Cevap Yaz
21 Mart 2023, 15:03 - Furkan Yazdı

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 122-123-124-125. Sayfa Cevapları TUNA Yayınları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 122-123-124-125. Sayfa Cevapları TUNA Yayınları

4.Sınıf TUNA Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı ı22-123-124-125. Sayfa Cevapları İsteklerimiz, İhtiyaçlarımız

4. Sınıf Sosyal Bilgiler TUNA Yayınları Sayfa 122 Ders Kitabı Cevapları

İSTEKLERİMİZ, İHTİYAÇLARIMIZ

Soru: İstekleriniz ile ihtiyaçlarınız arasındaki farklılıklar nelerdir?
Cevap: İstek ve ihtiyaçlarımız arasındaki farkı isteklerimiz olmadan yaşamımızı sürdürebilirken; ihtiyaçlarımız olmadan yaşamımızı çok zor sürdürürüz. Bir ev ihtiyaçtır ancak bir oyuncak araba istektir.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler TUNA Yayınları Sayfa 122 Ders Kitabı Cevapları

Böy­le bir du­rum­la kar­şı karşıla­şa­ca­ğı­nı­zı bilsey­di­niz ve yo­la çık­ma­dan ön­ce ya­nı­nı­za aşağıda fo­toğ­raf­la rı­nı gör­dü­ğü­nüz ürün­ler­den üç tanesini alma hakkınız olsaydı han­gi­le­ri­ni alır­dı­nız? Neden?
Cevap: Su, saat, yemek ve örtü alırdım çünkü bu eşyalar hayati öneme sahip olabilecek eşyalardır.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler TUNA Yayınları Sayfa 123 Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler TUNA Yayınları Sayfa 123 Ders Kitabı Cevapları

Soru: Haberde sözü edilen malzemelerden hareketle insanların temel ihtiyaçları hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
Cevap: Habere göre giyim eşyası, uyku tulumu, hijyen malzemesi, kuru gıda, pirinç, kek, battaniye, çadır ve yatak gibi malzemeler ihtiyaç malzemeleridir. Bu malzemeler olmadan yaşam sürdürülemez.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler TUNA Yayınları Sayfa 124 Ders Kitabı Cevapları

Yapınız: Se­da, Sı­la ve Sel­çuk üç kar­deş­tir. Babalarından Se­da gi­tar, Sı­la ayak­ka­bı, Sel­çuk ise uzaktan kumandalı bir araba al­ma­sı­nı is­temektedir. An­cak ailenin bütçesi çocuklardan yalnızca birinin isteğini karşılayabilecek durumdadır. Sizce baba, çocuklarından hangisinin ihtiyacına öncelik vermelidir? Neden? Sınıfınızda tartışınız.

Cevap: Ailenin bütçesi yetmediği için öncelikle Sıla’ya ayakkabı alınmalıdır. Ayakkabı bir istek değil, bir ihtiyaçtır. İhtiyaçlar ön plana alınması gerektiği için Sıla’nın istediği ayakkabı alınmalıdır. 

4. Sınıf Sosyal Bilgiler TUNA Yayınları Sayfa 124 Ders Kitabı Cevapları

Soru: Sosyal ve kültürel ihtiyaçlarınızı karşılamak amacıyla yaptığınız faaliyetlere hangi örnekleri verebilirsiniz?
Cevap. Sosyal ve kültürel ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla yaptığımız faaliyetler sinemaya gitmek, müzeye gitmek, sosyal aktivitelere katılmak ve kültür saraylarına gidilmelidir.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler TUNA Yayınları Sayfa 125 Ders Kitabı Cevapları

Yapınız: Aşa­ğı­da in­san­la­rın is­tek ve ih­ti­yaç­la­rıy­la il­gi­li ba­zı cüm­le­ler ve­ril­miş­tir. Cümle­le­ri oku­yu­nuz ve doğ­ru ol­du­ğu­nu dü­şün­dük­le­ri­ni­zin ba­şı­na “D”, yan­lış ol­du­ğunu dü­şün­dük­le­ri­ni­zin ba­şı­na ise “Y” yazınız.

(Y) 1. İsteklerimiz ihtiyaçlarımızdan daha önemlidir.
(Y) 2. İh­ti­yaç­la­r kişilere gö­re de­ği­şik­lik gös­ter­ebilir.
(D) 3. Ki­tap oku­mak, gez­mek, eğ­len­mek isteklerimizden ba­zı­la­rı­dır.
(Y) 4. İsteklerimizi kar­şı­la­ya­maz­sak ya­şa­ya­ma­yız.
(Y) 5. Ayak­ka­bı­mız yır­tıl­dı­ğın­da ye­ni bir ayak­ka­bı al­mak is­tek­tir.
(Y) 6. İsteklerin önem sı­ra­sı ki­şi­ye gö­re de­ği­şe­bi­lir.
(Y) 7. İh­ti­yaç­la­rı­mız bir kez karşılandıktan sonra bir daha ortaya çıkmaz.
(Y) 8. İh­ti­yaç­la­rı­mı­zı kar­şı­la­ya­maz­sak acı, üzün­tü ve kay­gı du­ya­rız.
(D) 9. Sa­ati­miz var­ken ye­ni bir sa­at al­ma­yı dü­şün­mek is­tek­tir.
(Y) 10. İhtiyaçlarımızın şiddeti her zaman aynıdır.
(Y) 11. Sarı renkli MP3 çalara sahip bir öğrenci aynı tipte beyaz renkli yeni bir MP3 çalar aldığında fayda-maliyet dengesini sağlamamış olur.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.