Cevap Yaz
14 Ağustos 2023, 16:16 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 104-105-106-107-108-109-110-111-112. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 104-105-106-107-108-109-110-111-112. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Natural Forces ünitesine ait çalışmaların da bulunduğu 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 104-105-106-107-108-109-110-111-112 Cevapları konusunu paylaştık. Natural Forces ünitesi içerisinde eksik veya hatalı kısımlarla karşılaşmanız halinde bunu bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 104-105-106-107-108-109-110-111-112. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı 104-105-106-107-108-109-110-111-112. Sayfa Cevapları Natural Forces

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 104 Tutku Yayıncılık

1. What’s life in your point of view? Say a few sentences about it.
Çeviri: Senin bakış açına göre hayat nedir? Bununla ilgili birkaç cümle söyle.
Cevap: For me, life is sometimes sad and sometimes happy. (Bana göre hayat bazen üzüntülü bazen de mutluluk vericidir.)


2. Do the quiz below and find out how well you know about the Earth.
Çeviri: Aşağıdaki testi yapın ve Dünya hakkında ne kadar bilgili olduğunuzu öğrenin.

1. When lightning strikes, it can reach up to __ degrees.
Cevap: c. 30,000


2. The only continent with no active volcanoes is __ .
Cevap: b. Australia


3. Jamaica has __ rivers.
Cevap: c. 120


4. __ has the largest variety of flora in the world.
Cevap: b. Turkey


5. The Earth experiences over __ earthquakes a year.
Cevap: c. 50,000


6. The average iceberg weighs __ tons.
Cevap: a. 10,000,000


7. __ has the largest number of islands in the world (over 179,550).
Cevap: a. Finland


8. __ is the only continent without a desert.
Cevap: a. Europe


9.__ is the most abundant element in the universe (75%).
Cevap: b. hydrogen


10. The Earth’s atmosphere extends to a distance of __ km.
Cevap: b. 10,000


3. What will the life on the Earth be like in the future? Share your predictions.
Çeviri: Gelecekte Dünya’daki yaşam nasıl olacak? Tahminlerinizi paylaşın.

Cevap: I think in the future everything will happen online and there will be famine. (Bence gelecekte her şey sanal ortamda gerçekleşecek ve kıtlık yaşanacaktır.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 105 Tutku Yayıncılık

1. Match the natural forces and disasters with the photos. Write the correct numbers.
Çeviri: Doğal güçleri ve afetleri fotoğraflarla eşleştirin. Doğru sayıları yazın.

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 105 Tutku Yayıncılık


2. How can we save the Earth and people from natural forces and disasters? Choose one of them. First, talk about why it happens. Next, suggest doing something against it. Finally, say a few things about what will happen if we don’t take the necessary measures. 
Çeviri: Dünyayı ve insanları doğal güçlerden ve afetlerden nasıl kurtarabiliriz? Onlardan birini seçin. İlk önce, bunun neden olduğu hakkında konuşun. Ardından, buna karşı bir şeyler yapmayı önerin. Son olarak, gerekli önlemleri almazsak ne olacağı hakkında birkaç şey söyleyin.

Cevap:

Fires are a natural disaster caused by the careless actions of people. The glass garbage they leave intentionally or unknowingly creates fires when they come into contact with sunlight. To prevent these, we must keep the places we go clean and make sure that the barbecue fires we burn are extinguished. Otherwise, we will destroy most of our forests. (Yangınlar insanların dikkatsiz davranışları sonucu olan bir doğal afettir. Kasıtlı veya bilmeden bıraktıkları camdan çöpler güneş ışıkları ile teması ile yangınlar oluşturmaktadır. Bunları önlemek için gittiğimiz yerleri temiz tutmalı, yaktığımız mangal ateşlerinin söndüğünden emin olmalıyız. Aksi takdirde ormanlarımızın büyük bir çoğunluğunu yok edeceğiz.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 106 Tutku Yayıncılık

1. What should/shouldn’t we do during an earthquake? Share your opinions.
Çeviri: Deprem sırasında neler yapmalıyız/yapmamalıyız? Görüşlerinizi paylaşın.

Cevap: We should take shelter in a safe spot. We shouldn’t take the elevator. (Güvenli bir yere sığınmalıyız. Asansöre binmemeliyiz.)


2. Read the article below and answer the questions.
Çeviri: Aşağıdaki makaleyi okuyun ve soruları cevaplayın.

1. When did the earthquake take place?
Çeviri: Deprem ne zaman oldu?
Cevap: At 13:41 on Sunday, October 23. 2011.
(23 Ekim 2011 Pazar günü saat 13:41’de.)


2. What was the magnitude of the earthquake?
Çeviri: Depremin büyüklüğü neydi?
Cevap: It is 7.2 magnitude.
(7.2 büyüklüğündedir.)


3. How many people lost their homes?
Çeviri: Kaç kişi evini kaybetti?
Cevap: 60,000 people lost their homes.
(60,000 kişi evini kaybetti.)


4. How many centimeters a year do the plates on the surface of the Earth move?
Çeviri: Dünya yüzeyindeki levhalar yılda kaç santimetre hareket eder?
Cevap: It moves 8 to 12 centimeters.
(8 ila 12 santimetre hareket eder.)


5. What is the highest magnitude of the earthquakes?
Çeviri: Depremlerin en büyük büyüklüğü nedir?
Cevap: Around 9.0.
(9.0 civarında.)


3. Why do we have so many deaths, injuries or physical damage during the earthquakes in Turkey? Write a paragraph about the reasons and results of the earthquakes and why they affect us so severely.
Çeviri: Türkiye’deki depremlerde neden bu kadar çok ölüm, yaralanma veya fiziksel hasar yaşıyoruz? Depremlerin nedenleri ve sonuçları ile bizi neden bu kadar çok etkilediğini anlatan bir paragraf yazınız.

Cevap:

We suffer more damage and deaths due to unstable buildings. Earthquakes are natural disasters. While we need to build stronger buildings to protect ourselves from this natural disaster, we build weaker buildings and as a result we suffer material and moral losses. (Sağlam olmayan binalar yüzünden daha çok hasar görüyor ve ölümler yaşıyoruz. Depremler doğal afetlerdir. Bizler bu doğal afetten korunmak için daha sağlam binalar yapmamız gerekirken daha güçsüz binalar yapıyoruz ve sonucunda maddi manevi kayıplar yaşıyoruz.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 107 Tutku Yayıncılık

1. Look at the photos below. What do the people in the photos do? Where are they? What are they doing at the moment? Share your opinions with your friends. 
Çeviri: Aşağıdaki fotoğraflara bakın. Fotoğraflardaki insanlar ne yapıyor? Neredeler? Şu anda ne yapıyorlar? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.

Cevap: The people in the pictures are presenting the news. (Resimlerdeki insanlar haber sunuyorlar. )


2. Listen and answer the questions.
Çeviri: Soruları dinleyin ve cevaplayın.

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 107 Tutku Yayıncılık


3. Have you ever experienced a natural disaster or seen one on TV? While you talk to your partner, ask for more information to check your understanding when you need.
Çeviri: Hiç doğal bir felaket yaşadınız mı veya televizyonda gördünüz mü? Partnerinizle konuşurken, ihtiyaç duyduğunuzda anlayıp anlamadığınızı kontrol etmek için daha fazla bilgi isteyin.

Cevap: I have never experienced a disaster before, but I have witnessed earthquakes on television. (Daha önce bir felaket yaşamadım ama televizyonda depremlere şahit olmuştum.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 108 Tutku Yayıncılık

1. Look at the photos. Do you ever see similar events? If so, give some information.
Çeviri: Fotoğraflara bakın. Hiç buna benzer olaylar gördünüz mü? Eğer öyleyse, biraz bilgi verin.

Cevap: Yes, I have seen events like in the pictures. When it rains, rainbows often appear, and when it’s cloudy and stormy, lightning strikes. (Evet resimlerdeki gibi olaylar gördüm. Yağmur yağdığında çoğu zaman gökkuşağı çıkıyor, hava kapalı ve fırtınalıykende şimşekler çakıyor.)


2. Scan the text and write the names of the natural phenomena under the photos.
Çeviri: Metni tarayın ve fotoğrafların altına doğa olaylarının adlarını yazın.

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 108 Tutku Yayıncılık


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 109 Tutku Yayıncılık

3. Read the definitions below and write the related underlined words given in the text.
Çeviri: Aşağıdaki tanımları okuyunuz ve metinde verilen ilgili altı çizili kelimeleri yazınız.

Cevap:

1. A powerful flash of light in the sky :_lightning_

2. The process by which something develops into a particular shape : _formation_

 

3. Something that happens in nature, but it is difficult to understand : _phenomenon_

 

4. The layer of the earth’s atmosphere above the troposphere : _stratosphere_

 

5. The amount of space between two places or things : _distance_

 

6. Sudden and powerful bursts : _explosions_

7. So surprising and interesting :_amazing_

8. More or less than a number or amount; about : _approximtely_

9. To happen; take place : _occur_

10. Normal or usual : _regular_


4 Read the text and answer the questions below.
Çeviri: Metni okuyunuz ve aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. What’s volcanic lightning?
Çeviri: Volkanik yıldırım nedir?
Cevap: It is the lightning in the middle of a volcanic eruption.
(Volkanik bir patlamanın ortasındaki yıldırımdır.)


2. What does a volcano eject when it erupts?
Çeviri: Bir yanardağ patladığında ne fırlatır?
Cevap: It ejects materials aand gases into the athmosphere.
(Maddeleri ve gazları atmosfere atar.)


3. When can you see nacreous clouds?
Çeviri: Sedefli bulutları ne zaman görebilirsin?
Cevap: Before dawn or after sunset.
(Şafaktan önce veya gün batımından sonra.)


4. Where do nacreous clouds live?
Çeviri: Sedefli bulutlar nerede yaşar?
Cevap: They live in the lower stratosphere.
(Alt stratosferde yaşarlar.)


5. When do the best views of a double rainbow occur?
Çeviri: Çift gökkuşağının en iyi görüntüleri ne zaman ortaya çıkar?
Cevap: When the sky is still dark with rainclouds.
(Gökyüzü hala yağmur bulutlarıyla karanlıkken.)


6. How often does the Catatumbo lightning occur per year?
Çeviri: Catatumbo yıldırımı yılda ne sıklıkla meydana gelir?
Cevap: Approximately 140-160 nights per yer.
(Yılda yaklaşık 140-160 gece.)


7. Where does the Catatumbo lightning take place?
Çeviri: Catatumbo yıldırımı nerede gerçekleşir?
Cevap: It takes place around Lake Maracaibo and the mouth of the Catatumbo River.
(Maracaibo Gölü çevresinde ve Catatumbo Nehri’nin ağzında gerçekleşir.)


5. Search for one of the natural phenomena and write a short paragraph about it by including the information such as its reasons, features, results, etc.
Çeviri: Doğa olaylarından birini araştırın ve nedenleri, özellikleri, sonuçları vb. bilgileri ekleyerek kısa bir paragraf yazın.

Cevap: 


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 110 Tutku Yayıncılık

1. What are the possible problems of the Earth in the future in your opinion? Number the top five. 
Çeviri: Sizce gelecekte Dünya’nın olası sorunları nelerdir? İlk beşi numaralandırın.

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 110 Tutku Yayıncılık


2. Listen and complete.
Çeviri: Dinleyin ve tamamlayın.

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 110 Tutku Yayıncılık1


3. Ask and answer about your predictions about the future of the Earth and take notes. If your friend asks for clarification, answer his/her follow-up questions. Follow the example. 
Çeviri: Dünyanın geleceği ile ilgili tahminlerinizi sorun ve cevaplayın ve not alın. Arkadaşınız açıklama isterse, onun takip eden sorularını yanıtlayın. Örneği takip edin.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 111 Tutku Yayıncılık

1. What can we do for a better world? Read the precautions below and write the names of the problems. Beware that you can write more than one problem for each precaution. You may use the expressions in Lesson 6. 
Çeviri: Daha iyi bir dünya için ne yapabiliriz? Aşağıdaki önlemleri okuyun ve sorunların adlarını yazın. Her önlem için birden fazla problem yazabileceğinize dikkat edin. Ders 6’daki ifadeleri kullanabilirsiniz.

Cevap:
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 111 Tutku Yayıncılık


2. Ask about three of your friends’ predictions of the future of the world. Ask him/her to express reasons to support his/her predictions. Follow the example. 
Çeviri: Üç arkadaşınızın dünyanın geleceğiyle ilgili tahminlerini sorun. Tahminlerini desteklemek için nedenlerini açıklamasını isteyin. Örneği takip edin.


3. Start a campaign on your social media account about the future of an environmental issue in Turkey. Prepare a video expressing your predictions about it and give your reasons for starting this campaign. 
Çeviri: Türkiye’deki bir çevre sorununun geleceği hakkında sosyal medya hesabınızda bir kampanya başlatın. Bununla ilgili tahminlerinizi ifade eden bir video hazırlayın ve bu kampanyayı başlatma nedenlerinizi belirtin.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 112 Tutku Yayıncılık

1. Prepare a poster about possible natural forces and disasters in the future. Decide on three to nine possible ones. Use photos, drawings, illustrations, etc. to make your poster interesting and eye-catching.
Çeviri: Gelecekte olası doğal güçler ve afetler hakkında bir poster hazırlayın. Üç ila dokuz olası olana karar verin. Posterinizi ilginç ve göz alıcı hale getirmek için fotoğraflar, çizimler, illüstrasyonlar vb. kullanın.


2. Display your poster and express your opinions about the reasons and possible results of the natural forces and disasters in your poster. 
Çeviri: Afişinizi sergileyin ve doğa güçlerinin ve afetlerin nedenleri ve olası sonuçları hakkında görüşlerinizi afişinizde ifade edin.


I can identify the main points of TV news about natural forces and disasters. (Doğal güçler ve afetlerle ilgili TV haberlerinin ana noktalarını belirleyebilirim.)

I can understand phrases and expressions related to the same topic. (Aynı konuyla ilgili deyimleri ve ifadeleri anlayabilirim.)

I can make predictions of the future of the world. (Dünyanın geleceği hakkında tahminlerde bulunabilirim.)

I can express reasons to support my predictions. (Tahminlerimi desteklemek için nedenler belirtebilirim.)

I can make suggestions about saving the Earth. (Dünyayı kurtarmakla ilgili önerilerde bulunabilirim.)

I can identify specific information in simple texts. (Basit metinlerdeki belirli bilgileri tanımlayabilirim.)

I can write about reasons and results of natural forces and disasters. (Doğal kuvvetlerin ve afetlerin sebepleri ve sonuçları hakkında yazabilirim.)


8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 104-105-106-107-108-109-110-111-112. Sayfa, Natural Forces ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.