Cevap Yaz
5 Şubat 2023, 18:11 - Zülal Güneş Yazdı

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 197-198-199. Sayfa Cevapları Semih Ofset SEK Yayınları

12.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 197-198-199. Sayfa Cevapları Semih Ofset SEK Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde lise son sınıf öğrencileri olan 12. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 6. Ünite Değerlendirmesi ile alakalı soruların bulunduğu 12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 197-198-199 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı 197-198-199. Sayfa Cevapları Semih Ofset SEK Yayınları

12.Sınıf Semih Ofset SEK Yayınları T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı 197-198-199. Sayfa Cevapları 6. Ünite Değerlendirmesi

12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Semih Ofset SEK Yayınları Sayfa 197 Ders Kitabı Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başında (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. Yanlış cümlelerin doğrularını altlarındaki satırlara yazınız
Cevap:

1. (.D.) Millî Kalkınma Partisi II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’de kurulan ilk partidir.
2. (.Y.) Demokrat Parti ekonomide devletçilik ilkesinin uygulanmasını desteklemiştir.
→ Devletçilik ilkesinin tam tersi olarak özelleştirmeye gitmiştir.

3. (.Y.) 1946 yılı genel seçimleri iki dereceli seçim sistemiyle yapıldı.
→ Tek dereceli seçim sistemi uygulanmıştır. 

4. (.Y.) Millet Partisi Cumhuriyet Halk Fırkasından ayrılan milletvekillerince kuruldu.
→ Demokrat Partiden ayrılan milletvekilleri Millet Partisini kurmuştur. 

5. (.D.) 1950 yılındaki genel seçimlerden sonra TBMM Celal Bayar’ı cumhurbaşkanı seçti.
6. (.D.) II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’de doğum oranı yükselmeye başladı.
7. (.D.) Comecon Doğu Bloku ülkeleri arasında ekonomik işbirliğini sağlamak için kuruldu.
8. (.Y.) Marshall Planı yardımlarından yararlanan tek Doğu Bloku ülkesi Macaristan oldu.
→ Doğu bloğunda yer alan ülkelerden hiçbiri yardım almamıştır. 

9. (.D.) Brüksel Antlaşması ile NATO’nun kuruluşunun temelleri atıldı.
10. (.D.) Türkiye Avrupa Konseyi’nin kurucu üyelerinden biridir.
11. (.Y.) 1950 sonrasında demir yolu yapımı hızlanırken karayolu yapımı ihmal edildi.
→ Otomobiller gelmeye başladığı için karayoluna önem artmıştır. 

12. (.Y.) 1957’de yapılan genel seçimlerde en çok oyu Cumhuriyet Halk Partisi aldı.
→ En çok oyu Demokrat Parti almıştır. 


B. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Demokrat Partinin kurucuları olan ve Dörtlü Takrir’i hazırlayan milletvekilleri kimlerdir?
Cevap: Celal Bayar, Refik Koraltan, Adnan Menderes, Fuat Köprülü

2. Demokrat Partinin 1946 seçimlerinde birçok ilden aday gösterememesinin sebebi nedir?
Cevap: Açık oy gizli sayım olduğu bir seçim dönemidir. Demokrat Parti birçok kişinin açık oy nedeni ile Cumhuriyet Halk Partisine oy vereceğini bildiği için birçok ilde aday gösterememiştir. 

3. SSCB, II. Dünya Savaşı sonrasında hangi Avrupa ülkeleri üzerinde kontrol sağlamıştır?
Cevap: Çekoslovakya, Bulgaristan, Macaristan, Yugoslavya, Arnavutluk, Doğu Almanya, Polonya ve Romanya ülkeleri üzerinde kontrol sağlamıştır.  

4. NATO’nun kurucu üyesi olan ülkelerden beşini yazınız.
Cevap: ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada

5. Türkiye’nin NATO’ya üyeliğinde hangi gelişme etkili olmuştur?
Cevap: Büyüyen Sovyetler tehdidinden dolayı ve askeri ittifak alabilmek için NATO’ya üye olmak istemiştir. 1952 yılında Kore’ye asker göndererek NATO’ya üye olmuştur. 


12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Semih Ofset SEK Yayınları Sayfa 198 Ders Kitabı Cevapları

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. – Gizli oy açık sayım ilkesiyle gerçekleştirildi.
– Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı son buldu.
– Demokrat Parti iktidarı başladı.
Yukarıdaki özellikler aşağıdaki hangi tarihte gerçekleştirilen genel seçimle ilgilidir?
Cevap: B) 1950


2. (…) Aşağıdakilerden hangisi 1945-1950 arasında Türk ekonomisindeki başlıca gelişmelerden değildir?
Cevap: E) Millî Korunma Kanunu kabul edildi. 


3. (…) Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş Dönemi’nde Doğu Blokunda yaşanan gelişmelerden değildir?
Cevap: C) Silahların azaltılması ve nükleer denemelere son verilmesi kabul edildi. 


4. (…) Aşağıdaki devletlerden hangisine ABD, iç savaşta para ve silah yardımı yapmıştır?
Cevap: D) Yunanistan 


12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Semih Ofset SEK Yayınları Sayfa 199 Ders Kitabı Cevapları

5. – Avrupa devletleri arasında iş birliği ve dayanışmayı sağlamak için kuruldu.
– Türkiye kuruluşundan üç ay sonra üye oldu.
Yukarıda özellikleri verilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Avrupa Konseyi 


6. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye’nin NATO’ya girişinde daha etkili olmuştur?
Cevap: E) Kore’ye asker göndermek 


7. 1950 seçimlerinde iktidara gelen Demokrat Parti, iktidarının ilk yıllarında halk desteğini artırmış ve % 55,2 olan oy oranını 1954 seçimlerinde artırarak %58,4’e çıkarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunun sebeplerinden biri değildir?
Cevap: B) Şehirlere göçün artmasıyla kırsal nüfusun azalmaya başlaması 


Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçişi hızlandıran gelişmeler nelerdir?
Cevap: CHP’nin politikalarına karşı muhalefet doğmaya başlamıştır. Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü’nün hazırlamış olduğu Dörtlü Takrir önergesi ile demokratik bir sisteme geçilme talebinde bulunmuşlardır. Bu olay sonucunda önerge reddedilmiş ve bu kişiler muhalefet kurmuşlardır. 

2. 1946 ve 1950’de uygulanan seçim sistemleri arasındaki farklılıklar nelerdir?
Cevap: 1946 seçimlerinde açık oy gizli sayım uygulanmıştır. 1950 seçimlerinde ise gizli oy açık sayım sistemine geçilmiştir. 

3. 1945-1950 yılları arasında Türk ekonomisindeki başlıca gelişmeler nelerdir?
Cevap: Bu dönemde üretim azalmış II. Dünya Savaşı’ndan dolayı ithalata da azdır. Bu süreçten dolayı enflasyon oran da artışa geçmiştir. 1945’de Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu kabul edilerek çiftçiye destek verilerek üretim arttırılma hedeflenmiştir. ABD’nin Marshall Planı ile 1948’den itibaren ABD’den mali yardım almaya başladık. 

4. II. Dünya Savaşı sonrası neden “Soğuk Savaş Dönemi” olarak adlandırılmıştır?
Cevap: II. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD ve Rusya iki dünya gücü haline gelmiştir. İki ülkede hakimiyet sağlamak istediği için siyasi olarak birbirlerine karşı olmuşlardır. Savaş olmamış fakat siyasi olarak soğuk bir dönem olduğu için Soğuk Savaş dönemi denmiştir. 

5. Varşova Paktının kuruluş amacı nedir?
Cevap: Batılı devletlerin askeri iş birliği kurduğu NATO’ya karşı doğu bloğundaki sosyalist devletlerin kurmuş olduğu askeri iş birliği adına kurulmuştur. 

6. Truman Doktrini’nin amacı nedir?
Cevap: Doğu bloğundaki komünizmle mücadele eden devletleri desteklemek adına yapılan devasa boyutlardaki askeri ve mali yardımdır. 

7. NATO’nun kuruluş amacı nedir?
Cevap: Sovyet Cumhuriyetler Birliğinin Berlin ablukasını başlatmasından sonra kurulmuş bir askeri iş birliği teşkilatıdır. 

8. II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’nin ABD ile dış politikada yakınlaşmasının sebebi nedir?
Cevap: Sovyet tehlikesinden dolayı siyasi ve askeri olarak yalnız kalmamak adına ABD bloğuna yakınlaşma ihtiyacı hissetmiştir. 

9. Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında gerilim yaşanmasının sebepleri nelerdir?
Cevap: 1946 seçimlerinde açık oy gizli sayım yapılması. Demokrat Parti devlet radyosunu kendi çıkarları doğrultusunda kullanıp diğer siyasi partilerin radyoyu kullanma hakkını izin vermemesi. 

10. Demokrat Parti Dönemi’ndeki başlıca ekonomik gelişmeler nelerdir?
Cevap: 1950 yılında yabancı ve yerli sermayenin sanayiye girmesini sağlamak için Türkiye Sınai Kalkınma Bankasını kurmuştur. 1951 yılında yabancı sermayenin ülkeye gelmesi için Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu ve Petrol Kanunu çıkarmıştır. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, Denizcilik Bankası gibi kurumlar kurarak ekonomik kalkınmayı hedeflemiştir. 

11. 1950’lerden itibaren kırsal kesimden şehirlere göç neden artmıştır?
Cevap: Şehirlerde fabrikaların kurulması ve tarımda makineye geçilmesinden dolayı kırsal kesimde olan tarım işçilerinin iş bulma umudu ile şehirlere göçleri başlamıştır. 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.