Cevap Yaz
5 Eylül 2022, 9:06 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Celebrations ünitesine ait çalışmaların da bulunduğu 7. sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82 cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82. Sayfa Cevapları Celebrations

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 72 MEB Yayınları

What do you think about special days? Are they important for you? Why/Why not?
Çeviri: Özel günler hakkında ne düşünüyorsunuz? Senin için önemliler mi? Neden/Neden olmasın?
Cevap: Special days are important to me. Because it is a sign that you value the other person.
(Özel günler benim için önemlidir. Çünkü karşıdaki kişiye değer verdiğinin belirtisidir.)


What do people do on the special days below? Find the expressions for each celebration. You can add more.
Çeviri: Aşağıdaki özel günlerde insanlar ne yapar? Her kutlama için ifadeleri bulun. Daha fazlasını ekleyebilirsiniz.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 72 MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 73 MEB Yayınları

Match the words and phrases with their defnitions.
Çeviri: Kelimeleri ve deyimleri tanımlarıyla eşleştirin.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 73 MEB Yayınları4


Put the letters in the correct order and match them with the pictures.
Çeviri: Harfleri doğru sıraya koyun ve resimlerle eşleştirin.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 73 MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 74 MEB Yayınları

What kind of party did you attend last? Did you like it?
Çeviri: En son ne tür bir partiye katıldın? Hoşuna gitti mi?
Cevap: I recently attended my friend’s birthday party. I like it so much.
(En son arkadaşımın doğum günü partisine katıldım. Çok hoşuma gitti.)


Paul and Amanda are preparing a surprise party. Read and listen to the dialogue. What kind of party is it?
Çeviri: Paul ve Amanda sürpriz bir parti hazırlıyor. Diyaloğu okuyun ve dinleyin. Ne tür bir parti?
Cevap: It’s a graduation party.
(Bu bir mezuniyet partisi.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 75 MEB Yayınları

Read the dialogue again. What do they need for the party? Tick the correct one.
Çeviri: Diyaloğu tekrar okuyun. Parti için neye ihtiyaçları var? Doğru olanı işaretleyin.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 75 MEB Yayınları


Read again and write four things they should do to organize the party.
Çeviri: Tekrar okuyun ve partiyi organize etmek için yapmaları gereken dört şeyi yazın.
Cevap:

1. First, _they need a lot of balloons, confetti and some party hats _.
2. Then, _they should prepare food and beverages_.
3. Next, _her mum can make some cookies and a big cake_.
4. Finally, _she has a few amazing CDs. She can bring them_.


You want to organize a party. Decide on your party type. Look at the pictures. Talk about what you need and how many/how much you need.
Çeviri: Bir parti düzenlemek istiyorsunuz. Parti tipinize karar verin. Resimlere bakmak. Neye ihtiyacınız olduğunu ve ne kadar/ne kadar ihtiyacınız olduğunu konuşun.
Cevap:

I want to organize a birthday party. I need a lot of cake/ lots of fruit juice/some balloon/a little fruit /a few sandwich. (Bir doğum günü partisi düzenlemek istiyorum. Bir sürü pastaya/bir sürü meyve suyuna/biraz balona/biraz meyveye/birkaç sandviçe ihtiyacım var.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 76 MEB Yayınları

How do you feel if your family/friends organize a surprise party for you? What do you like about surprise parties? Why?
Çeviri: Aileniz/arkadaşlarınız sizin için sürpriz bir parti düzenlerse nasıl hissedersiniz? Sürpriz partilerin nesini seversiniz? Neden?
Cevap: I feel very happy. I like crowds of surprise parties. Because everybody gets together and I like the crowd.
(Çok mutlu hissederim. Sürpriz partilerin kalabalığını severim. Çünkü herkes bir arada olur ve kalabalığı severim.)


Listen to the dialogues. Write the numbers of the dialogues in each picture.
Çeviri: Diyalogları dinleyin. Her resimdeki diyalogların numaralarını yazın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 76 MEB Yayınları


Listen again and fll in the blanks.
Çeviri: Tekrar dinleyin ve boşlukları doldurun.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 76 MEB Yayınları3


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 77 MEB Yayınları

You want to organize a party to celebrate the end of the school year. Decide on the steps below. Plan the party and tell it to the class. Use frst, then, next, fnally and quantities.
Çeviri: Okul yılının sonunu kutlamak için bir parti düzenlemek istiyorsunuz. Aşağıdaki adımlara karar verin. Partiyi planlayın ve sınıfa söyleyin. Önce, sonra, sonra, son olarak ve miktarları kullanın.

Cevap: First I have to prepare a guest list. Then I have to set the place, date and time. Then I have to invite people. Finally, I have to arrange the decorations, catering, music and clothes. (Önce bir konuk listesi hazırlamalıyım. Sonra yeri, tarihi ve saati ayarlamam gerekiyor. Daha sonrasında insanları davet etmem gerekiyor. Son olarak, dekorasyon, yemek, müzik ve kıyafetleri ayarlamam gerekiyor.)


Now you are at your friend’s party. Look at the picture. Read the examples and make similar dialogues with your partner.
Çeviri: Şimdi arkadaşının partisindesin. Resme bak. Örnekleri okuyun ve eşinizle benzer diyaloglar kurun.
Cevap:

Did you like the cakes? (Kekleri beğendin mi?)
– He yes. They are delicious. (O evet. Çok lezzetliler.)
Would you like some more juice? (Biraz daha meyve suyu alır mısın?)
– Yes I will. Is it homemade? (Evet alırım. Ev yapımı mı ?)
Yes, my mom made it for us. (Evet annem bizler için yaptı.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 78 MEB Yayınları

How do you get invitation for celebrations?
Çeviri: Kutlamalar için davetiye nasıl alınır?
Cevap: The invitation should contain information such as subject, place and time.
(Davetiyede konu, yer zaman gibi bilgiler olmalıdır.)


Kim received three messages from her friends. Read the messages quickly. What are the messages about?
Çeviri: Kim, arkadaşlarından üç mesaj aldı. Mesajları hızlı okuyun. Mesajlar ne hakkında?
Cevap: Messages are sent for invitation to the parties to be given.
(Mesajlar verilecek olan partilere davet amaçlı atılmıştır.)


Read the messages again and answer the questions.
Çeviri: Mesajları tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1. Who has a graduation party?
Çeviri: Kimin mezuniyet partisi var?
Cevap: Jane has a graduation party.
(Jane’in bir mezuniyet partisi var.)


2. Who did Jane invite to her party?
Çeviri: Jane partisine kimi davet etti?
Cevap: She invited all her friends and relatives.
(Tüm arkadaşlarını ve akrabalarını davet etti.)


3. What do Rob and his wife celebrate?
Çeviri: Rob ve karısı neyi kutluyor?
Cevap: They celebrate their wedding anniversary.
(Evlilik yıldönümlerini kutluyorlar.)


4. Why does Wilma need advice?
Çeviri: Wilma’nın neden tavsiyeye ihtiyacı var?
Cevap: She needs advice for her dress.
(Elbisesi için tavsiyeye ihtiyacı var.)


5. What time do the parties begin?
Çeviri: Partiler ne zaman başlıyor?
Cevap: They are all start at 6 o’clock.
(Hepsi saat 6’da başlıyor.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 79 MEB Yayınları

What do Jane, Rob and Wilma need for their organizations? Write them in their boxes. You can use them more than once.
Çeviri: Jane, Rob ve Wilma’nın kuruluşları için neye ihtiyacı var? Bunları kutularına yazın. Bunları bir kereden fazla kullanabilirsiniz.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 79 MEB Yayınları


You want to invite your friends to your party. Work in groups of three. Read the role cards and make a dialogue.
Çeviri: Arkadaşlarınızı partinize davet etmek istiyorsunuz. Üçlü gruplar halinde çalışın. Rol kartlarını okuyun ve bir diyalog kurun.
Cevap:

I have a birthday party on the weekend, would you like to come? (Hafta sonu doğum günü partim var gelmek ister misiniz?)

– Oh! Yes, I want to come. Thank you for your invitation. (Oh! Evet gelmek isterim. Davetin için teşekkür ederim.)

– Sorry, I can not come. I have to attend another event over the weekend. (Üzgünüm gelemem. Hafta sonu başka bir davete katılmam gerekiyor.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 80 MEB Yayınları

What do we celebrate in our country? What do people from other countries celebrate diferent from us?
Çeviri: Ülkemizde neyi kutluyoruz? Başka ülkelerden insanlar bizden farklı olarak neyi kutluyor?
Cevap: We celebrate Eid-al-Adha, Eid-al-Fitr and national holidays in our country. Other countries celebrate Halloween, Thanksgiving, and Christmas.
(Ülkemizde Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ve milli bayramları kutluyoruz. Başka ülkelerde cadılar bayramı, şükran günü, noel kutlanıyor.)


Read Jason’s “Costume Party” invitation card and fnd the answers of these questions.
Çeviri: Jason’ın “Kostüm Partisi” davetiyesini okuyun ve bu soruların cevaplarını bulun.

When? (Ne zaman?)
– 27 th October. (27 Ekim.)

Where? (Nerede?)
– Jason’s House. (Jason’ın Evi.)

What time? (Saat kaçta?)
– 8 p.m. (akşam 8)


You want to celebrate a special day. Prepare an invitation card to invite Jason.
Çeviri: Özel bir günü kutlamak istiyorsunuz. Jason’ı davet etmek için bir davetiye hazırlayın.
Cevap: Hi, Jason. How are you? Tomorrow we are celebrating my birthday. It will be a plesure to see you there with us. I called our friend John too. There will also be lots of baloons and a beatiful birthday cake. The party will be in my house and it will begin at 9 p.m. See you tomorrow. Take care.
(Merhaba Jason. Nasılsın? Yarın doğum günümü kutluyoruz. Sizi orada aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Arkadaşımız John’u da aradım. Ayrıca bir sürü balon ve güzel bir doğum günü pastası olacak. Parti benim evimde olacak ve akşam 9’da başlayacak. Yarın görüşürüz. Dikkatli ol.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 81 MEB Yayınları

Let’s Have Fun!
Çeviri: Hadi eğlenelim!
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 81 MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 82 MEB Yayınları

Follow the steps and organize a birthday party. Present your plan to the class.
Çeviri: Adımları takip edin ve bir doğum günü partisi düzenleyin. Planınızı sınıfa sunun.


Now I can understand speech on suggestions, needs and quantities. (Artık öneriler, ihtiyaçlar ve miktarlarla ilgili konuşmaları anlayabiliyorum.)

Now I can talk about sequences of actions, needs and quantities. (Artık eylem dizileri, ihtiyaçlar ve miktarlar hakkında konuşabilirim.)

Now I can make suggestions. (Şimdi önerilerde bulunabilirim.)

Now I can understand texts about celebrations. (Artık kutlamalarla ilgili metinleri anlayabiliyorum.)

Now I can write invitation cards. (Artık davetiyeler yazabilirim.)


7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82. Sayfa, Celebrations Ünitesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.