Cevap Yaz
3 Nisan 2023, 21:23 - Sena Yazdı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 138-142-143-144-145-146-147-148. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 138-142-143-144-145-146-147-148. Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan 6. sınıf fen bilimleri ders kitabı 138-142-143-144-145-146-147-148 Cevapları konusunu paylaştık. Bu sayfalar içerisinde Yakıtlar başlıklı çalışmanın cevaplarını paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 138-142-143-144-145-146-147-148. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2. Kitap

6.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 138-142-143-144-145-146-147-148. Sayfa Cevapları Yakıtlar

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 138 Ders Kitabı

Acaba doğaya hiç zarar vermeyen ve hiç tükenmeyen enerji kaynağı var mıdır?
Cevap: Doğaya zarar vermeyen ve hiç tükenmeyen enerji kaynağı yoktur. Çünkü her enerji kaynağı tükenir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 142 Ders Kitabı

Araştıralım

Fosil yakıtların çevresel, ekonomik ve insan sağlığı açısından zararlarını araştırıp tartışınız. Araştırma sonuçlarını sınıf ortamında paylaşınız.
Cevap: 
-Küresel ısınmaya yol açar
– Hav kirliliğine yol açar
– Karbondioksiti arttırır
– Oksijenin azalmasına neden olur
– Asitli yağmurlara sebep olur


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 143 Ders Kitabı

Araştıralım

Soba ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı alınacak önlemleri araştırınız ve raporlayınız.
Cevap: 

Soba yakılırken soba kovasının aşırı doldurulmamasına dikkat edilmelidir.

– Menfezler kapatılmamalıdır.

– Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizletilmelidir.

–  Sobanın bulunduğu yer havalandırılmalıdır.

– Sönmekte olan sobaya asla zor tutuşan yakıtlar konulmamalı, yakıt yavaş yavaş ilave edilmeli, yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalıdır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 144 Ders Kitabı

Neler Öğrendik?

A) Aşağıda verilen soruların cevaplarını altlarına yazınız.

1) Fosil yakıtların kullanımını azaltmak için önerilerinizi yazınız.
Cevap: Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerjiler, toplu taşıma araç kullanımı arttırılabilir, elektrikli otomobiller üretilebilir vb..


2) Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmanın olumlu ve olumsuz yönlerine üçer örnek yazınız.
Cevap:  

Olumlu Yönleri: Hava, su, çevre kirliliğini önler, ekonomiktir.

Olumsuz Yönleri: Rüzgarın ve güneşin olmadığı zamanlarda üretim sağlanamaz ve daha maliyetli olur.


3) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının yaygınlaşması Dünyamızı nasıl etkiler? Açıklayınız.
Cevap: Çevreye zararları olmadığından dünya daha temiz olacaktır. Enerji tasarrufu sağlanır. Küresel ısınmanın önüne geçilir. Bu yüzden dünyamızı olumlu etkileyecektir.


B) Aşağıdaki sorulara tabloda verilen enerji kaynaklarının numaralarını kullanarak cevap veriniz.

1) Hangileri yenilenebilir enerji kaynaklarıdır? ……4-5-11……

2) Hangileri fosil yakıtlardır? ……1-2-3-6-7-8-9-10-12……

3) Hangileri yenilenemez enerji kaynaklarıdır? ……1-2-3-6-7-8-9-10-12…

4) Hangileri sıvı yakıtlardır? ……7-8-12……

5) Hangileri gaz yakıtlardır? ……2-9……


C) Enerji kaynakları ve yakıtlarla ilgili aşağıda verilen kavramları uygun açıklamalar ile eşleştiriniz.
Cevap: 

(6. Güneş enerjisi ) a. Yenilenebilir enerji kaynağıdır.

(5. Benzin) b. Otomobillerde kullanılan fosil yakıt çeşitleridir.

(9. Odun) c. En az ısı veren katı yakıttır.

(8. Biyokütle enerjisi) d. Evsel ve hayvansal atıklardan elde edilen enerjidir.

(7. Fosil yakıtlar) e. Bitki ve hayvan kalıntılarının milyonlarca yıl yer altında kalmasıyla oluşan yakıtlardır.

(3. Doğal gaz ) f. Fosil yakıtlar içinde çevreye en az zarar veren yakıttır.

(2. Petrol ) g. İşlendikten sonra benzin, mazot gibi yakıtları oluşturur.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 146 Ders Kitabı

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

1) Isı alan maddelerin taneciklerinin ………hareketliliği…… artar.

2) Odun, tarımsal atıklar, canlı artıkları ve çöpler ……biyokütle……… enerjisine örnek verilebilir.

3) Aynı hacimde olan iki cisimden kütlesi büyük olan madde, yoğunluğu daha ……çok olan…. maddedir.

4) Yanma özelliğine sahip olan ve çevresine ısı veren maddelere ……yakıt……… denir.

5) Aynı kütleye sahip iki cisimden hacmi ………büyük……… olanın yoğunluğu daha azdır.

6) Rüzgar, güneş, ………hidroelektrik……… enerjileri yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.

7) Bütün maddelerin taneciklerinin arasında ………boşluk……… bulunur.

8) Binalardaki ısı kaybını yavaşlatma işlemine ………yalıtım……… denir.

9) Kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtlara ……fosil……… yakıtlar denir.

10) Çevreye daha az zarar veren enerji kaynaklarına ………yenilenebilir……… enerji kaynakları denir.


B. Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) harfi yazınız. Yanlış olduğuna inandığınız ifadenin doğrusunu altındaki boşluğa yazınız.

(Y) Isı alan maddelerin yoğunlukları artar.

(Y) Tüm maddeler bütünsel yapıdadır.

(Y) Buzu oluşturan tanecikler birbiri üzerinde kayarak yer değiştirebilir.

(Y) Doğal gaz yenilenebilen enerji kaynaklarındandır.

(D) Akıcı özelliğe sahip maddeler titreşim hareketi de yapar.


C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1) Aşağıdaki görsellerde gösterilen madde tanecik modellerinin maddenin fiziksel haline göre eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Cevap: D) Sıvı Katı Gaz


2) Ahmet, içinde hava bulunan bir şırınganın pistonunu aşağı doğru iterek havanın sıkışmasını sağlıyor. Ahmet’in yaptığı bu deneyden hareketle aşağıda verilenlerden hangisi/hangileri çıkarılabilir?
I. Havanın belirli bir şekli yoktur.
II. Piston itildiğinde hava tanecikleri arasındaki boşluk azalır.
III. Sıkışan havanın kütlesi artar.
Cevap: C) I ve II


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 147 Ders Kitabı

3) I. Katı haldeki tanecikler yalnızca ……………. hareketi yapar.
II. ……………. maddeler bulunudukları kabın şeklini alır.
III. Tanecikler en çok maddenin ……………. halinde hareketlidir.
Verilen ifadelerdeki boşlukları tamamlayan kelimeler, hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Cevap: B) Titreşim – Sıvı – Gaz


4) Aşağıda verilen özelliklerden hangisi maddenin tüm halleri (katı, sıvı, gaz) için ortaktır?
Cevap: A) Taneciklerden oluşması


5) Ayşe, mutfakta tencerenin metal kısmına ve plastik sap kısmına dokunur. Metal kısmı, plastik kısımdan daha soğuk hisseder. Aşağıdakilerden hangisi bunun sebebini en iyi açıklar?
Cevap: B) Metal maddenin ısı iletkenliği, plastik maddenin ısı iletkenliğinden daha fazladır.


6) I. Ekonomik açıdan uygun olmalıdır.
II. Kısa ömürlü olmalıdır.
III. Çevreye zarar vermemelidir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri ısı yalıtım malzemelerinin seçilme ölçütlerindendir?
Cevap: C) I ve III


7) I. Çevreyi korumak için yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır.
II. Sera etkisini arttıran sebeplerden birisi de fosil yakıtların kullanılmasıdır.
III. Fosil yakıtlar sanayinin gelişmesine katkıda bulunur.
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
Cevap: B) I ve II


8) I. Doğal gaz kullanımının daha kolay olması
II. Kömürün daha fazla zararlı atık madde oluşturması
III. Doğal gazın insan sağlığı açısından daha az zararlı olması
Büyükşehirlerde ısınma amacıyla doğal gaz, kömüre göre daha çok tercih edilmektedir. Yukarıda verilenlerden hangileri bu durumun sebebi olabilir?
Cevap: D) I, II ve III


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 148 Ders Kitabı

9) Aşağıdaki tabloda yoğunlukları verilen 4 madde bulunmaktadır. Bu maddelerden hangi ikisi aynı madde olabilir?
Cevap: D) K-N


10) Yoğunluğu 2 g/cm3 olan bir maddenin kütlesi 20 g olduğuna göre hacmi kaç cm3 tür?
Cevap: C) 10 cm³


11) Bir mühendis ısı yalıtımlı ürünler tasarlamak istiyor. Bunun için K, L ve M maddelerini kullanarak deney yapıp sonucunda elde ettiği veriler doğrultusunda ısı yalıtımı için en uygun malzemeyi seçecektir. Yapacağı deney için özdeş üç behere eşit miktarda su koymuş ve her bir beheri K, L ve M maddeleri ile kaplamıştır. Beherleri eşit süre ile özdeş ısıtıcılarla ısıtıp aşağıdaki gibi bir grafik oluşturmuştur.
Cevap: B) Mühendis yukarıdaki maddeleri kullanarak çaydanlık tasarlamak isterse K maddesini kullanmalıdır. 


12) Demirden yapılmış A ve B maddelerinin kütleleri aşağıdaki şekilde görülmektedir. Bu maddelerin hacim ve yoğunlukları ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
Cevap: D) A maddesinin hacmi B maddesinin hacminden küçüktür. Yoğunluklar eşittir.


13) Bazı ısı yalıtım malzemelerine ait özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Numaralandırılmış yerler doğru olarak tamamlandığında aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılır?
Cevap: D) Uzun ömürlü – Yanmaz – İç ve dış döşeme


6.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 138-142-143-144-145-146-147-148. Cevapları MEB Yayınları konusu içerisinde Yakıtlar başlıklı çalışmaları paylaştık. Bu çalışmalar içerisinden eksik veya hatalı bir kısımla karşılaşmanız durumunda bunu bizlere yorumlar bölümünden yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.