Cevap Yaz
5 Şubat 2023, 19:09 - Zülal Güneş Yazdı

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 177-178. Sayfa Cevapları TUNA Yayıncılık

9.Sınıf Tarih Ders Kitabı 177-178. Sayfa Cevapları TUNA Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 9. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. Ünite Değerlendirme Soruları konusunun bulunduğu 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 177-178 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı 177-178. Sayfa Cevapları TUNA Yayıncılık

9.Sınıf TUNA Yayıncılık Tarih Ders Kitabı 177-178. Sayfa Cevapları 5. Ünite Değerlendirme Soruları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları TUNA Yayıncılık

A. Aşağıdaki cümleleri kutucuklarda verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız.
Cevap:

1. İslamiyet’ten önce Arabistan’da Hz. İbrahim’in dinini benimseyenlere ….Hanif…. denirdi.
2. İlk İslam donanması, halife Hz. ……Hz. Osman……. zamanında kurulmuştur.
3. Halifelik, ….Emeviler…… Dönemi’nden itibaren saltanata dönüşmüştür.
4. Abbasi Halifesi …..Mu’tasım….. Türkler için Samarra şehrini kurdurmuştur.
5. Endülüs’te doğan İslam bilgini …..İbn-i Rüşd… Batı’da Averroes adıyla tanınmıştır.
6. Nizamiye Medresesinde müderrislik yapan ….Gazali…. İhyaü’l-Ulûmi’d-Din adlı
eserinde Kur’an’a ve sünnete uygun bir hayat için önerilerde bulunmuştur.
7. Mısır’da kurulan …İhşidler….. Hicaz’a hâkim olan ilk Türk devleti olarak tarihe geçmiştir.
8. Selahaddin Eyyubi 1187 yılındaki ……Hıttin…. Savaşı’nı kazanarak Kudüs’ü Haçlılardan geri almıştır.


B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

(…) 1. Kur’an, Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde çoğaltılmıştır.
→ Hz. Osman döneminde çoğaltılmıştır. 
(.Y.) 2. Abbasilerde askerlik işleri divan-ı beytü’l-mal tarafından yürütülürdü.
→ Divan-ı Beytü’l-mal Devlet Hazinesi anlamına gelir. 
(.D.) 3. Müslümanların Avrupa’daki ilerleyişi, Puvatya Savaşı’nda Franklar tarafından durdurulmuştur.
(.D.) 4. İmanın esaslarının felsefe yoluyla kanıtlanmasıyla ilgili ilim dalına kelam denir.
(.Y.) 5. El Hamra Sarayı, İslam mimarisinin Mısır’daki en önemli örneklerinden biridir.
→ El Hamra Sarayı İspanya’da bir saraydır. 
(.D.) 6. Mu’tezile ekolüne göre insanın iyi ve kötü davranışlarından Allah değil kendisi sorumludur.
(.Y.) 7. Tuleytula İslam medeniyetinin İran-Horasan havzasındaki önemli ilim merkezlerinden biridir.
→ Tuleytula İspanya’da önemli bir ilim merkezidir. 
(.D.) 8. Medreseden özel bir imtihanla mezun olan öğrencilere icazetname denilen diploma verilirdi. 


C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Suffe, hüsn-ü hat, Beytü’l-Hikme, cizye ve mu’îd kelimelerinin anlamlarını açıklayınız.
Cevap:

Suffe: Mescid-i Nebevi’nin duvarına bitişik olarak inşa edilmiş gölgeliktir. Burada Medine’de akrabası olmayanlar, yolda kalmışlar, beddahlar, herhangi bir meslkete uğraşmayan genç insanlar kalırmış.  
Hüsn-ü hat: İslam yazı sanatı
Beyt’ül-Hikme: İslam’ın altın çağı yaşandığı sırada Abbasi Halifeleri tarafından inşa edilmiş ve onlara özel olan kitaplığa denir. 
Cizye: Müslüman olmayanlardan alınan vergi türüdür
Mu’id: Medresedeki müderrislere yardımcı olan kişidir. 

2. Avasım nedir? Açıklayınız
Cevap: Abbasi Devleti zamanında ülkenin sınır bölgelerine kurulan ve insanların Türk savaşçı topluluğundan seçilen şehirlerdir. 

3. Hz. Ömer İslam Devleti’nin teşkilatlanmasına yönelik olarak hangi düzenlemeleri yapmıştır?
Cevap: Devleti örgütlenmesini tamamen sağlamıştır. Bu dönemde kadılar atanmış, hazine oluşturulmuş, düzenli ordu kurularak maaşlı askerler oluşturulmuş, valiler atanmış ve devlet işleri ile ilgilenmesi için divan oluşturmuştur. 

4. İbn-i Sina’nın tıp alanında yaptığı çalışmalar nelerdir?
Cevap: İbn-i Sina kanın besinleri taşıayn bir sıvı olduğu fikrini öne sürmüştür. Şeker hastalığını idrardaki şekerin varlığı ile kanıtlanmıştır. Kızıl hastalığı, şarbon hastalığı ve karaciğer hastalıkları ile hepatitin buluşunu sağlamıştır. 

5. Medine Sözleşmesi’yle devlet ve toplum hayatını ilgilendiren konularda hangi kararlar alınmıştır?
Cevap: Medine Sözleşmesi ile toplum  yaşadığı çevreden sorumlu olacak, farklı dinlere mensup insanlar birbiri ile barış içinde yaşayacak, şehir birlik olup dış saldırılara müdahale edecektir. Bu maddeler toplumun birlik olmasını ve bu düzen ile bir devletin temelinin oluşmasını sağlamıştır. 

6. Cahiliye Dönemi Arap toplumunun özellikleri nelerdir?
Cevap: Cahiliye Döneminde Araplar dinden uzaklaşmış, putlara tapmaya başlamış, zina yapan, hırsızlık yapan, köle alıp satan, kadınlara değer vermeyen, kız çocuklarına değer vermeyen bir toplum haline gelmiştir. 

7. İslam kültür ve medeniyetinin doğup geliştiği belli başlı ilmî havzalar hangileridir?
Cevap: Endülüs Havzası, Suriye Havzası, Bağdat Havzası, Mağrip (Kuzey Afrika) Havzası, Mısır Havzası, Hicaz Havzası, İran-Horasan Havzası

8. İslam kültürünün Avrupa’ya etkilerine hangi örnekleri verebilirsiniz?
Cevap: Müslümanlar bu dönemlerde tıp, matematik, mühendislik, astronomi ve felsefe gibi alanlarda ileri olukları için Avrupalılar bunu fark ederek İslam kültürünü daha yakından tanımak istemişlerdir. 


9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları TUNA Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

1. Metinde anlatılanlardan hareketle İslamiyet’in temel ilkelerinin neler olduğu hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
Cevap: İslam dini adaletsizliğe, saygısızlığa, köleliğe ve putlara karşı bir dindir. İslamiyet kesin olarak bunları reddetmiş ve yalnızca doğruyu emreder. 

2. Kureyş asilzadelerinin İslamiyet’in yayılmasını engellemek istemelerinin nedenleri neler olabilir?
Cevap: Kureyşliler zenginlik içerisinde sürdürdüğü bu adaletsiz düzen onların çıkarınaydı. İslamiyet ise onların çıkarlarına ters düşecek emirler vermekteydi. 


D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. (…) Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisine bir kanıt olarak gösterilemez?
Cevap: A) Fen bilimleri İslamiyet’le birlikte ortaya çıkmıştır


2. İslam Devleti’nin kurulması ve Hz. Muhammed’in bu devletin başkanlığını üstlenmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda olmuştur?
Cevap: D) Hicretin yapılması 


3. Mısır’da kurulan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) Tolunoğullar


4. I. Bedir Savaşı
II. Sıffin Savaşı
III. Nihavent Savaşı
IV.Puvatya Savaşı
V. Talas Savaşı
Yukarıda verilen savaşlardan hangisi veya hangileri, İslamiyet’in yayılışını ve gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir?
Cevap: C) II ve IV


5. Dört Halife Dönemi tarihçiler tarafından “Cumhuriyet Dönemi” olarak adlandırılmıştır. Bunda, Dört Halife Dönemi’yle ilgili olarak aşağıda verilen gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?
Cevap: E) Halifelerin seçim yoluyla belirlenmesi 


6. Abbasiler Devleti’ndeki divanlardan biri olan Divan-ı Tevki’nin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Resmî yazışmaları yapmak 

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.