Cevap Yaz
29 Mart 2023, 18:51 - Furkan Yazdı

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 149-150. Sayfa Cevapları TUNA Yayınları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 149-150. Sayfa Cevapları TUNA Yayınları

4.Sınıf TUNA Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 149-150. Sayfa Cevapları 5. Neler Öğrendiniz?

4. Sınıf Sosyal Bilgiler TUNA Yayınları Sayfa 149 Ders Kitabı Cevapları

5. NELER ÖĞRENDİNİZ?

A. Aşağıda verilen cümleleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız.

Hakem – garanti – tutumluihtiyaçbeslenme – istek – bütçebilinçlitemel – tasarruf

1. İn­san ha­ya­tı­nın de­va­mı için ge­rek­li ve zo­run­lu olan mad­de­lere ihtiyaç de­nir.
2. Ye­me, iç­me, gi­yin­me ve ba­rın­ma temel ih­ti­yaç­la­rı­mız­dan­dır.
3. Ge­lir mik­ta­rı­nı ve el­de­ki pa­ra­nın hangi amaçla kul­la­nı­la­ca­ğı­nı gös­te­ren pla­na bütçe de­nir.
4. Ai­le büt­çe­mi­ze kat­kı­da bu­lun­mak için tutumlu ol­ma­lı­yız.
5. Sa­tın ala­ca­ğı ürün­le­rin be­lir­le­nen stan­dart­la­ra uy­gun ol­ma­sı­na dik­kat eden kişiye bilinçli  tüketici denir.
6.Tü­ke­ti­ci­ler al­dık­la­rı ürün­ler­le il­gi­li so­run­lar için Tüketici Sorunları Hakem He­yet­i­ne baş­vu­rur­lar.
7. Arıcılık insanların beslenme ihtiyacının karşılanması amacıyla ortaya çıkmış bir meslektir.
8. Bütçede harcama yapıldıktan sonra elde kalan paraya tasarruf denir

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.

(Y) 1. İn­san­lar temel ihtiyaçlarından önce sosyal ihtiyaçlarını karşılamalıdır.
(Y) 2. Te­mel ih­ti­yaç­lar ki­şi­den ki­şi­ye de­ği­şir.
(D) 3. Ai­le büt­çe­sinde ev ki­ra­sı, mut­fak, elek­trik ve su gi­der­le­ri­ne ön­ce­lik ve­ril­me­li­dir.
(Y) 4. Okullar insanların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiştir.
(D) 5. TSE damgası, üzerinde bulunduğu ürünün kaliteli olduğunu gösterir.
(Y) 6. Kış turizmi ülkemizin her yerinde yapılabilecek bir ekonomik faaliyettir.
(D) 7. İzmit sanayi faaliyetlerinin geliştiği illerimizden biridir.

C. Aşağıda bazı ihtiyaç alanları ve bunlarla ilişkili meslekler verilmiştir. Verilenleri inceleyiniz ve ihtiyaçların başındaki kutucuklara ilişkili olduğu mesleğin numarasını yazınız

1. Ulaşım – 2. Beslenme – 3. Tarım – 4. Kömür üretimi – 5. Turizm

Ziraat Mühendisliği (3)
Şoförlük (1)
Gıda Mühenedisliği (2)
Animatörlük (5)
Maden Mühendisliği (4)

4. Sınıf Sosyal Bilgiler TUNA Yayınları Sayfa 150 Ders Kitabı Cevapları

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. “Tarihî ve doğal güzelliklere sahip olan bu bölgemizde ……………….. dayalı ekonomik faaliyetler yürütülmektedir.”
Cevap: D


2. Aşa­ğı­da­ki ata­söz­le­rin­den han­gi­si in­san­la­rı tu­tum­lu ol­ma­ya ve ta­sar­ruf etmek teş­vik eden bir an­lam ta­şı­maz?
Cevap: A


3. Ayça ile an­ne­si mar­ket­te alış­ve­riş ya­pı­yor­lar­dı. An­ne­si raf­tan bir pa­ket ma­karna alın­ca Ayça ona ne­den bu ürü­nü ter­cih et­ti­ği­ni sor­du. An­ne­si “Çün­kü ……………….” di­ye ce­vap ver­di. Bi­linç­li bir tü­ke­ti­ci olan Ayça’nın an­ne­si söz­le­ri­ni aşa­ğı­da­ki ifa­de­ler­den han­gi­siyle sür­dür­müş ola­maz?
Cevap: C


4. Aşağıda bazı meslekler ile bu mesleklerin yaygın olarak yapıldığı yerler verilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: A


5. Aşağıdaki ürünlerden hangisinin geri dönüşümü yapılamaz?
Cevap: B


6. Aşa­ğı­da­ki­ler­den han­gi­si ih­ti­yaç­lar sı­ra­la­ma­sın­da di­ğer­le­rin­den son­ra gel­meli­dir?
Cevap: C

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Yeni alınan bir ürünün garanti süresi içinde bozulması hâlinde yapılması gerekenler nelerdir?
Cevap: Ürünü aldığımız market yada mağazaya gidip mağaza-market sorumlusuyla konuşmalıyız. Bu adım işe yaramazsa Tüketici mahkemesine başvurulur.


2. Aile üyelerinizin bilinçli tüketiciler olduklarını düşünüyor musunuz? Neden?
Cevap: Aile üyelerimin bilinçli tüketici olduğunu düşünüyorum çünkü aile üyelerim ürünleri almadan önce lise yaparak ihtiyaç listesi yapıyoruz ve kafamıza göre her ürünü almıyoruz. TSE, CE ve ISO damgaları olup olmadıklarını kontrol edip aldığımız her ürünün son tüketim tarihini kontrol ediyoruz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.