Cevap Yaz
9 Mayıs 2024, 20:03 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 154-155-156-157-158-159-160-161. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 154-155-156-157-158-159-160-161. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Planets ünitesine ait çalışmaların da bulunduğu 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 154-155-156-157-158-159-160-161 Cevapları konusunu paylaştık. Planets ünitesi içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 154-155-156-157-158-159-160-161. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı 154-155-156-157-158-159-160-161. Sayfa Cevapları Planets

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

a. Are you interested in the planets?
Çeviri: Gezegenlerle ilgileniyor musunuz?
Cevap: Yes, I am interested in the planets. (Evet, gezegenlerle ilgileniyorum.)


b. What do you know about the solar system?
Çeviri: Güneş sistemi hakkında ne biliyorsun?
Cevap: I don’t know about the solar system.
(Güneş sistemi hakkında bilgim yok.)


1. Unjumble the words and write.
Çeviri: Kelimeleri karıştır ve yaz.

Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları


2. Match the words with the definitions. One definition is extra.
Çeviri: Kelimeleri tanımlarla eşleştirin. Bir tanım fazladandır.

Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları1


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 155 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

1. Listen and fill in the blanks.
Çeviri: Dinleyin ve boşlukları doldurun.

Cevap: 

There are eight planets in our _solar_ (1) system. _Eight_ (2) of them are main planets. Pluto is not one of them. The planets _orbit_ (3) the sun. Scientists _observe_ (4) the _galaxy_ (5) through a _space_ (6) telescope, and they have many space _missions_ (7). For example, Mars _Exploration_ (8) Mission began in 2003. Mankind is trying to discover _evidence_ (9) of water on the _surface_ (10) of Mars.


2. Listen to the dialogue and answer the questions.
Çeviri: Diyaloğu dinleyin ve soruları cevaplayın.

1. When did the astronauts go to space?
Çeviri: Astronotlar ne zaman uzaya gitti?
Cevap: They left last month.
(Geçen ay gittiler.)


2. What was the astronauts’ mission?
Çeviri: Astronotların görevi neydi?
Cevap: They tried to place the giant stellite in Earth’s orbit.
(Dev uyduyu Dünya’nın yörüngesine yerleştirmeye çalıştılar.)


3. What happened to the satellite?
Çeviri: Uyduya ne oldu?
Cevap: The satellite exploded because of a technical problem.
(Uydu teknik bir sorun nedeniyle patladı.)


4. What did the astronauts do in the space shuttle?
Çeviri: Astronotlar uzay mekiğinde ne yaptı?
Cevap: They were shocked.
(Onlar şok oldu.)


5. What damaged the space shuttle?
Çeviri: Uzay mekiğine ne zarar verdi?
Cevap: A meteorite hit out space shuttle.
(Bir göktaşı uzay mekiğine çarptı.)


6. When did the astronauts come back to Earth?
Çeviri: Astronotlar Dünya’ya ne zaman döndü?
Cevap: They had to return to the Erth the same day they went to the space.
(Uzaya gittikleri gün dünyaya geri dönmek zorunda kaldılar.)


3. Listen and write the strange facts about the planets.
Çeviri: Gezegenler hakkındaki tuhaf gerçekleri dinleyin ve yazın.

Cevap: 

1. _One million earths_ can fit inside the sun.
2. _A day_ on Jupiter lasts only _9_ hours and _55_ minutes.
3. _Venus_ is _brighter_ than the other planets.
4. The _rings_ that surround Saturn are as wide as _wide_ planet earths all in a row.
5. _Astronomers_ call Pluto a dwarf planet.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

1. Look at the picture and the table and make simple comparisons.
Çeviri: Resme ve tabloya bakın ve basit karşılaştırmalar yapın.

Cevap: 

The sun is larger than all the planets. (Güneş bütün gezegenlerden daha büyük.)

The largest planet is Jupiter. (En büyük gezegen Jüpiterdir.)

Earth is larger than Venus and Mercury. (Dünya, Venüs ve Merkür’den daha büyük.)


2. Work in pairs and exchange your knowledge about the planets.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın ve gezegenler hakkında bilgi alışverişinde bulunun.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

1. Look at the pictures and guess what they are about
Çeviri: Resimlere bakın ve ne hakkında olduklarını tahmin edin.

Cevap: I guess they are about the planets. (Sanırım gezegenlerle ilgili.)


2. Close your books. Listen to the CD and answer the questions.
Çeviri: Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.

a. Where are the children?
Çeviri: Çocuklar nerede?
Cevap: The children are in the classroom.
(Çocuklar sınıfta bulunmaktadır.)


b. What is today’s topic?
Çeviri: Bugünün konusu nedir?
Cevap: Today’s topics are planets and the solar system.
(Bugünün konuları gezegenler ve güneş sistemi.)


3. Open your books. Listen and read the dialogue. Then, do the exercises.
Çeviri: Kitaplarınızı açın. Diyaloğu dinleyin ve okuyun. Ardından, egzersizleri yapın.

a. Name the planets mentioned in the dialogue.
Çeviri: Diyalogda bahsedilen gezegenleri adlandırın.

Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları


b. Write True (T) or False (F) according to the dialogue.
Çeviri:

Cevap: 

(T) 1. Miss Morgan lets the students talk about the planets.
(F) 2. Pluto is a main planet.
(T) 3. The Earth is colder than Mercury.
(F) 4. There are rings around Jupiter.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

4. Read the paragraph and answer the questions.
Çeviri: Paragrafı okuyun ve soruları cevaplayın.

1. What are Göktürk-1 and Göktürk-2?
Çeviri: Göktürk-1 ve Göktürk-2 nedir?
Cevap: They are stellite.
(Onlar uydudur.)


2. Who designed Göktürk-2?
Çeviri: Göktürk-2’yi kim tasarladı?
Cevap: Turkish engineers designed it.
(Türk mühendisler tasarladı.)


3. What’s the difference between Göktürk-1 and Göktürk-2?
Çeviri: Göktürk-1 ve Göktürk-2 arasındaki fark nedir?
Cevap: It has higher resolution optical paylod than Göktürk-2.
(Göktürk-2’ye göre daha yüksek çözünürlüklü optik yüke sahiptir.)


4. What are these satellites used for?
Çeviri: Bu uydular ne için kullanılıyor?
Cevap: It provides imges for both civil and military applications.
(Hem sivil hem de askeri uygulamalar için görüntüler sağlar.)


5. Make a search on the Net and write some more information about Göktürk-1 and Göktürk-2.
Çeviri: İnternette bir arama yapın ve Göktürk-1 ve Göktürk-2 hakkında biraz daha bilgi yazın.

Cevap: Air Force Command and operated by the Gokturk-2 with a resolution of 2.5 meters, Turkey’s defense, environment, urban planning, responding eam in agriculture and forestry.
Gokturk-1, which has  mass of approximately 1,70 kilograms without fuel, works in conjunction with the sun with a high solar optical camera in orbit.
(Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından işletilen ve 2,5 metre çözünürlüğe sahip Göktürk-2, Türkiye’nin savunma, çevre, şehircilik, tarım ve ormancılıkta muharebe alanında görev yapıyor. Yakıtsız yaklaşık 1,70 kilogram kütleye sahip olan Göktürk-1, yörüngedeki yüksek solar optik kamera ile güneşle birlikte çalışıyor.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 159 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

6. Read the text.
Çeviri: Metni okuyun.

a. Complete the sentences.
Çeviri: Cümleleri tamamlayın.

Cevap: 

1. People have used the telescope since _1600s_.
2. People have always wondered if _there is life_ on Mars.
3. A probe is a kind of _satellite that can land_.
4. NASA has sent _probes_ to _Mars_ for many times.
5. Men couldn’t find an evidence _of water on the planet_.


b. Search the Internet for more information on Mars Mission and write a short paragraph.
Çeviri: Mars Misyonu hakkında daha fazla bilgi için internette arama yapın ve kısa bir paragraf yazın.

Cevap: There are several ways the mission could help Mars pave the way for future human exploration and demonstrate technologies that can be used in these endeavors. These include testing the method of generating oxygen from the Martian atmosphere, identifying other resources, improving landing techniques and characterizing the air, dust and other potential environmental conditions that could affect future astronauts living and working on Mars. (Misyonun, Mars’ın gelecekteki insan keşiflerinin önünü açmasına ve bu çabalarda kullanılabilecek teknolojileri göstermesine yardımcı olmasının birkaç yolu var. Bunlar arasında Mars atmosferinden oksijen üretme yönteminin test edilmesi, diğer kaynakların belirlenmesi, iniş tekniklerinin iyileştirilmesi ve Mars’ta yaşayan ve çalışan gelecekteki astronotları etkileyebilecek hava, toz ve diğer potansiyel çevresel koşulların karakterize edilmesi yer alıyor.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7. Search the Internet and find some more facts about these planets and write. Then, share them with your friends. 
Çeviri: İnternette arama yapın ve bu gezegenler hakkında daha fazla bilgi bulun ve yazın. Ardından, bunları arkadaşlarınızla paylaşın.

Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları


8. Read and match. One answer is extra.
Çeviri: Okuyun ve eşleştirin. Bir cevap fazladan.

Cevap: 

(d) 1. Mars 
(e) 2. Uranus
(a) 3. Jupiter
(g) 4. Venus
(h) 5. Saturn
(b) 6. Erth
(f) 7. Neptune
(c) 8. Mercury


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

1. Make sentences and comparisons about the planets by using the adjectives and phrases given in the box. Search the Internet if you need help. 
Çeviri: Kutuda verilen sıfat ve deyimleri kullanarak gezegenlerle ilgili cümleler ve karşılaştırmalar yapınız. Yardıma ihtiyacınız olursa internette arama yapın.

Cevap:

Mercury is the smallest of the inner planets.
Venus is bigger than Mercury.
Jupiter is the biggest planet of all planets.
Saturn and Uranus re very cold, because they are far away from the Sun.


2. Work in pairs and try to find out the answers to the questions below. Search the Internet if you need help.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın ve aşağıdaki soruların cevaplarını bulmaya çalışın. Yardıma ihtiyacınız olursa internette arama yapın.

Who went into the space for the first time?
Çeviri: Uzaya ilk kim çıktı?
Cevap: Russion cosmonaut Yuri Gagarin.
(Rus astronot Yuri Gagarin.)


When did the first man land on the moon?
Çeviri: İlk insan aya ne zaman indi?
Cevap: July 20, 1969.
(20 Temmuz 1969.)


Who was the first man on the moon?
Çeviri: Ay’a ilk ayak basan insan kimdi?
Cevap: Neil Armstrong.


Who invented the telescope?
Çeviri: Teleskopu kim icat etti?
Cevap: Hans Lippershey invented it.
(Hans Lippershey icat etti.)


When did the Mars Exploration Mission begin?
Çeviri: Mars Keşif Görevi ne zaman başladı?
Cevap: It started on May 30, 1971.
(30 Mayıs 1971’te başladı.)


When did the scientists discover Pluto?
Çeviri: Bilim adamları Plüton’u ne zaman keşfetti?
Cevap: They were discovered on February 18, 1930.
(18 Şubat 1930’d keşfettiler.)


What was the name of the first spaceship?
Çeviri: İlk uzay gemisinin adı neydi?
Cevap: Sputnik 1.


7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 154-155-156-157-158-159-160-161. Sayfa, Planets Ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.