Cevap Yaz
2 Ekim 2023, 18:52 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 15-16-17-18-19-20. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 15-16-17-18-19-20. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde LGS sınavına hazırlanmakta olan 8. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 8. sınıf ingilizce ders kitabı cevapları sayfa 15-16-17-18-19-20‘nin cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 15-16-17-18-19-20. Sayfa Cevapları Tutku Yayıncılık

8.Sınıf Tutku Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 15-16-17-18-19-20. Sayfa Cevapları Friendship

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 15 Tutku Yayıncılık

Read the offers/invitations and the responses. Then tick (✓) the boxes.
Çeviri: Teklifleri/davetiyeleri ve yanıtları okuyun. Ardından kutuları (✓) işaretleyin.
Cevap: 

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 15 Tutku Yayıncılık


Invite your friends to an event and elicit their responses. You may use the expressions in Part 1.
Çeviri: Arkadaşlarınızı bir etkinliğe davet edin ve yanıtlarını alın. Bölüm 1’deki ifadeleri kullanabilirsiniz.
Cevap: 
Would you like to come to my birthday party on monday? (Pazartesi günü doğum günü partime gelmek ister misin?)

Yes, I’d love to. What time is it? (Evet, isterim. Saat kaçta?)
At 13:30. (Saat 13:30 da.)


Listen and complete the blanks.
Çeviri: Dinleyin ve boşlukları tamamlayın.
Cevap: 

Jessy : Listen, Kim. Are you busy …….tonight…… ? (Dinle Kim. Bu gece meşgul müsün ?)

Kim : No, not at all. Why? (Hayır, hiç de değil. Neden?)

Jessy : I have two tickets for a …..rock concert….. tonight. Would you like to go with me? (Bu geceki rock konseri için iki biletim var. Benimle gelmek ister misin?)

Kim : I’d love to, but whose concert is it? (Çok isterdim ama kimin konseri?)

Jessy : It’s a local music band, but they are very good. (Yerel bir müzik grubu ama çok iyiler.)

Kim : It sounds ……awesome….. Where’s it? (Kulağa harika geliyor Nerede?)

Jessy : It’s at the cultural ……….center…….. on Main Street. You know the place, right? (Ana Cadde’deki kültür merkezinde. Yeri biliyorsun, değil mi?)

Kim : I’m sorry, but I don’t know. (Üzgünüm ama bilmiyorum.)

Jessy : Don’t worry. We can go together. Shall we meet at ……seven…… o’clock at the tram station? (Merak etme. Birlikte gidebiliriz. Saat yedide tramvay istasyonunda buluşalım mı?)

Kim : OK, see you at 7 o’clock at the tram station. (Tamam, saat 7’de tramvay istasyonunda görüşürüz.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16 Tutku Yayıncılık

Listen and answer the questions.
Çeviri: Soruları dinleyin ve cevaplayın.
Cevap: 

A. 1. What’s the event/activity? (Etkinlik/aktivite nedir?)
Slumber party
(Pijama partisi)

2. When is it? (Ne zaman?)
On Saturday
(Cumartesi günü)

3. What’s her excuse for refusing the invitation? (Daveti reddetmek için bahanesi ne?)
Visiting her grandparents
(büyükanne ve büyükbabasını ziyaret etmek)


B. 1. When’s the event/activity? (Etkinlik/faaliyet ne zaman?)
Tonight
(Bu akşam)

2. What kind of movie do they decide to see? (Ne tür bir film izlemeye karar veriyorlar?)
Comedy
(Komedi)

3. What time are they meeting? (Ne zaman buluşacaklar?)
8 o’clock
(08:00)


Read the role cards, prepare a role play and act it out in the class.
Çeviri: Rol kartlarını okuyun, bir rol oyunu hazırlayın ve sınıfta canlandırın.


Change the roles and repeat the activity in Part 5.
Çeviri: Rolleri değiştirin ve Bölüm 5’teki etkinliği tekrarlayın.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17 Tutku Yayıncılık

Answer the questions below.
Çeviri: Aşağıdaki soruları yanıtlayın.
Cevap: 

1. What types of reunions are there in Turkey? (Türkiye’de ne tür bir araya gelmeler var?)
Fmily reunion, school reunion.
(Aile buluşması, okul buluşması.)

2. What do people usually do at reunions? (İnsanlar buluşmalarda genellikle ne yapar?)
They chat and have fun together.
(Birlikte sohbet ederler ve eğlenirler.)


Read the invitation and answer the questions.
Çeviri: Davetiyeyi okuyun ve soruları yanıtlayın.
Cevap: 

1. What’s the name of the school? (Okulun adı ne?)
Friendship Primary School
(Arkadaşlık İlköğretim Okulu)

2. Where is the event? (Etkinlik nerede?)
Paul’s Restaurant
(Paul’un Restoranı)

3. How can people get more information? (İnsanlar nasıl daha fazla bilgi alabilir?)
They can contact Jess Brodley.
(Jess Brodley ile iletişime geçebilirler.)

4. What’s the deadline for joining the event? (Etkinliğe katılmak için son tarih nedir?)
7:00 p.m.
(öğleden sonra 7:00.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18 Tutku Yayıncılık

Read the replies to the reunion invitation. Tick (✓) if the sender accepts and cross (✗) if the sender refuses the invitation.
Çeviri: Yeniden birleşme davetine verilen yanıtları okuyun. Gönderen kabul ederse (✓) işaretleyin ve gönderen daveti reddettiyse (✗) işaretleyin.
Cevap: 
8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18 Tutku Yayıncılık


Read the second reply in Part 3 again and match the sentences with the parts of a letter.
Çeviri: Bölüm 3’teki ikinci yanıtı tekrar okuyun ve cümleleri bir mektubun bölümleriyle eşleştirin.
Cevap: 

(3) Closing. (Kapanış.)

(2) Body Part/ The sender apologizes and gives his excuse for not attending. (Vücut Parçası/ Gönderici özür diler ve katılmadığı için mazeretini bildirir.)

(1) Greeting. (Selamlama.)

(4) The name of the sender. (Gönderenin adı.)


Imagine that the invitation in Part 2 is for you. Reply it via an email or a letter. State that you can’t attend the event. Apologize and give reasons for not attending the event. Follow the examples in Part 3.
Çeviri: Bölüm 2’deki davetiyenin sizin için olduğunu hayal edin. Bir e-posta veya mektup yoluyla yanıtlayın. Etkinliğe katılamayacağınızı belirtin. Özür dileyin ve etkinliğe katılmama nedenlerinizi belirtin. Bölüm 3’teki örnekleri izleyin.
Cevap: 

Dear Jess, (Sevgili Jess)
I would like to thank you for the invitation. It’d be very nice to attend but unfortunately I have a dentist appointment. Hopefully we can meet again an another event.  (Davet için teşekkür etmek istiyorum. Katılmak çok güzel olurdu ama ne yazık ki dişçi randevum var. Umarım başka bir etkinlikte tekrar buluşabiliriz.)
”Your Name” (Adınız)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19 Tutku Yayıncılık

What characteristics should an ideal friend have? Discuss your ideas.
Çeviri: İdeal bir arkadaş hangi özelliklere sahip olmalıdır? Fikirlerinizi tartışın.
Cevap: I think an ideal friend should be loyal, reliable and supportive. (Bence ideal bir arkadaş sadık, güvenilir ve destekleyici olmalıdır.)


Scan the opinions below. What are they talking about? Choose the correct choice.
Çeviri: Aşağıdaki görüşleri tarayın. Ne ile ilgili konuşuyorlar? Doğru seçeneği seçin.
Cevap: They talk about best friends. (En iyi arkadaşlar hakkında konuşuyorlar.)


Read the opinions and find the correct expressions in bold for the definitions below.
Çeviri: Görüşleri okuyun ve aşağıdaki tanımlar için kalın harflerle yazılmış doğru ifadeleri bulun.
Cevap: 

1. To help and support someone (Birine yardım etmek ve desteklemek)
back up
(destek olmak)

2. Telling the truth all the time (Her zaman doğruyu söylemek)
being honest
(dürüst olmak)

3. To have a lot of similar interests (Birçok benzer ilgi alanına sahip olmak)
having lots of things in common
(ortak birçok şeye sahip olmak)

4. To depend on someone (Birine bağımlı olmak)
counting on
(güvenmek)

5. To have a good relationship (İyi bir ilişkiye sahip olmak)
getting on well
(iyi geçinmek)


Who’s your best friend? What makes him/her special? Share your ideas.
Çeviri: En iyi arkadaşın kim? Onu özel yapan nedir? Fikirlerini paylaş.
Çevap: My best friend is Seher. What makes her special is that she is reliable and always by my side. (En iyi arkadaşım Seherdir. Onu özel yapan güvenilir olması ve her koşulda yanımda olmasıdır.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20 Tutku Yayıncılık

Work in pairs. Write a dialog and then act it out. Follow the information below.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Bir diyalog yazın ve ardından harekete geçin. Aşağıdaki bilgileri takip edin.
Cevap: 
Welcome Selin, come in. (Hoşgeldin Selin, buyur içeri.)

Welcome, thank you. (Hoşbuldum teşekkür ederim)

Should we eat? Then we watch a movie. (Yemek yiyelim mi? Sonra da film seyrederiz.)

Oh thank you I’m not hungry but we can watch a movie.(Aa teşekkür ederim ben aç değilim ama film izleyebiliriz.)

I’m so glad you came. I look forward to seeing you again. (Geldiğin için çok mutluyum tekrar beklerim.)

Me too. We are waiting for you with us. (Bende öyle. Senide bize beklerim.)


How well can you do these things? Check (✓) the boxes.
Çeviri: Bunları nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun? Kutuları işaretleyin (✓).

I can understand offers and invitations. (Teklifleri ve davetleri anlayabilirim.)

I can accept and refuse invitations. (Davetleri kabul edebilir ve reddedebilirim.)

I can understand texts about friendship. (Arkadaşlıkla ilgili metinleri anlayabilirim.)

I can write a letter apologizing for not attending an event/activity. (Bir etkinliğe/aktiviteye katılmadığım için özür dileyen bir mektup yazabilirim.)

I can exchange ideas and information with my friends. (Arkadaşlarımla fikir ve bilgi alışverişinde bulunabilirim.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 15-16-17-18-19-20. Sayfa, Freindship ünitesi etkinlik çalışmaları içerisinde eksik veyahut hatalı bir durum ile karşılaşmanız durumunda bunu bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.