Cevap Yaz
22 Mart 2024, 1:23 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 106-107-108-109-110-111-112-113. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 106-107-108-109-110-111-112-113. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Dreams Ünitesine ait cevapların da bulunduğu 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106-107-108-109-110-111-112-113 Cevapları konusunu paylaştık. Dreams Ünitesine ait çalışmalar ile ilgili eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 106-107-108-109-110-111-112-113. Sayfa Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7.Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı 106-107-108-109-110-111-112-113. Sayfa Cevapları Dreams

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

a. Do you have any dreams?
Çeviri: Herhangi bir hayalin var mı?
Cevap: Yes there is. I want to travel the world.
(Evet var. Dünyayı dolaşmak istiyorum.)


b. What will you do in the future?
Çeviri: Gelecekte ne yapacaksın?
Cevap: I will be a successful doctor by finishing school.
(Okulu bitirerek başarılı bir doktor olacağım.)


1- Match the synonyms of the words given in the box and write. One word is extra.
Çeviri: Kutuda verilen kelimelerin eş anlamlılarını eşleştiriniz ve yazınız. Bir kelime fazladandır.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 106 Bilim ve Kültür Yayınları


2- Tick (✔) the ones you think you’ll have in the future. Then, write.
Çeviri: İleride sahip olacağını düşündüklerini (✔) işaretleyin. Sonra yazın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 106 Bilim ve Kültür Yayınları2
I’ll get a diploma. I will buy a car. I will buy a ho use. I will have a lot of money.
(Diploma alacağım. Araba alacağım. Bir ev satın alacağım. çok param olacak.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

1- Listen and write about Nazan’s and William’s future life.
Çeviri: Nazan ve William’ın gelecekteki yaşamlarını dinleyin ve yazın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları


2- Listen and fill in the blanks.
Çeviri: Dinle ve boşlukları doldur.
Cevap: 

Hello. I’m Dorothy. I have some _dreams_(1) for my future. I will _definitely_(2) go to a university, because I want to have an _excellent_(3) _career_(4). Then, I _guess_(5) I will find a job in a _city_(6). I may make _new friends_(7) there and have good _relationships_(8). Oh! I forgot to say. I will _get married_(9) and have _two_(10) children.


3- Listen again and write True (T) or False (F).
Çeviri: Tekrar dinleyin ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 107 Bilim ve Kültür Yayınları3


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

1- Make predictions about your future under the given headings.
Çeviri: Verilen başlıklar altında geleceğiniz ile ilgili tahminlerde bulunun.
Cevap: I will make a good career. I will have a healthy life. I will graduate from a good university and I will make a good life for myself.
(İyi bir kariyer yapacağım. Sağlıklı bir hayatım olacak. İyi bir üniversiteden mezun olacağım ve kendime güzel bir hayat kuracağım.)


2- Work in pairs. Ask the following questions to each other and get the answer.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki soruları birbirinize sorun ve cevabını alın.

Will you go to a university?
Çeviri: Bir üniversiteye gidecek misin?
Cevap: I will go to a university.
(Bir üniversiteye gideceğim.)


Will you adopt a pet?
Çeviri: Bir evcil hayvan sahiplenir misin?
Cevap: Yes, I will definitely adopt a pet.
(Evet, kesinlikle bir evcil hayvan sahipleneceğim.)


Will you have a healthy life?
Çeviri: Sağlıklı bir hayatınız olacak mı?
Cevap: I will have a health life.
(Sağlıklı bir hayatım olacak.)


Will you get married?
Çeviri: Evlenecek misin?
Cevap: I won’t  get married.
(Evlenmeyeceğim.)


Will you be happy?
Çeviri: Mutlu olacak mısın?
Cevap: I will be happy.
(Mutlu olacağım.)


Will you receive good news?
Çeviri: İyi haberler alacak mısın?
Cevap: I will reveive good news.
(Güzel haberler alacağım.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

1- Look at the picture and guess who they are and what they are talking about.
Çeviri: Resme bakın ve kim olduklarını ve ne hakkında konuştuklarını tahmin edin.
Cevap: Mother and daughter are chatting.
(Anne ve kızı sohbet ediyor.)


2- Close your books. Listen to the CD and answer the questions.
Çeviri: Kitaplarınızı kapatın. CD’yi dinleyin ve soruları cevaplayın.

a. What are Maria’s dreams for the future?
Çeviri: Maria’nın gelecek için hayalleri nelerdir?
Cevap: Maria will go to a university and get a diploma. Then, she will get a great job. She may move to a big city, and she may get married and has kids.
(Maria bir üniversiteye gidecek ve diploma alacak. O zaman harika bir iş bulacaktır. Büyük bir şehre taşınabilir, evlenebilir ve çocukları olabilir.)


b. What does Maria’s mother think about her future?
Çeviri: Maria’nın annesi geleceği hakkında ne düşünüyor?
Cevap: Her mother thinks she will definitely get good friends and think she has a family an a long life.
(Annesi onun kesinlikle iyi arkadaşlar edineceğini düşünüyor ve uzun bir hayatı bir ailesi olduğunu düşünüyor.)


3- Open your books. Listen and read the dialogue. Then, do the exercises.
Çeviri: Kitaplarınızı açın. Diyaloğu dinleyin ve okuyun. Ardından, egzersizleri yapın.

a. Circle the correct option.
Çeviri: Doğru seçeneği daire içine alın.

1. Maria and her mum are talking about Maria’s __.
Cevap: b) future


2. Maria’s mum thinks Maria will have a(n) __ career.
Cevap: a) excellent


3. Maria is planning to live in a __.
Cevap: b) city


b. Tick (✓) the pictures mentioned in the dialogue.
Çeviri: Diyalogda bahsedilen resimleri işaretleyin (✓).
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 109 Bilim ve Kültür Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

4- Read the newspaper article.
Çeviri: Gazete makalesini okuyun.


a- Complete the sentences according to the news.
Çeviri: Cümleleri habere göre tamamlayınız.
Cevap: 

1. The news is about _what will happen in the future_.
2. One of the prediction is to _communicate through_ another brain.
3. People will _have the technology to control_ to change the weather.
4. It will rain in deserts, because _people will grow trees in the deserts_.
5. Tourism will develop in space because _companies will manufacture a lot of spce shuttles to travel_.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

b- Answer the questions according to the article on page 110.
Çeviri: Soruları 110. sayfadaki maddeye göre cevaplayınız.

1. How will people be able to communicate in the future?
Çeviri: İnsanlar gelecekte nasıl iletişim kurabilecekler?
Cevap: People will able to pick up thoughts and send them to another brain.
(İnsanlar düşünceleri alıp başka bir beyne gönderebilecekler.)


2. What is the benefit of controlling the weather?
Çeviri: Havayı kontrol etmenin faydası nedir?
Cevap: We will prevent some disasters like floods, hurricanes, etc.
(Sel, kasırga gibi bazı afetleri önleyeceğiz.)


3. What will happen when the deserts become rainforests?
Çeviri: Çöller yağmur ormanlarına dönüştüğünde ne olacak?
Cevap: People will grow trees in the deserts, and they will all be green. That means morerain will fall, and there won’t be any droughts.
(İnsanlar çöllerde ağaç yetiştirecek ve hepsi yeşil olacak. Bu, daha fazla yağmur yağacağı ve kuraklık olmayacağı anlamına geliyor.)


4. What will companies make to travel in space?
Çeviri: Şirketler uzayda seyahat etmek için ne yapacak?
Cevap: People will buy cheap tickets and tourism will be one important area.
(İnsanlar ucuz bilet alacak ve turizm önemli bir alan olacak.)


5- Read the predictions about the year 2100. Give numbers 1-6 in order to the possibility of them to you.
Çeviri: 2100 yılı ile ilgili tahminleri okuyunuz. Bunların size olma ihtimali için 1-6 arası sayıları veriniz.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 111 Bilim ve Kültür Yayınları


Now, write two more predictions of your own about the year 2100. Then, share them with your friends.
Çeviri: Şimdi 2100 yılı ile ilgili iki tahmininizi daha yazın. Ardından bunları arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap: 

1- We will have flying cars. (Uçan arabalarımız olacak.)
2- We will control computers by using our brain. (Beynimizi kullanarak bilgisayarları kontrol edeceğiz. Uçan arabalarımız olacak.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

6- Read the sentences and complete them by making meaningful predictions.
Çeviri: Cümleleri okuyun ve anlamlı tahminler yaparak tamamlayın.
Cevap: 

1- I keep sneezing and coughing. I guess I will _be ill_.

2- I am in the park right now, and there’s a “ssss” sound coming from the bushes. I think I will _see a snake_.

3- Jack did a lot of campaigns about saving the rain forests last year. I think he will _get a about it_.

4- We should teach our children to love other people and their countries, to be respectful to nature and animals, to take responsibilities in their relations, so the world will _be better_.

5- Technology is developing rapidly. People prefers receiving the news as quickly as possible. I think the Internet will _be faster_.


7- Look at the example and fill in the chart.
Çeviri: Örneğe bakın ve tabloyu doldurun.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 112 Bilim ve Kültür Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

1- Discuss the following questions in groups of three.
Çeviri: Aşağıdaki soruları üçerli gruplar halinde tartışınız.


2- Work in pairs and build up short dialogues. Use the questions and expressions given in the box.
Çeviri:Çiftler halinde çalışın ve kısa diyaloglar kurun. Kutuda verilen soruları ve ifadeleri kullanın.


7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 106-107-108-109-110-111-112-113. Sayfa, Dreams Ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.