Anasayfa Kitap Cevapları Makaleler Ödevini Sor
Cevap Yaz
7 Haziran 2021, 16:52
Furkan Furkan
Yönetici
Konu Sayısı: 1345

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 149-150. Sayfa Cevapları TUNA Yayınları

2020-2021 4. Sınıf TUNA Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 149-150. sayfa cevaplar 5. Neler Öğrendiniz?

Kırmızı renkli yazılar sorulardır; kırmızı renkli yazıların altındaki yeşil yazılar ise sorunun cevabıdır. Mavi yazılar hangi sayfa olduğunu gösterir geri kalan renksiz yazılar metindir. İyi dersler.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler TUNA Yayınları Sayfa 149  Ders Kitabı Cevapları

5. NELER ÖĞRENDİNİZ?

A. Aşağıda verilen cümleleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız.

Hakem – garanti – tutumluihtiyaçbeslenme – istek – bütçebilinçlitemel – tasarruf

1. İn­san ha­ya­tı­nın de­va­mı için ge­rek­li ve zo­run­lu olan mad­de­lere ihtiyaç de­nir.
2. Ye­me, iç­me, gi­yin­me ve ba­rın­ma temel ih­ti­yaç­la­rı­mız­dan­dır.
3. Ge­lir mik­ta­rı­nı ve el­de­ki pa­ra­nın hangi amaçla kul­la­nı­la­ca­ğı­nı gös­te­ren pla­na bütçe de­nir.
4. Ai­le büt­çe­mi­ze kat­kı­da bu­lun­mak için tutumlu ol­ma­lı­yız.
5. Sa­tın ala­ca­ğı ürün­le­rin be­lir­le­nen stan­dart­la­ra uy­gun ol­ma­sı­na dik­kat eden  kişiye bilinçli  tüketici denir.
6.Tü­ke­ti­ci­ler al­dık­la­rı ürün­ler­le il­gi­li so­run­lar için Tüketici Sorunları Hakem He­yet­i­ne baş­vu­rur­lar.
7. Arıcılık insanların beslenme ihtiyacının karşılanması amacıyla ortaya çıkmış bir meslektir.
8. Bütçede harcama yapıldıktan sonra elde kalan paraya tasarruf denir

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.

(Y) 1. İn­san­lar temel ihtiyaçlarından önce sosyal ihtiyaçlarını karşılamalıdır.
(Y) 2. Te­mel ih­ti­yaç­lar ki­şi­den ki­şi­ye de­ği­şir.
(D) 3. Ai­le büt­çe­sinde ev ki­ra­sı, mut­fak, elek­trik ve su gi­der­le­ri­ne ön­ce­lik ve­ril­me­li­dir.
(Y) 4. Okullar insanların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiştir.
(D) 5. TSE damgası, üzerinde bulunduğu ürünün kaliteli olduğunu gösterir.
(Y) 6. Kış turizmi ülkemizin her yerinde yapılabilecek bir ekonomik faaliyettir.
(D) 7. İzmit sanayi faaliyetlerinin geliştiği illerimizden biridir.

C. Aşağıda bazı ihtiyaç alanları ve bunlarla ilişkili meslekler verilmiştir. Verilenleri inceleyiniz ve ihtiyaçların başındaki kutucuklara ilişkili olduğu mesleğin numarasını yazınız

1. Ulaşım –  2. Beslenme – 3. Tarım – 4. Kömür üretimi – 5. Turizm

Ziraat Mühendisliği (3)
Şoförlük (1)
Gıda Mühenedisliği (2)
Animatörlük (5)
Maden Mühendisliği (4)

4. Sınıf Sosyal Bilgiler TUNA Yayınları Sayfa 150  Ders Kitabı Cevapları

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. “Tarihî ve doğal güzelliklere sahip olan bu bölgemizde ……………….. dayalı ekonomik faaliyetler yürütülmektedir.”
Cevap: D


2. Aşa­ğı­da­ki ata­söz­le­rin­den han­gi­si in­san­la­rı tu­tum­lu ol­ma­ya ve ta­sar­ruf etmek teş­vik eden bir an­lam ta­şı­maz?
Cevap: A


3. Ayça ile an­ne­si mar­ket­te alış­ve­riş ya­pı­yor­lar­dı. An­ne­si raf­tan bir pa­ket ma­karna alın­ca Ayça ona ne­den bu ürü­nü ter­cih et­ti­ği­ni sor­du. An­ne­si “Çün­kü ……………….” di­ye ce­vap ver­di. Bi­linç­li bir tü­ke­ti­ci olan Ayça’nın an­ne­si söz­le­ri­ni aşa­ğı­da­ki ifa­de­ler­den han­gi­siyle sür­dür­müş ola­maz?
Cevap: C


4. Aşağıda bazı meslekler ile bu mesleklerin yaygın olarak yapıldığı yerler verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: A


5. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin geri dönüşümü yapılamaz?
Cevap: B


6. Aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si ih­ti­yaç­lar sı­ra­la­ma­sın­da di­ğer­le­rin­den son­ra gel­meli­dir?
Cevap: C

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Yeni alınan bir ürünün garanti süresi içinde bozulması hâlinde yapılması gerekenler nelerdir?
Cevap: Ürünü aldığımız market yada mağazaya gidip mağaza-market sorumlusuyla konuşmalıyız. Bu adım işe yaramazsa Tüketici mahkemesine başvurulur.


2. Aile üyelerinizin bilinçli tüketiciler olduklarını düşünüyor musunuz? Neden?
Cevap: Aile üyelerimin bilinçli tüketici olduğunu düşünüyorum çünkü aile üyelerim ürünleri almadan önce lise yaparak ihtiyaç listesi yapıyoruz ve kafamıza göre her ürünü almıyoruz. TSE, CE ve ISO damgaları olup olmadıklarını kontrol edip aldığımız her ürünün son tüketim tarihini kontrol ediyoruz.


Yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorum yazmak için TIKLAYIN.

Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 143-144-145-146-147-148. Sayfa Cevapları TUNA Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Linkedin'de Paylaş

Sadece Uzun Yorumlar Onaylanır.

Lütfen Konuyu Geliştirecek Uzun Yorumlar Yazınız.

Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.