Cevap Yaz
14 Ağustos 2023, 14:32 - Furkan Yazdı

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı 77-83-84-85-86-87. Sayfa Cevapları Öğün Yayınları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 77-83-84-85-86-87. Sayfa Cevapları Öğün Yayınları” 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı konusu içerisinde 9. Sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabilecekleri konular arasında bulunan 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 77-83-84-85-86 ve 87’deki Ders Kitabı Cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere Yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 77-83-84-85-86-87. Sayfa Cevapları Öğün Yayınları konusu içerisinde Sessiz Gemi başlıklı şiirin etkinliklerini cevapladık.

9.Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 77-83-84-85-86-87. Sayfa Cevapları Sessiz Gemi

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları Öğün Yayınları

Metne Hazırlık

1. Sevdiğiniz birinin dönmeyeceğini bile bile beklemek size ne hissettirir? Açıklayınız.
Cevap: Bu durum karşısında çok üzülürüm. Boşa beklemek, ümit beslemek çok kötü bir his. Ben bu durumda beklemeyi bırakır ve hayatıma kaldığım yerden devam etmeye çalışırdım.

2. Aşağıdaki şiirleri nazım birimi ve şiirlerde kullanılan dil, anlatım özellikleri bakımından karşılaştırınız. Nazım birimi ile kullanılan dil, anlatım özellikleri arasında bir ilişki olup olmadığını açıklayınız.
Cevap:

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 77 Ders Kitabı Cevapları


3. Sizce şairler ifadeye zenginlik katmak, ifadenin etkisini artırmak ve az sözle çok şey ifade etmek için hangi yola başvururlar? Açıklayınız.
Cevap: Genellikle bu durumlarda söz sanatlarına başvururlar. Söz sanatları bir kelimeye bir çok anlam yüklenebilmesini sağlıyor.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları Öğün Yayınları

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Şair, “zamandan demir almak” sözüyle ne anlatmak istemiştir? Buradaki örtük iletiyi bulunuz.
Cevap: Zamandan demir almak sözüyle ölümden bahsedilmek isteniştir. 


2. Bu şiirde sizce geride kalanların yaşadığı hüzün hangi beyitte anlatılmaktadır? Açıklayınız.
Cevap: “Rıhtımda kalanlar bu seyâhatten elemli” beyitinde geride kalanların yaşamış olduğu hüzünden bahsedilmiştir.


3. Şair, son beyitte gidenlerin geri dönmemesini nasıl açıklıyor? Siz bu konuda şaire katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Şair ölenlerin geri gelmemesinin sebebini öldükleri yerde ahiretten memnun olduklarını bu nedenle geri dönmek istemedikleri yönünde açıklıyor.


4. Şiirdeki birimlerin hangi tema etrafında birleştiğini açıklayınız.
Cevap: Şiirde geminin kalkışı sırasında yaşananlar, rıhtımda kalan kişiler, bekleyenlerin yüzüdeki keder gibi durumlar anlatılmaktadır. İkinci bölümde ölümden, hayattaki ayrılıktan ve üzüntülerden bahsedilmiş ve ölenlerin geri gelmeyeceğinden söz edilmiştir.


5. Şiirde ritim hangi ölçüyle sağlanmıştır? Ölçünün şiirin yapısına olan etkisini açıklayınız.
Cevap: Şiirdeki aruz ölçüsü, kafiye ve redifler bulunmaktadır.


6. Şiirdeki edebî sanatları belirleyiniz. Bunların şiirin anlamına katkısını değerlendiriniz.
Cevap:

Artık demir almak günü gelmişse zamandan / Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.  | Açık ve Kapalı İstiare: Dizelerde geçen gemi tabuta benzetilmiştir.


7. Şiirde, imge ve mazmunlara yer verilip verilmediğini arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Şiirde bir çok imge bulunur. Demir almak sözü ölümü, meçhul gemi, tabutları, limanlar mezarlıklara, yolcular ise ölülere benzetilmiştir. Seyahat ölüm yolculuğuna, hicran ise ahireti temsil eder.


8. Okuduğunuz şiiri ve şairin biyografisini de dikkate alarak şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.
Cevap: Yahya Kemal Beyatlı Türk tarihinden ve kültür yapısına çok hakim bir insandır. Ölümü bir son, kahroluş ve yokoluş olarak tanımlamamıştır. Ölümü bir yolculuk olarak tanımlamıştır. Bu Türk kültüründe yüzyıllardır var olan bir durumdur. Türkler İslamiyet’ten öncede ahiret hayatına inandıkları için bu Türk insanı için bir son değil, yeni bir başlangıç, bir yolculuktur. Şiirde de ölümü bir yolculuğa benzetmiştir.


9. Okuduğunuz şiirde, şiirin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve şiirin dönemin gerçekliğiyle ilişkisini tespit ederek şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.
Cevap: Okuduğumuz metinde verilen açık istiarelerde döneminde yazılan diğer şiirlerde farklı kelimeler kullanılmıştır. Tabut anlamında kullanılan gemilerde genelde bir hayvana anlam yüklenirdi. Ahmet Hamdi Tanpınar gibi şairler şiirlerinde bu tarz istiareler kullandığı görülür.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları Öğün Yayınları

1. Etkinlik

a. Sessiz Gemi ve Düşünce şiirlerini aşağıdaki tabloda verilen başlıklar doğrultusunda karşılaştırınız.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 84 Ders Kitabı Cevapları


b. Düşünce şiirinde geçen “vaad, meyil, acep” sözcüklerinin günümüz Türkçesinde nasıl kullanıldığını açıklayınız.
Cevap: 

  • Vaad günümüzde teklif, söz verilen şeye söylenir.
  • Meyil bir şeyi yapmaya hevesli olan, eğilimi olan demektir.
  • Acep kelimesi günümzde acaba şeklinde kullanılır.

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları Öğün Yayınları

a. Bâkî, bu şiirini 16. yy.da Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümü üzerine yazmıştır. Cumhuriyet Dönemi’nde yazılan Sessiz Gemi şiiri ile aynı geleneğe aittir. Bu iki şiiri dil özellikleri bakımından karşılaştırınız. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 85 Ders Kitabı Cevapları,


b. Sizce ölçüye bağlı kalmak şair için sınırlayıcı bir unsur mudur? Sessiz Gemi şiirinde ölçüye bağlı kalmak adına dikkatinizi çeken farklı kullanımlar var mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Bazı zamanlarda ölçüye kalmak şairi sınırlayabilir. Şair sınırdan daha fazlasını söylemek isteyebilir. Bazende bu ölçüye bağlı kalmak daha farklı ilhamların oluşmasına sebep olabiliyor. Bu tamamen değişken bir durumdur.


3. Etkinlik

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 85 Ders Kitabı Cevapları, 3. Etkinlik

Yukarıdaki şiirlerde bulunan edebî sanatları ve bu sanatların nasıl yapıldığını noktalı yerlere yazınız.


9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları Öğün Yayınları

4. Etkinlik

Yukarıdaki dizelerde yer alan imgeleri bularak bu imgelerin sizde çağrıştırdığı anlamları aşağıdaki tabloya yazınız.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 86 Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları Öğün Yayınları

Metne Hazırlık

1. Bir ülkenin bayrağı o ülke için ne anlam ifade eder? Açıklayınız.
Cevap: Bir ülkenin bayrağı o ülkenin içindeki insanını temsil eder. O ülkenin işaretidir. 

2. “Meçhul asker” sözünden ne anladığınızı açıklayınız.
Cevap: Meçhul Asker sözünden ben ismi bilinmeyen şehit olmuş isimsiz kahramanlarımızı anlıyorum.

3. Vatan toprağı sizce neden kutsaldır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Vatan toprağı üzerinde binlerce şehidimizin kanını barındırdığı için kutsaldır. Vatan toprağına bu nedenle düşman sokmayız, satmayız.

4. Aşağıdaki şiirlerin konularını yazınız.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 87 Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 77-83-84-85-86-87. Sayfa Cevapları Öğün Yayınları” 2023-2024

LGS sınavından başarıyla geçip bir liseye yerleşen öğrencilerimizin liseye adapte sürecinde ilk kez karşılaştıkları Türk Dili ve Edebiyatı kitabının en önemli ktiap olduğunu söylemek isteriz. Türk Dili ve Edebiyatı bütün lise hayatı boyunca öğrencilerimizin karşına çıkacak ve üniveristeye geçiş sınavında da Türk Dili ve Edebiyatı’ndan sorumlu tutulacakları ana derslerdendir. Bu nedenle Ders Kitaplarındaki başarıyı yüksek tutmaları gerekir. Ders Kitaplarında hata ve eksik olması başarı oranını düşürür. Bu nedenle “9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 77-83-84-85-86-87. Sayfa Cevapları Öğün Yayınları” 2023-2024konusunu paylaşmış bulunuyoruz. Konu içerisindeki cevapları inceleyip konuyu değerlendirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.