Cevap Yaz
7 Mayıs 2024, 22:42 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 145-146-147-148-149-150-151-152. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 145-146-147-148-149-150-151-152. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Environment ünitesine ait çalışmaların da bulunduğu 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 145-146-147-148-149-150-151-152 Cevapları konusunu paylaştık. Environment ünitesi içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 145-146-147-148-149-150-151-152. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı 145-146-147-148-149-150-151-152. Sayfa Cevapları Environment

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

1. Look at the pictures and describe the process of recycling. Use the keywords given. 
Çeviri: Resimlere bakın ve geri dönüşüm sürecini tanımlayın. Verilen anahtar kelimeleri kullanın.
Cevap: 

1. First, throw the waste material in the recycling bins. (İlk olarak atık maddeleri geri dönüşüm kutularına atın.)

2. Let’s collect the accumulated waste. (Biriken atıkları toplayalım.)

3. Let’s send the waste we collect to the factory. (Topladığımız atıkları fabrikaya gönderelim.)

4.  Then separate them according to their sort. (Daha sonra bunları cinslerine göre ayırın.)

5. The waste we send is processed by recycling. (Yolladığımız atıklar dönüşerek işlenir.)

6. The processed products are ready for sale. (İşlenen ürünler satışa hazır.)


2. Read the speech.
Çeviri: Konuşmayı okuyun.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

1. Here are some messages about saving the environment. Read them and write four more messages. 
Çeviri: Burada çevreyi kurtarmakla ilgili bazı mesajlar yer almaktadır. Onları okuyun ve dört mesaj daha yazın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları


2. Write a short description of the process of recycling waste material.
Çeviri: Atık malzemelerin geri dönüştürülmesi sürecinin kısa bir açıklamasını yazın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları1


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

1. Match the words with the pictures. One word is extra.
Çeviri: Kelimeleri resimlerle eşleştirin. Bir kelime fazladandır.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

2. Tick (✓) the sentences related to saving our environment.
Çeviri: Çevremizi kurtarmakla ilgili cümleleri (✓) işaretleyiniz.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları


Now, complete the sentences.
Çeviri: Şimdi cümleleri tamamlayın.
Cevap: 

1. We should __polluting the air and the seas__.
2. We should __protect the forests__.
3. We must __recycle the waste material__.
4. We must __use wind energy__.
1. We shouldn’t __litter the streets__.
2. We shouldn’t __hunt the animals__.
3. We mustn’t __build more green houses__.
4. We mustn’t __cut down the trees__.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

3. Listen and fill in the blanks.
Çeviri: Dinle ve boşlukları doldur.
Cevap:

There are a lot of dangerous things in our __environment__(1) that give harm to the balance of climates, __nature__(2) and human life. All of these things such as __pollution__(3), global warming, __greenhouse__(4) effect, etc. are increasing day by day. We should take action and __protect__(5) our world. First of all, we must stop polluting the environment, damaging the __rainforests__(6) and killing wild animals. We should buy eco-friendly products, use __renewable__(7) energies like solar and wind energy, __recycle__(8) the waste materials. Governments should __educate__(9) people and take some precautions. We are all responsible for leaving a better __world__(10) to our children.


a. Write True (T) or False (F).
Çeviri: Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.
Cevap: 

(F) 1. There is nothing in our environment to damage it.
(T) 2. Global warming is increasing.
(T) 3. We shouldn’t destroy the rainforests.
(F) 4. Renewable energies aren’t necessary.
(F) 5. Polluting the air is not a danger for the environment.
(T) 6. Recycling is important to stop land pollution.


b. Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevaplayın.

1. What spoils the balance of climates?
Çeviri: İklim dengesini bozan nedir?
Cevap: Pollution, global warming and green house effects.
(Çevre kirliliği, küresel ısınma ve sera etkileri.)


2. What are renewable energies?
Çeviri: Yenilenebilir enerjiler nelerdir?
Cevap: Solar and wind energies.
(Güneş ve rüzgar enerjileri.)


3. What should governments do to save the environment?
Çeviri: Devletler çevreyi korumak için ne yapmalıdır?
Cevap: They should educate people.
(İnsanları eğitmeleri gerekir.)


4. What are we responsible for?
Çeviri: Nelerden sorumluyuz?
Cevap: For leaving better world to our children.
(Çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak için.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

4. Complete the sentences.
Çeviri: Cümleleri tamamlayın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

5. Search the Internet or use your dictionary and write the definitions of the words / phrases given below. 
Çeviri: İnternette arama yapın veya sözlüğünüzü kullanın ve aşağıda verilen kelimelerin / deyimlerin tanımlarını yazın.
Cevap: 

1- Climate ⇒ İklim
2- Environment ⇒ Çevre
3- Recycle ⇒ Geri dönüştürmek
4- Pollution ⇒ Kirlilik
5- Eco- friendly ⇒ Çevre dostu
6- Global warming ⇒ Küresel ısınma


6. Make your own suggestions about saving the world.
Çeviri: Dünyayı kurtarma konusunda kendi önerilerinizi yapın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 152 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7. Do the quiz!
Çeviri: Testi yap!

1. Recycle means to ____.
Cevap: c. use again


2. One of the renewable energies is ____ energy.
Cevap: b. wind


3. ____ effects are dangerous for the atmosphere.
Cevap: b. Greenhouse 


4. Increasing of the ____ causes global warming.
Cevap: d. temperature


5. Rainforests are ____ because we need them for oxygen.
Cevap: a. important


8. Answer the questions.
Çeviri: Soruları cevaplayın.

1. What do you do for the environment?
Çeviri: Çevre için ne yapıyorsun?
Cevap: I should use eco-friendly products.
(Çevre dostu ürünler kullanmalıyım.)


2. Why is the pollution increasing?
Çeviri: Kirlilik neden artıyor?
Cevap: Because people throw trash.
(Çünkü insanlar çöp atıyor.)


3. How can we stop the global warming?
Çeviri: Küresel ısınmayı nasıl durdurabiliriz?
Cevap: We don’t use parfum.
(Parfüm kullanmayacağız.)


4. Why are the wild animals important for the nature?
Çeviri: Vahşi hayvanlar doğa için neden önemlidir?
Cevap: Because they are in nature’s ecosystem.
(Çünkü onlar doğanın ekosistemi içindedirler.)

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 145-146-147-148-149-150-151-152. Sayfa, Environment Ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.