fatih Sultan Mehmed, Osmanlı merkeziyetçi yapısını güçlendirmek amacıyla aşağıdaki yöntemlerden hangisini uygulamamıştır?
Cevap: E) Şehzadelerin sancağa çıkma usulüne son verme 


4. I. Padişah adına alınan her türlü ferman ve berata padişahın tuğrasını çekme,
II. Fethedilen bölgelerdeki arazileri tapu tahrir defterlerine kaydetme,
III. Devletin gelir ve giderlerini hesaplama
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Divân-ı Hümâyun üyelerinden nişancının görevleri arasındadır?
Cevap: C) I ve II 


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları İlke Yayınları

5. I. Divânda büyük davalara bakar.
II. Mali işlerden sorumludur.
III. Tapu ve kadastro işlerinden sorumludur
Osmanlı Devleti’nde yukarıda verilen konularla ilgilenen divân üyeleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Cevap: B) II – III – I


6. I. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak,
II. Adaletli olmak,
III. Ordunun başında sefere çıkmak
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri siyasetnâme ve nasihatnâmelere göre padişahlarda bulunması gereken vasıflar arasında gösterilebilir?
Cevap: E) I, II ve III


7. Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin belli sancaklara gönderilmesinde;
I. şehzadelerin tecrübe edinmelerini sağlamak,
II. Osmanlı’da yaşanan taht kavgalarının önüne geçmek,
III. Osmanlı merkezî otoritesini güçlendirmek
durumlarından hangisi ya da hangileri etkili olmuştur?
Cevap: E) I, II ve III


8. • I. Murad Dönemi’nde “Ülke Padişah ve oğullarının malıdır.” anlayışının benimsenmesi
• Fatih Dönemi’nde kardeş katlinin yasallaşması
Osmanlı Devleti ile ilgili yukarıda verilen gelişmelerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Merkezî otoriteyi güçlendirmek


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları İlke Yayınları

9. (…) Buna göre Divân-ı Hümâyun’la ilgili,
I. Danışma Meclisi niteliğindedir.
II. Tüm halkın başvuru yapabileceği bir kurumdur.
III. Sadece idari konular görüşülüp karara bağlanmaktadır.
yargılarından hangisi ya da hangileri söylenebilir?
Cevap: D) I ve II


10. I. Enderun (İç Saray)
II. Birun (Dış Saray)
III. Harem
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Topkapı Sarayı’nın bölümlerindendir?
Cevap: E) I, II ve III 


11. (…) Bu anlayışın;
I. Şehzadeler arasında taht kavgalarının yaşanması,
II. Veraset sisteminin belirsiz olması,
III. Zaman zaman merkezî otoritenin zayıflaması
durumlarından hangisi ya da hangilerine neden olduğu söylenebilir?
Cevap: E) I, II ve III


12. (…) Fatih bu uygulama ile;
I. merkeziyetçi yapıyı güçlendirmek,
II. devlet otoritesine rakip olabilecek oluşumları engellemek,
III. Osmanlı veraset sistemini kesin olarak çözüme kavuşturmak
durumlarından hangisi ya da hangilerini amaçlamıştır?
Cevap: D) I ve II


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları İlke Yayınları

B. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap:

1. (.D.) Kazaskerler adalet işlerinden sorumlu Divân üyesidir.
2. (.Y.) Osmanlı Devleti’ne şehzadelerle birlikte sancağa gönderilen eğitmenlere atabey denilmektedir.
→ Lala denmektedir. 
3. (.Y.) Topkapı Sarayı’nın dış kısmına genel olarak Enderun (İç Saray) denilmiştir.
→ Enderun sarayın en iç kısmında bulunur. 
4. (.D.) II. Murad’ın, oğlu II. Mehmed’e öğüt vermek amacıyla yazmış olduğu eser “Nasihat-üs Sultan Murad”dır.
5. (.D.) Amasya şehri, önemli Osmanlı şehzade sancaklarından birisidir


C. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

1. Osmanlı Devleti’nde bir işin İslam dinine uygun olup olmadığına bakan Divân üyesine …Şeyhülislam.., verdiği karara ise …fetva…. denir.
2. Osmanlı Devleti’nde devlet idarecisi olacak adaylara dinî ve ilmî eğitim verilen yere …enderun…; saray kadınlarının dini, ilmî eğitim aldıkları yere ise …harem…. denir.
3. Fatih Sultan Mehmed, hazırladığı …Fatih Kanunnamesi…. ile merkeziyetçi yapıyı güçlendirmek istemiştir.
4. Osmanlı Devleti’nde padişah ve idarecilere devlet yönetimi hakkında öğüt veren eserlere …nasihatname….. ve …siyasetname….. denir.
5. Osmanlı Devleti’nde merkeziyetçi yapıyı güçlendirmek amacıyla ilk ciddi düzenlemeyi …I. Murad… yapmış, bu düzenleme ile “Ülke hanedanın malıdır.” anlayışı yerine …”ülke hükümdarın ve oğullarının malıdır…. anlayışı benimsenmiştir.


Ç. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Osmanlı Devleti’nin uygulamış olduğu müsadere sisteminin temel amaçları nelerdir?
Cevap: Haksız kazancın ve yolsuzluğun önüne geçmek, aşırı zenginleşmenin önüne geçmek gibi nedenlerden dolayı bu sistem uygulanmıştır. 

2. Fatih Sultan Mehmed, Osmanlı merkeziyetçi yapısını güçlendirmek için hangi faaliyetlerde bulunmuştur?
Cevap: İstanbul’u fethederek ülkenin toprak bütünlüğünü sağlamıştır. Fatih Kanunnamesini yayımlamıştır. Müsadere sistemi bu dönemde getirilmiştir. 

3. Osmanlı’da, nasihatnâme ve siyasetnâmelerin hazırlanmasının temel amaçları nelerdir?
Cevap: Gelecek nesillerde idarecilerin kendilerine ders çıkarması adına bu kitaplar yazılmış olabilir. 

4. Osmanlı Devleti’nde şehzadelerin sancağa gönderilmelerinin devlet idaresine ne gibi kazanımları olmuştur?
Cevap: Şehzadeler sancaklara giderek ileride padişah olacakları zaman eğitimli bir şekilde iyi bir idareci olmak için eğitilmişlerdir. Bu da devletin düzen içinde ilerlemesi için çok önemlidir. 

5. Divân-ı Hümâyun üyeleri kimlerden oluşmaktadır?
Cevap: Divan-ı Humayun üyeleri; Şeyhülislam, Nişancı, Kazasker, Defterdar, Yeniçeri Ağası, Kaptanıderya, Reisülküttap, Vezir-i Azam.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.