Cevap Yaz
6 Şubat 2024, 9:55 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 98-101-102-103-104-105-106. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 98-101-102-103-104-105-106. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Van Gölü’nün Şafağı konusunun yer aldığı 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 98-101-102-103-104-105-106 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 98-101-102-103-104-105-106. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7.Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 98-101-102-103-104-105-106. Sayfa Cevapları Van Gölü’nün Şafağı

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları Dörtel Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Van Gölü’nün özellikleriyle ilgili yaptığınız araştırmadan elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Van ve Bitlis sınırlarında bulunan geçmiş yıllarda Nemrut Volkanik Dağı’nın patlaması sonrası oluştuğu bilinen bir çöküntüde toplanan göldür. Van Gölü içerisinde çok sayıda göl vardır. Tam yüzölçümü 3713 km2‘dir. Göl suyu tuzlu ve sodalıdır.

2. Ülkemizin hangi yöresini gezip görmek istersiniz? Düşüncelerinizi sınıfta anlatınız
Cevap: Ülkemizin Ege yöresini gezip görmek isterdim. Çünkü u yöreye ait yiyecekleri tarihi yerleri hakkında bilgi almak isterdim. 

3. Ülkemizin tarihî ve turistik yerleriyle ilgili hazırlıkta derleyip sınıfa getirdiğiniz resim ve fotoğrafları arkadaşlarınıza gösterip bunlarla ilgili bilgi veriniz
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 98 Dörtel Yayıncılık


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları Dörtel Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını tespit edip aşağıya yazınız. Sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin edip yazınız
Cevap:

alaimisema
Anlamı: Gökkuşağı

mahluk
Anlamı: yaratık

alelacele
Anlamı: çarçabuk, çok çabuk

saban
Anlamı: toprağı sürmek için kullanılan hayvanlara çekilen tarım aracıdır. 

şafak
Anlamı: Güneş doğarken öncesinde beliren aydınlık

fırdolayı
Anlamı: Çepeçevre  

önüne katmak
Anlamı: önünden yürüyüp gitmesi

âlem
Anlamı: yer yüzü ve uzayda olan her şey

billur
Anlamı: temiz, duru kesme cam

kepenek
Anlamı: Çobanların yağmurdan, soğuktan korunmak için giydikleri kolsuz üstlük

yalım
Anlamı: yanan, ışık veren alev


2. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki cümlelerde geçen deyimleri bulup altını çiziniz. Sonra bu deyimleri birer cümlede de siz kullanınız. Bu deyimlerin metne olan katkısını söyleyiniz.
Cevap: Deyimler metni daha iyi vurgulamak ve anlatımı zenginleştirmek amacı ile kullanılmaktadır. 

Küçücük mavi birer düğme gibi gözlerini uzaklara, göle dikmişti.
→ Uzakta ki ışığa gözünü dikmiş çekmiyordu. 

İçime kurşun gibi ağır bir merak oturdu.
→ Söylediği sözler kurşun gibi ağır geldi

Biz motorla pata küte yol alırken doğudaki dağların başı ağarıverdi.
→ Sınava gideceğimiz yer için epey bir yol aldık
→ Yaşadıklarından dolayı başı ağardı. 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları Dörtel Yayıncılık

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden örnekte olduğu gibi söz sanatlarının geçtiği yerleri tespit edip adlarını yazınız
Cevap:

 • Bu gölü baştan aşağı gez. Gece gündüz gez. Sihrini sen de göreceksin. → Tezat (Karşıtlık)
 • Bir an geliyor, cümle dağlardan ışık fışkırıyor → Abartma (Mübalağa)
 • Kü­çü­cük ma­vi bi­rer düğ­me gi­bi göz­le­ri­ni uzak­la­ra, gö­le dik­miş­ti → Teşbih (benzetme)
 • Der­ken bir di­lim kır­mı­zı köz gi­bi Gü­ne­ş’in bir ucu çık­tı bat­tı.→ Teşbih (benzetme)
 • Biz mo­tor­la pat küt yol alır­ken do­ğu­da­ki dağ­la­rın başı ağa­rı­ver­di. → Teşhis (Kişileştirme)
 • Yu­ka­rı akan ba­lık­lar, mı­sır pat­la­ğı gi­bi çay su­la­rı­nın üs­tün­de sıç­ra­şı­yor­lar → Teşbih (benzetme)

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden anladıklarınızı özetleyiniz.
Cevap: Ernis, Van Gölü’nün doğu ucunda yer alan bir köydür. Ali Menco adında bir adam vardır. Bu adam 98 yaşında ve dinç bir yaşlıdır. Yazar bu adam ile beraber gün ışımadan tarlaya gidiyor. Yaşlı adam tarlayı sürerken yazar bu adamı seyrediyor. Ali Menco yazara gölü gösteriyor ve buranın sihirli olduğunu söylüyor. Gölde Güneş’in doğuşunu ve batışını seyretmesini bu şekilde gölün sihrini göreceğini söylüyor. Van Gölü’nün farklı bir mavisi olduğunu günün farklı saatlerinde farklı renklere bürünüyor. Gece yarısı olduğu zaman Süphan Dağı’na doğru göle açılıyorlar. Burası Harikalar diyarı gibi bir yer olduğunu düşünüyor. Gün ağırmaya yakın sihri görmek için bekliyorlar. Güneş kendini gösterip çekiyor. En son Güneş kırmızı bir yuvarlak gibi karlı dağın tepesine oturuyor işte sihir budur. 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları Dörtel Yayıncılık

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Ali Menco kimdir? Nerede yaşıyor? Fiziksel özelliklerini belirtiniz.
Cevap:  Ali Menco Ernis köyünde yaşayan 98 yaşında dinç, yüzü büyük pembe, sakalı süt beyazı bir adamdır. 

2. Ali Menco, yazara neler söylüyor?
Cevap: Yazara kuş­tan, kurt­tan, bö­cek­ler­den, yı­lan­lar­dan, cüm­le mah­lu­kat­tan bahsediyor. Ayrıca S”u­yu, top­ra­ğı, yağ­mu­ru, eki­ni, ağaç­la­rı en il­ginç yerleri hakkında bilgi vererek bilmediği şeyleri söylüyor.

3. Metinde “Boş, havaya laf ettiği yok.” sözüyle ne anlatılmak isteniyor?
Cevap: Söylediklerinin boş sözler olmadığını, söyledikleri sözlerin bilgilendirici şeyler olduğu anlatılmak istenmiştir. 

4. Motorcu, yazarı niçin uyandırıyor?
Cevap: Van Gölü’ne açılmanın tam zamanı olduğu için uyandırıyor. 

5. Yazarın heyecanla beklediği nedir? Yazar, Güneş’in ilk çıkışını neye benzetiyor?
Cevap: Ali Menco’nun sihir dediği Güneş’in doğuşunda oluşan sihirdir. Güneş’in ilk çıkışını bir dilim kırmızı köze benzetmiştir. 

6. Ali Menco Van Gölü’ne niçin büyülü göl diyor? Van Gölü gerçekten büyülü göl müdür? Yoksa bu bir benzetme midir?
Cevap: Van Gölü’ne büyülü göl demesinin sebebi  Güneş’in doğuşunda karlı dağlarını kana boyayarak batıp çıkmasından dolayı söylemiştir. Van Gölü gerçekten büyülü bir göl değildir. Güzelliği büyü gibi olduğu için benzetme yapılmıştır. 

7. Yazar, Van Gölü’nün kıyılarıyla ilgili hangi gözlemlerini dile getiriyor?
Cevap: Van Gölü kıyılarının beyaz göründüğünün, mavisinin başka bir maviye benzemediğini, suyun bazen yeşil bazen morumsu bazen turuncu olduğunu dile getirmektedir. 

8. Van Gölü’nün ortasındaki adayı hangi özelliğiyle tanıtıyor?
Cevap: Bin dönümlük bir yerdir. Badem ağaçları olan, yarısı kayalık yarısı toprak olan bir adadır.  Pelikan adası olduğunu söylemektedir. 


6. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğini yorumlayarak metinden öznel ve nesnel yargılara örnekler veriniz
Cevap:

Özne Yargılar:

 •  Soh­be­ti tat­lı bir adam.
 • Bir gün de ba­na gö­lü gös­ter­di. “Bu göl si­hir­li­dir.” de­di
 • Van Gö­lü’nün ma­vi­si hiç­bir ma­vi­ye ben­ze­mi­yor. Bir baş­ka ma­vi

Nesnel Yargılar:

 • Er­nis, Van Gö­lü’nün do­ğu ucun­da, Es­rük Da­ğı’nın ete­ği­ne ku­rul­muş dok­san ev­lik bir köy­dür
 • Van Gö­lü dağ­la­rın or­ta­sın­da­dır. De­niz­den yük­sek­li­ği 1720 met­re­dir.
 • Süp­han Da­ğı bu yan­la­rın en yük­sek da­ğı: 4434 met­re.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde yazar hangi anlatım biçimlerinden ve hangi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanmıştır? Örneklerle belirtiniz.
Cevap:

Anlatım Biçimleri → Metnin anlatım türü öyküleyici anlatımdır. İçerisinde Açıklayıcı, betimleyici anlatımlardan da yararlanılmıştır.  
Düşünceyi Geliştirme YollarıMetinde düşünceyi geliştirme yollarından Tanımlama, örneklendirme, sayısal verilerden yararlanma, benzetmeden yararlanılmıştır.
Er­nis, Van Gö­lü’nün do­ğu ucun­da, Es­rük Da­ğı’nın ete­ği­ne ku­rul­muş dok­san ev­lik bir köy­dür. → (Tanımlama)
Van Gö­lü dağ­la­rın or­ta­sın­da­dır. De­niz­den yük­sek­li­ği 1720 met­re­dir → (sayısal verilerden yararlanma)


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri anlatım bozukluğu yönünden inceleyiniz. Varsa bozukluğun nedenini belirtiniz
Cevap:

Fırdolayı, dört bir yanındaki dağlar tepeden tırnağa karlıdır, uludur.
→ Fırdolayı kelimesi çepeçevre anlamına gelmektedir. Bu kelimeden sonra dört bir yanı dediği için fırdolayı kelimesi gereksiz kullanılmıştır. 

Dağlar, Süphan Dağı’na kadar hemen hemen hep bir hizadadırlar.
→ Pekiştirme ifadesi anlam bütünlüğünü bozmaktadır. 

Süphan Dağı, bu yanların en yüksek dağı: 4434 metre.
→ Yanlış anlamda sözcük kullanılmıştır Doğrusu “Süphan Dağı, bu bölgenin en yüksek dağı: 4434 metre, olması gerekmektedir. 

Bir an geliyor, cümle dağlardan ışık fışkırıyor. Ortalık aydınlığa, ışığa boğuluyor.
→ Aynı anlamda kelime kullanılmıştır. Bu da anlatım bozukluluğu oluşturur. Aydınlık ve ışık kelimeleri aynı anlamdadır. 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları Dörtel Yayıncılık

9. ETKİNLİK

Yaşadığınız çevreyi (sokağı, mahalleyi, semti veya köyü) tanıtan bir röportaj yazınız. Yazınızı uygun görsellerle destekleyiniz. Yazınıza uygun bir başlık koyunuz. Yazınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini (oysaki, bir başka deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak) kullanınız.
Cevap:

Röportaj: “Küçük Bir Bölgeyi Tanımak: İskele Tatil Köyü”

Gazeteci: Merhaba! Bugün sizlere İskele Tatil Köyü’ünü daha yakından tanıtmak amacıyla bir röportaj yapacağız. Benimle beraber burada yaşayan sevgili Nisa, bize bu güzel bölge hakkında bilgi verecek. Merhaba Nisa, hazır mısın?

Nisa: Merhaba! Evet, hazırım. İskele Tatil Köyü’nü size tanıtmaktan mutluluk duyarım.

Gazeteci: Harika! Şimdi öncelikle bize biraz İskele Tatil Köyü’nğn konumundan bahseder misin?

Nisa: Tabii, İskele Tatil Köyü Mersin’nde yer alıyor. Bu güzel bölge, şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Gazeteci: Peki, İskele Tatil Köyü’nün kendine özgü bir atmosferi var mı? Nasıl bir yerdir burası?

Nisa: Kesinlikle! İskele Tatil Köyü sakin, huzurlu ve aile dostu bir yerdir. Yeşil alanları, parkları ve çocuklar için oyun alanlarıyla dolu. Ayrıca bölgede tarihi yapılar da bulunuyor.

Gazeteci: Tarihi yapılar hakkında biraz daha bilgi alabilir miyiz?

Nisa: Tabii! İskele Tatil Köyü’nde birkaç tarihi cami ve kilise bulunmaktadır. Bunların en ünlüsü ise Ermeni İskele Kilisesi’dir. Bu yapı, bölgenin simgelerinden biridir ve turistler tarafından da sıkça ziyaret edilmektedir.

Gazeteci: İlginç! Peki, İskele Tatil Köyü halkının günlük yaşamı nasıl geçer?

Nisa: Burada insanlar genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Ayrıca küçük esnaf dükkanları, marketler ve restoranlar da bulunmaktadır. Çalışan insanlar sabah erken saatlerde işlerine giderken, çocuklar okula gitmek için otobüsleri beklerler.

Gazeteci: Anladım. İskele Tatil Köyü’nün festivalleri veya etkinlikleri var mı?

Nisa: Evet, İskele Tatil Köyü’nde yılda birkaç kez festivaller düzenlenir. Bu festivalde halk dansları, müzik gösterileri ve yerel yemekler sunulur. Herkes bu festivale katılmak için bir araya gelir.

Gazeteci: Sesler çok güzel! Peki, İskele Tatil Köyü halkının birbirleriyle ilişkisi nasıl? Komşuluk ilişkileri güçlü mü?

Nisa: Evet, İskele Tatil Köyü’nde komşuluk ilişkileri oldukça güçlüdür. İnsanlar birbirlerine yardım etmeyi severler ve düzenli olarak komşu ziyaretleri yaparlar. Özellikle bayramlarda komşular arasında hoşgörü ve dayanışma çok önemlidir.

Gazeteci: Güzel bir toplum birliği anlayışı var demek! Son olarak, İskele Tatil Köyü’nü ziyaret etmek isteyenlere neler önerirsin?

Nisa: Eğer İskele Tatil Köyü’nü ziyaret etmek istiyorsanız, mutlaka tarihi yapıları gezmeli ve yerel yiyecekleri tatmalısınız. Özellikle İskele Kebabı yemeğini denemenizi öneririm, gerçekten lezzetli bir yöresel yemektir.

Nisa: Ayrıca bölgenin doğal güzelliklerini de keşfetmek için doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. İskele Tatil Köyü’nün etrafında dağlar ve nehirler bulunur, bu da harika manzaralar sunar.

Gazeteci: Doğa yürüyüşleri kesinlikle harika bir seçenek gibi görünüyor. Peki, İskele Tatil Köyü’nde çocuklar için ne tür etkinlikler var?

Nisa: Çocuklar için birçok etkinlik mevcut. Parklarda oyun oynayabilir, bisiklete binebilir veya paten kayabilirler. Ayrıca bölgedeki kültürel merkezlerde çocuklara yönelik atölyeler düzenlenir ve sanat aktiviteleri yapılır.

Gazeteci: Çok eğlenceli bir yer gibi görünüyor. İskele Tatil Köyü’nde yaşayan insanların en sevdikleri şeyler nelerdir?

Nisa: İnsanlar burada doğaya olan sevgilerini dile getirmekten hoşlanır. Piknik yapmak, balık tutmak ve doğa fotoğrafları çekmek bölgenin popüler aktiviteleri arasında yer alır. Aynı zamanda futbol ve diğer spor etkinlikleri de çok sevilir.

Gazeteci: Doğayla iç içe güzel aktiviteler yapıyorlarmış demek ki. Peki, İskele Tatil Köyü’nün geleceği hakkında ne düşünüyorsun?

Nisa: İskele Tatil Köyü’nün geleceği oldukça umut verici. İnsanlar burada doğaya ve çevreye duyarlıdır. Sürdürülebilir tarım ve enerji projelerine yoğun ilgi gösteriyorlar. Ayrıca turizm potansiyeli de artıyor ve bu da bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor.

Gazeteci: Harika bir gelecek görünüyor! Son olarak, İskele Tatil Köyü halkına iletmek istediğin bir mesaj var mı?

Nisa: Elbette! İskele Tatil Köyü halkına, köklerine sahip çıkmalarını ve bölgenin doğal güzelliklerini korumalarını söylemek isterim. Bize ait olan bu güzel yerleri gelecek nesillere aktarabilmek için çevremizi temiz tutmalı ve doğaya saygı göstermeliyiz.

Gazeteci: Çok anlamlı bir mesaj, teşekkür ederim Nisa. Bize İskele Tatil Köyü’nü tanıttığın için teşekkür ederim. Bu röportaj bize gerçekten güzel bir bakış açısı sağladı. Umarım İskele Tatil Köyü’nü ziyaret etmek isteyenler için rehber olur.

Nisa: Ben teşekkür ederim! Her zaman memnuniyetle İskele Tatil Köyü’nün güzelliklerini anlatırım. İyi günler dilerim!

Gazeteci: Size de iyi günler dilerim! Ve burada röportajımızı sonlandıralım.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları Dörtel Yayıncılık

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Çevrenizde ne tür çevre sorunları yaşanıyor? Araştırınız.
Cevap: Çevremde hava kirliliği, gürültü kirliliği, ışık kirliliği ve su kirliliği yaşanmaktadır. Fabrikalardan dolayı hava kirliliği meydana gelmektedir. Çevre de bir çok gereksiz ışıklar olduğu için geceleri ışık kirliliği meydana gelmektedir. Aynı zaman da gereksiz kornaya basılması, trafik olması, iş makineleri gibi nedenlerden dolayı da gürültü kirliliği meydana gelmektedir. 

Genel ağ veya televizyonlardan, günlük gazetelerden çevrenin korunmasıyla ilgili haberler derleyip bu haberleri sınıfa getiriniz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları Dörtel Yayıncılık

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.