Cevap Yaz
16 Eylül 2023, 13:50 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 138-139-140-141-142-143-144. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 138-139-140-141-142-143-144. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Environment ünitesine ait çalışmaların da bulunduğu 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 138-139-140-141-142-143-144 Cevapları konusunu paylaştık. Environment ünitesi içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 138-139-140-141-142-143-144. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı 138-139-140-141-142-143-144. Sayfa Cevapları Environment

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

a. What do we have to do for our environment?
Çeviri: Çevremiz için ne yapmalıyız?
Cevap: We shouldn’t litter places.
(Yerleri çöpe atmamalıyız.)


b. Do you think everybody has responsibilities for our environment?
Çeviri: Herkesin çevremize karşı sorumlulukları olduğunu düşünüyor musunuz?
Cevap: Yes, I think everybody has reponsibilities for our environment.
(Evet, herkesin çevremize karşı sorumlulukları olduğunu düşünüyorum.)


1- Match the words with the pictures and write. One word is extra.
Çeviri: Kelimeleri resimlerle eşleştirin ve yazın. Bir kelime fazladandır.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları


2- Circle the words related to “environment”.
Çeviri: “Çevre” ile ilgili kelimeleri daire içine alınız.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları1


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 139 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

1. Listen and number the pictures.
Çeviri: Resimleri dinleyin ve numaralandırın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 139 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları


2. Listen and complete the sentences.
Çeviri: Dinleyin ve cümleleri tamamlayın.
Cevap: 

1. Rainforests are necessary because __they produce oxygen __ .
2. Wild animals are important for __the balance of nature__ .
3. We should recycle __waste materials to help the environment__ .
4. If the greenhouse effect increases, __there will be more global warming__ .
5. We should use __public transportatin__ to __reduce the air pollution__ .


3. Listen and fill in the blanks.
Çeviri: Dinle ve boşlukları doldur.
Cevap: 

Hello. I’m William Lawday. I’m a gardener. Today, I’m going to tell you how to __plant__(1) a tree. First, __get__(2) the seeds and a shovel. Then, __dig__(3) the soil and __make__(4) a hole. Next, __put__(5) the seeds in the hole and __water__(6) them. Don’t forget to water the __seeds__(7) till they __grow__(8). Come on kids! Let’s plant more trees, we need them for clean and fresh air.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

1. Work in pairs and discuss what we should / must / have to do to save the planet / environment. 
Çeviri: Çiftler halinde çalışın ve gezegeni / çevreyi kurtarmak için ne yapmamız gerektiğini / yapmamız gerektiğini tartışın.
Cevap: 

– What should we do for our environment? (Çevremiz için ne yapmalıyız?)
– I think we should plant more trees. (Bence daha fazla ağaç dikmeliyiz.)


2. Discuss with your friend and find reasonable answers for the following questions. You may add some more questions.
Çeviri: Arkadaşınızla tartışın ve aşağıdaki sorulara makul cevaplar bulun. Birkaç soru daha ekleyebilirsiniz.

Why must we use renewable energy?
Çeviri: Neden yenilenebilir enerji kullanmalıyız?
Cevap: Because it makes our world cleaner.
(Çünkü dünyamızı daha temiz hale getiriyor.)


Why shouldn’t we kill the animals?
Çeviri: Neden hayvanları öldürmeyelim?
Cevap: Because they are living beings like humans.
(Çünkü onlarda insanlar gibi canlılar.)


Why do we have to recycle the waste materials?
Çeviri: Neden atık malzemeleri geri dönüştürmek zorundayız?
Cevap: Because they pollute the environment.
(Çünkü çevreyi kirletiyorlar.)


Why shouldn’t we use our own cars too often?
Çeviri: Neden kendi arabalarımızı çok sık kullanmamalıyız?
Cevap: Because car exhausts pollute the air very much.
(Çünkü araba egzozları havayı çok kirletiyor.)


Why should we plant more trees?
Çeviri: Neden daha fazla ağaç dikmeliyiz?
Cevap: Because they are our oxygen source.
(Çünkü onlar bizim oksijen kaynağımız.)


Why mustn’t we destroy rain forests?
Çeviri: Neden yağmur ormanlarını yok etmemeliyiz?
Cevap: Because they produce too much oxygen.
(Çünkü fazla oksijen üretiyorlar.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

1. Look at the pictures in exercise a and guess what they are about.
Çeviri: A alıştırmasındaki resimlere bakın ve ne hakkında olduklarını tahmin edin.
Cevap: I think it may be telling about te reasons causing environmental pollution.
(Çevre kirliliğine neden olan sebepleri anlatıyor olabileceğini düşünüyorum.)


2. Close your books. Listen to the CD and answer the questions.
Çeviri: Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.

a. What are the extracts about?
Çeviri: Özler ne hakkında?
Cevap: Text talks about world problems.
(Metin dünya sorunlarından bahsediyor.)


b. What kind of problems and solutions are there in the extracts?
Çeviri: Alıntılarda ne tür sorunlar ve çözümler var?
Cevap: Everybody should take actions to protect the nimals and rainforests. By using eco-friendly products and recycling the plastic, glass and metal goods, we can save the seas, air and land we live on. We should encourage people to use such energies.
(Herkes hayvanları ve yağmur ormanlarını korumak için harekete geçmelidir. Çevre dostu ürünler kullanarak ve plastik, cam ve metal eşyaları geri dönüştürerek, üzerinde yaşadığımız denizleri, havayı ve toprağı kurtarabiliriz. İnsanları bu tür enerjileri kullanmaya teşvik etmeliyiz.)


3. Open your books. Listen and read the extracts. Then, do the exercises.
Çeviri: Kitaplarınızı açın. Alıntıları dinleyin ve okuyun. Ardından, egzersizleri yapın.

a. Read the extracts again and match with the pictures.
Çeviri: Alıntıları tekrar okuyun ve resimlerle eşleştirin.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları


b. Write the problems and the solutions mentioned in the extracts above.
Çeviri: Yukarıdaki alıntılarda bahsedilen sorunları ve çözümlerini yazınız.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları1


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

4. Read the text.
Çeviri: Metni okuyun.

a. Guess the meanings of the words in bold and write. Use your dictionary or search the Internet if you need help.
Çeviri: Kalın harflerle yazılan kelimelerin anlamlarını tahmin edin ve yazın. Yardıma ihtiyacınız olursa sözlüğünüzü kullanın veya İnternet’te arama yapın.
Cevap: 

1- Destruction (Yıkım)
2- Extinction (Yok olma)
3- İnfluence (Etkilemek)
4- Appear (Görünmek)
5- Loses (Kaybeder)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 143 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

b. Read the text again and complete the sentences.
Çeviri: Metni tekrar okuyun ve cümleleri tamamlayın.
Cevap: 

1. People have problems from __environmental__ to __rainforests__ and from __extinction__ to __of animal species__.
2. 25% of the mammals are __in danger__.
3. There is no oxygen in __the oceans__.
4. Sea creatures die because of __waste materials, chemicals and farm fertilizers pollute the water__.
5. Half of the rainforests will disappear if __many people don’t realize this__.


c. Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevaplayın.

1. What threatens the mammals?
Çeviri: Memelileri tehdit eden nedir?
Cevap: Humans killing them threatens mammals.
(Onları öldüren insanlar, memelileri tehdit eder.)


2. What happens if the animals disappear?
Çeviri: Hayvanlar ortadan kaybolursa ne olur?
Cevap: Erth’s ecosystem deteriortes.
(Dünya’nın ekosistemi bozulur.)


3. What is a “dead zone”?
Çeviri: “Ölü bölge” nedir?
Cevap: The Oceans.
(Okyanuslar.)


4. Why do humans need rainforests?
Çeviri: İnsanlar neden yağmur ormanlarına ihtiyaç duyar?
Cevap: Because they are the world’s oxygen sources.
(Çünkü onlar dünyanın oksijen kaynaklarıdır.)


5. Tick (✓) the words related to the environment.
Çeviri: Çevre ile ilgili kelimeleri işaretleyin (✓).
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 143 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

6. Do the questionnaire and find out how green you are!
Çeviri: Anketi yapın ve ne kadar çevreci olduğunuzu görün!
Cevap: 

1. Do you use eco-friendly products? (Çevre dostu ürünler kullanıyor musunuz?)

2. Do you turn off the lights when not in use? (Kullanmadığınız zamanlarda ışıkları kapatıyor musunuz?)

3. Do you sort out plastic, metal and glass bottles? (Plastik, metal ve cam şişeleri ayırıyor musunuz?)

4. Do you use public transportation? (Toplu taşıma kullanıyor musunuz?)

5. Do you join campaigns about saving the environment? (Çevreyi kurtarmakla ilgili kampanyalara katılıyor musunuz?)

6. Do you prefer renewable energies? (Yenilenebilir enerjileri mi tercih ediyorsunuz?)

7. Do you help the environment? (Çevreye yardım ediyor musun?)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 138-139-140-141-142-143-144. Sayfa, Environment Ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.