Cevap Yaz
18 Nisan 2024, 14:04 - Zülal Güneş Yazdı

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 165-166-167-168-169-170-171. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 165-166-167-168-169-170-171. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinmde 10. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 165-166-167-168-169-170-171 Cevapları konusunu cevapladık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı 165-166-167-168-169-170-171. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

10.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 165-166-167-168-169-170-171. Sayfa Cevapları 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları MEB Yayınları

1-8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun sözcüğü / sözcükleri yazınız
Cevap:

1. Tarih boyunca geçilmez olan bu surları yıkabilecek güçte …şahi… topları, Sultan II. Mehmet ve Macar asıllı Urban’ın mühendislik çalışmaları ile Edirne’de döktürülmüştür.
2. Avrupa’da krallar, Osmanlı’nın güçlü topları feodal beylerin hâkim olduğu yerlerde kullanmışlar böylece …derebeylik.. rejiminin çözülme süreci başlamıştır.
3. Safevilerin …İpek… ..Yolu.. üzerinde denetim kurmaya başlaması, Yavuz Sultan Selim’in Safeviler üzerine sefer düzenlemesine sebep olmuştur.
4. Askerî ve teknik üstünlüğe sahip …Avrupalı…. devletler baskı, şiddet ve katliamlarla yeni kıtalardaki halkları köleleştirmiş ve bu bölgelerin yer üstü ve yer altı zenginliklerini Avrupa’ya taşımıştır.
5. 1533 İstanbul Antlaşması ile Habsburglar, Osmanlı üstünlüğünü resmen kabul etmiş ve elinde tuttuğu …Macaristan.. toprakları için Osmanlı Devleti’ne vergi vermeye başlamıştır.
6. Osmanlı Devleti; Kuzey Afrika’da …İspanya..’yla, Kızıldeniz ve Doğu Afrika sahillerinde de Portekiz’le mücadele etmiştir.
7. II. Bayezid Dönemi’nde Boğdan’ın iki önemli limanı olan Kili ve Akkirman kalelerinin fethedilmesiyle …Karadeniz…. tamamıyla bir Türk gölü hâline gelmiştir.
8. Kış mevsiminin yaklaşması, kuşatmaya büyük topların getirilmemesi, ordunun erzak sıkıntısı çekmesi 1529 …Viyana.. Kuşatması’nın kaldırılmasına neden olmuştur.


Aşağıda verilen savaşların hangi padişah döneminde, kaç tarihinde ve nerede gerçekleştiğini örnekte verildiği gibi doğru bir şekilde eşleştiriniz.
Cevap:

1. Amasra’nın Alınması → B. Fatih Sultan Mehmet → 1459 → Anadolu
2. Mohaç Muharebesi → A. Kanuni Sultan Süleyman → 1526 → Anadolu Dışı
3. Çaldıran Savaşı → C. Yavuz Sultan Selim → 1514 → Anadolu
4. Kırım’ın Fethi → B. Fatih Sultan Mehmet → 1475 →  Anadolu Dışı
5. Ridaniye Savaşı → C. Yavuz Sultan Selim → 1517 → Anadolu Savaşı 
6. Preveze Deniz Savaşı → A. Kanuni Sultan Süleyman → 1538 → Anadolu Dışı
7. Otlukbeli Muharebesi → B. Fatih Sultan Mehmet → 1473 → Anadolu Dışı


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları MEB Yayınları

10-15. sorularda verilen ifadeleri okuyarak doğru kavramlar ile eşleştiriniz.
Cevap:

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları MEB Yayınları


16- 19. soruları metni okuyarak cevaplayınız.

16. Şehzade Selim’in Rumeli’de sancak istemesinin nedenleri neler olabilir?
Cevap: Şehzade Selim tahta geçmek istemektedir. Abisinin tahta geçme ihtimalini en aza indirgemek için merkeze yakın olmak istemektedir. Bu sayede tahta daha kolay geçebilecektir. 


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları MEB Yayınları

17. Yeniçeri Ocağında Şehzade Selim’in hükümdar olması fikrinin oluşmasının sebebi nedir?
Cevap: Şehzade Selim, komşu ülkelere yapmış olduğu başarılı gaza hareketleri Yeniçeri Ocağı’nda ün kazanmasını sağlamıştır. 

18. Şehzade Selim’in, babası sağken ona karşı taht mücadelesine girmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: E) II. Bayezid’in, taht için Şehzade Ahmet’i uygun görmesi

19. II. Bayezid, Şehzade Selim’in Rumeli’de ısrarlı sancak talebini reddetmiştir. Bu isteği geri çevirmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Fetret Devri’nde olumsuz tecrübenin yaşanması


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 168 Cevapları MEB Yayınları

20. İspanya, Kuzey Afrika’daki İslam beldelerini neden işgal etmiştir?
Cevap: Akdeniz’i kontrol altına almak için işgal etmiştir. 

21. Osmanlı Devleti ile İspanya’nın karşı karşıya gelmesinin sebepleri nelerdir?
Cevap: Akdeniz, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa’yı hakimiyeti altına almak istedikleri için karşı karşıya gelmişlerdir. 

22. Osmanlı Devleti, Rodos ve Kıbrıs adalarını niçin ele geçirmiştir?
Cevap: Osmanlı Devleti Rodos ve Kıbrıs adalarını Akdeniz hakimiyetini sağlamak için ele geçirmiştir. 

23. Tunus, XVI. yüzyılda Kuzey Afrika’da nasıl bir jeopolitik öneme sahipti?
Cevap: Tunus, Akdeniz ticaretinin sağlandığı önemli bir noktadır. 

24. Tunus’un İspanya’nın eline geçmesinin Osmanlı Devleti’ne etkileri neler olmuştur?
Cevap: Ticari yol olan Tunus’u kaybederek hem Akdeniz üstündeki hakimiyetini kaybetmiş hem de ekonomik açıdan açık olmasına neden olmuştur. 


25-33. çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

25. Osmanlı Devleti’nin, Kuzey Afrika’da bulunan Tunus’u almak istemesinin sebepleri arasında
I. Kuzey Afrika’daki eyaletlerle bağlantıyı kolaylaştırmak
II. Akdeniz’deki ticaret faaliyetlerini kolaylaştırmak
III. İspanya’daki Müslümanlara yardımı kolaylaştırmak
hangileri gösterilemez?
Cevap: C) Yalnız III


26. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethettikten sonra Fener Rum Patrikhanesine son vermemiş ve II. Gennadios’u patrik ilan etmiştir.
Fatih’in Osmanlı Devleti’nde patrikhanenin devam etmesini istemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
Cevap: D) Devlete karşı oluşabilecek Hristiyan birliğini bölmek


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 169 Cevapları MEB Yayınları

27. Yavuz Sultan Selim, şehzadeliği döneminde Trabzon’da iyi bir idarecilik tecrübesi kazandı. Osmanlı Devleti için büyük bir tehdit olan Şah İsmail’in faaliyetlerini yakından takip etti. Bu doğrultuda sınır hatlarındaki kalelerin tamir edilip sahillerin emniyeti için gemi yapımının gerekliliğini babası II. Bayezid’e rapor etti.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Cevap: E) Sancağa çıkma uygulamasının birçok faydası vardır.


28. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un Fethi’nden sonra Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım’ı topraklarına kattı. Yine Ege adalarında fetih hareketi yürüten Fatih, Rodos’u kuşattıysa da alamadı.
Fatih Dönemi ile ilgili verilen bilgilerden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Cevap: A) İstanbul’un Fethi’yle Osmanlı donanması zirve dönemini yaşamıştır


29. (…) Metindeki bilgilere göre
I. Osmanlı Devleti’nin doğuda ve batıda karşısına çıkacak bir güç kalmamıştır.
II. Osmanlı Devleti doğudaki ve batıdaki devletlere üstünlüğünü kabul ettirmiştir.
III. Osmanlı Devleti karada bir güç olduğu gibi denizde de güçlü bir devlet olmuştur.
verilenlerden hangilerine ulaşılabilir?

Cevap: C) Yalnız III


30. Osmanlı Devleti, doğuda ve güneyde Akkoyunlar, Safeviler ve Memlûk Devleti ile mücadele etmiştir.
Osmanlı Devleti’nin bu mücadelesinin sebepleri arasında
I. Türk İslam birliğini gerçekleştirmek
II. Ticaret yollarının güvenliğini sağlamak
III. Mutlak monarşiyi hâkim kılmak
hangileri bulunmaz?
Cevap: C) Yalnız III


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 170 Cevapları MEB Yayınları

31. (…) Bu bilgilere göre
I. Yeni Dünya, Eski Dünya’yı ekonomik ve sosyal yönden etkilemiştir.
II. Avrupalılar, Yeni Dünya’ya sömürge amacıyla gitmişlerdir.
III. Altın ilk kez Yeni Dünya’da ortaya çıkmıştır.
hangilerine ulaşılabilir?

Cevap: D) I ve II


32. (…) Kapitülasyonlarla ilgili verilen bilgiye dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Cevap: E) Kapitülasyonlarda karşılıklı eşitlik ilkesi her dönemde ön planda tutulmuştur


33. (…) Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Cevap: A) Fransa ile İspanya’nın ortak çıkar bölgeleri yoktur


10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları MEB Yayınları

34. soruda soruların altında bırakılan boşlukara cevaplarını yazınız
Cevap:

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları MEB Yayınları

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.