Cevap Yaz
20 Ekim 2023, 18:40 - Zülal Güneş Yazdı

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 69-70-71-72. Sayfa Cevapları İlke Yayınları

10.Sınıf Tarih Ders Kitabı 69-70-71-72. Sayfa Cevapları İlke Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 2.Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 69-70-71-72 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 69-70-71-72. Sayfa Cevapları İlke Yayınları

10.Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı 69-70-71-72. Sayfa Cevapları 2.Ünite Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları İlke Yayınları

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. 

1. Aşağıda verilen devletlerden hangisi XIV. yüzyıl başlarında Yakın Doğu’da yer alan siyasi oluşumlar arasında gösterilemez?
Cevap: D) Eyyubi Devleti


2. I. Osmanlı Devleti Balkanlardaki topraklarını kaybetmiştir.
II. Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur.
III. Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi yaşamıştır.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Ankara Savaşı’nın sonuçları ile ilgilidir?
Cevap: D) II ve III


3. Osmanlı Devleti’nin kısa sürede Rumeli ve Balkanlarda hâkimiyet kurmasında;
I. akıncı beylerinin başarılı çalışmaları,
II. istimâlet politikası,
III. bölgenin siyasi ve sosyal yapısı
etkenlerinden hangisi ya da hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
Cevap: E) I, II ve III


4. I. Germiyanoğulları
II. Karesioğulları
III. Hamitoğulları
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin hâkimiyeti altına almış olduğu Türk beylikleri arasında gösterilebilir?
Cevap: E) I, II ve III


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları İlke Yayınları

5. I. Beyliklerle sürekli mücadele edilmesi,
II. Batı eksenli fetih politikası izlenmesi,
III. Bizans’la tamamen uzlaşmaya dayalı bir dış politika oluşturulması
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey Dönemi’nin genel özellikleri ile ilgili değildir?
Cevap: C) I ve III


6. Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin Rumeli ve Balkanlarda kolayca ilerleyip önemli fetihler yapmasında;
I. Bizans’ın içinde bulunduğu siyasi ve sosyal durum,
II. Çimpe Kalesi’nin alınması,
III. Edirne’nin başkent yapılması
durumlarından hangisi ya da hangileri etkili olmuştur?
Cevap: E) I, II ve III


7. Osmanlı Devleti Rumeli ve Balkanlarda izlediği iskân politikası ile;
I. konar-göçer Türkmen boylarını yerleşik hayata geçirmek,
II. Balkanlarda daha güvenli şekilde ilerlemek,
III. bölge halklarını tamamen asimile etmek
durumlarından hangisi ya da hangilerini amaçlamıştır?
Cevap: C) I ve II


8. (…) Bu durumla ilgili olarak XIV. yüzyıl başlarında Anadolu ve Balkanların genel durumu hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
Cevap: E) Türkler bu dönemde Anadolu’nun tamamına hâkim durumdadırlar.


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları İlke Yayınları

9. (…) Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti’nde yaşanan “Fetret Dönemi” ile ilgili gelişmelerdir?
Cevap: C) I ve III


10. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki fetihlerinin kalıcı olmasına;
I. Ahiyân-ı Rûm
II. İskân politikası
III. Akıncı uç beyleri
IV. Dervişler
gibi unsurlardan hangisi ya da hangilerinin katkıları olmuştur?
Cevap: E) I, II, III ve IV


11. Aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasında yapılan Ankara Savaşı’nın sonuçları arasında gösterilemez?
Cevap: B) Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki siyasi varlığı sona ermiştir.


B. Aşağıdaki soruyu metne göre cevaplayınız


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları İlke Yayınları

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ve gelişmesinde ahilerin, alperenlerin ve dervişlerin katkıları hangi yönde olmuştur?
Cevap:  Dervişler, alperenler ve ahiler yaptıkları konuşmalarla ve etkiledikleri kütlelerle toplumun devletine karşı bağlı kalmasına benimsemesine ve İslami değerlere yakınlaştırmasında büyük bir önem arz etmiştir. 


C. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız
Cevap:

1. (Y) Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş Palekanon (Maltepe) Savaşı’dır.
2. (D) Timur, Altın Orda Devleti’ne son vererek Rus knezliklerinin güneye inmesine ortam hazırlamıştır.
3. (Y) Osmanlılar Rumeli’ye ilk kez Osman Bey Dönemi’nde geçmişlerdir.
4. (D) Haçlı ittifakına karşı yapılan I. Kosova Savaşı, I. Murad Dönemi’nde olmuştur.
5. (Y) Osmanlı Devleti’nin Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak amacıyla ortadan kaldırdığı ilk Türk beyliği Hamitoğulları Beyliği’dir


Ç. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

1. Osmanlı Devleti’nde …1402-1413… yılları arasında yaşanan döneme ..Fetret Dönemi.. denilmiş ve bu döneme Osmanlı şehzadelerinden …I. Mehmet…. son vermiştir.
2. Osmanlı Devleti ….Orhan Bey… Dönemi’nde, Bizans’tan yardım karşılığı aldığı …Çimpe Kalesi… sayesinde ilk kez Rumeli’ye geçmiştir.
3. Osmanlı Kuruluş Dönemi’nde …Germiyanoğulları… Beyliği çeyiz yolu ile; ..Hamitoğulları… Beyliği ise para karşılığında Osmanlı hâkimiyetine girmişlerdir.
4. Osmanlı Devleti’nin, fetih hareketlerine, Ahilik teşkilatına mensup ….Ahiyan-ı Rum….. ve bir kadın teşkilatlanması olan ..Bacıyan-ı Rum… gruplar da destek vermişlerdir.
5. Osmanlı Devleti, …Ankara.. Savaşı sonucunda yıkılma tehlikesiyle karşılaşmıştır


D. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını defterinize yazınız. 

1. Osmanlı Devleti iskân politikasını uygularken hangi hususlara dikkat etmiştir?
Cevap: İskan politikası uygulanırken birbirine düşman olan grup ve aşiretlerin olayı sorunsuz bitirebilmek için iskan verilmesi öncelikli olmuştur. 

2. Osmanlı Devleti’nin, Anadolu’ya nispeten Rumeli’de daha hızlı hâkimiyet kurmasında hangi faktörler etkili olmuştur?
Cevap: Balkanlardaki siyasi ve sosyal sorunlardan faydalanması ve gaza-cihad politikası izlemesinden dolayı daha hızlı hakimiyet kurmuştur. 

3. Osmanlı Devleti, Ankara Savaşı sonrasında Anadolu’da büyük toprak kayıpları yaşarken; Rumeli’de büyük ölçüde toprak kaybı yaşamamıştır. Bu durumun sebepleri nelerdir?
Cevap: İskan ve isitmalet politikalarından dolayı toprak kaybı çok yaşanmamıştır. 

4. Bizans’a yardım karşılığı alınan Çimpe Kalesi’nin, Osmanlı Devleti’ne kazanımları neler olmuştur?
Cevap: Balkanlarda yapılacak olan fetihlerde en önemli askeri üs olarak kullanılmasından dolayı önemli bir yere sahiptir.

5. Tarihçi Fuad Köprülü’ye göre Osmanlı Devleti’nin kurulması ve kısa sürede büyümesinde hangi faktörler etkili olmuştur?
Cevap: Osmanlı Devleti’nin kısa sürede kurulup büyümesine etki eden faktörler uyguladıkları iskan politikası ve Tımar sistemidir. İskan politikası ile Türk nüfusunun bölgelerde çoğunluğunu sağlamış. Tımar sistemi ile hem üretim sağlamış hem de bölgelerin güvenliğini sağlamıştır. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.