Cevap Yaz
26 Nisan 2022, 11:21 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerimizin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Dreams ünitesine ait çalışmaların da bulunduğu 7. sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94 cevapları konusunu paylaştık. Eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94. Sayfa Cevapları Dreams

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 84 MEB Yayınları

What are the most and the least important things for a good future? Why?
Çeviri: İyi bir gelecek için en önemli ve en önemsiz şeyler nelerdir? Neden?
Cevap: I think family and health are the most important things. Because our family helps us every time and we can’t live unhealthy.
(Bence aile ve sağlık en önemli şeyler. Çünkü ailemiz her zaman bize yardım ediyor ve sağlıksız yaşayamayız.)


Read Yusuf’s expectations. What are his predictions about money, education etc.?
Çeviri: Yusuf’un beklentilerini okuyun. Para, eğitim vb. ile ilgili öngörüleri nelerdir?
Cevap: He thinks he will make a lot of money by choosing astronomy.
(Astronomi seçerek çok para kazanacağını düşünmektedir.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85 MEB Yayınları

Match the pictures with the sentences in part 2.
Çeviri: 2. bölümdeki cümlelerle resimleri eşleştiriniz.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85 MEB Yayınları


Match the highlighted words in part 2 with the defnitions below.
Çeviri: 2. bölümde vurgulanan kelimeleri aşağıdaki tanımlarla eşleştirin.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85 MEB Yayınları4


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 86 MEB Yayınları

What do you expect from the future?
Çeviri: Gelecekten ne bekliyorsun?
Cevap: I hope I will have a good career and a happy family.
(Umarım iyi bir kariyerim ve mutlu bir ailem olur.)


Read and listen to the texts. What are they talking about? Circle the correct answer.
Çeviri: Metinleri okuyun ve dinleyin. Ne ile ilgili konuşuyorlar? Doğru cevabı yuvarlak içine al.
Cevap: a. Future Dreams
(Gelecek Hayalleri)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 87 MEB Yayınları

Read the texts in part 2 again and fll in the table.
Çeviri: Bölüm 2’deki metinleri tekrar okuyun ve tabloyu doldurun.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 87 MEB Yayınları


Read again. Whose sentences could these be? Write their names.
Çeviri: Yeniden oku. Bunlar kimin cümleleri olabilir? Onların isimlerini yaz.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 87 MEB Yayınları4


Make predictions about your life in ten years’ time and take notes. Then, tell them to the class.
Çeviri: On yıl sonra hayatınız hakkında tahminler yapın ve notlar alın. Daha sonra bunları sınıfa anlatın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 87 MEB Yayınları47


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 88 MEB Yayınları

Which professions can you see in this picture? 
Çeviri: Bu resimde hangi meslekleri görüyorsunuz?
Cevap: Nurse, cook, teacher, doctor, engineer, firefighter, architect.
(Hemşire, aşçı, öğretmen, doktor, mühendis, itfaiyeci, mimar.)


What is your dream job?
Çeviri: Hayalindeki meslek ne?
Cevap: My dream job is doctor.
(Hayalimdeki meslek doktor.)


Listen to the dialogue. What is Harry’s dream job?
Çeviri: Diyaloğu dinleyiniz. Harry’nin hayalindeki iş nedir?
Cevap: Harry wants to be a teacher.
(Harry öğretmen olmak istiyor.)


Listen again and choose the correct one.
Çeviri: Tekrar dinleyin ve doğru olanı seçin.
Cevap:

1. be a doctor/teacher.
2. have a happy/sad family.
3. have two/three children.
4. stay at home/travel around the world.
5. live in a big/small city.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 89 MEB Yayınları

Build your own future. Circle at least one from each box and talk about your future plans. You can add more.
Çeviri: Kendi geleceğinizi kurun. Her kutudan en az birini daire içine alın ve gelecek planlarınız hakkında konuşun. Daha fazlasını ekleyebilirsiniz.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 89 MEB Yayınları


Walk around the class. Ask and answer about future predictions. You can take notes about your friends’ answers.
Çeviri: Sınıfta dolaşın. Gelecek tahminleri hakkında soru sorun ve cevaplayın. Arkadaşlarınızın cevapları hakkında notlar alabilirsiniz.


Now look at your notes and talk about your friends’ future.
Çeviri: Şimdi notlarınıza bakın ve arkadaşlarınızın geleceği hakkında konuşun.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 90 MEB Yayınları

Think about what you will/won’t do in fifty years. Why (not)?
Çeviri: Elli yıl içinde ne yapacağınızı/yapmayacağınızı düşünün. Neden?
Cevap: I want to go to Health Vocational High School, go abroad after graduating from high school, and become a successful doctor by getting a quality education there.
(Sağlık Meslek Lisesine gitmeyi, liseden mezun olduktan sonra yurt dışına gitmeyi, orada kaliteli bir eğitim görerek başarılı bir doktor olmak istiyorum. )


Read the texts and put the sentences (a-f) in the right place.
Çeviri: Metinleri okuyun ve cümleleri (a-f) doğru yere koyun.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 90 MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91 MEB Yayınları

Read the texts and underline the predictions that surprise you most.
Çeviri: Metinleri okuyun ve sizi en çok şaşırtan tahminlerin altını çizin.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91 MEB Yayınları


Read again and answer the questions.
Çeviri: Tekrar oku ve soruları cevapla.

…will defnitely happen?
Çeviri: …kesin olacak mı?
Cevap: Going on Holidays in Space.
(Uzayda Tatile Çıkmak.)


…will be the greatest improvement on life in the future?
Çeviri: …gelecekte hayattaki en büyük gelişme olacak mı?
Cevap: Flying cars.
(Uçan arabalar.)


…won’t happen?
Çeviri: …olmayacak mı?
Cevap: Edycation without teachers.
(Öğretmen olmadan eğitim.)


What do you know about the topics below? Choose two of them and make predictions. Will they make our lives better or worse? Why?
Çeviri: Aşağıdaki konular hakkında ne biliyorsunuz? İki tanesini seçin ve tahminler yapın. Hayatlarımızı daha iyi mi yoksa daha kötü mü yapacaklar? Neden?
Cevap: Food pills will make our lives easier Self-driving cars will make traffic better.
(Gıda hapları hayatımızı kolaylaştıracak Kendi kendine giden arabalar trafiği daha iyi hale getirecek.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 92 MEB Yayınları

Look at the photos and the topics. What will they be like in the future? Write your predictions about them.
Çeviri: Fotoğraflara ve konulara bakın. Gelecekte nasıl olacaklar? Onlarla ilgili tahminlerinizi yazın.
Cevap: 

I believe climate will be worse in the future. (İklimin gelecekte daha kötü olacağına inanıyorum.)

Robots will probably take our jobs. (Robotlar muhtemelen işlerimizi alacak.)

Transportation will be by flying vehicles. (Ulaşım uçan araçlarla yapılacak.)

Sports will be played by robots. (Spor robotlar tarafından oynanacak.)

People won’t watch television. (İnsanlar televizyon izlemeyecek.)

I think communication will be easier in the future. (Gelecekte iletişimin daha kolay olacağını düşünüyorum.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 93 MEB Yayınları

Work in groups. Read the sentences below and answer: Do you think it will happen? Then, compare your ideas with your friends.
Çeviri: Gruplar halinde çalışın. Aşağıdaki cümleleri okuyun ve cevaplayın: Sizce olacak mı? Ardından fikirlerinizi arkadaşlarınızla karşılaştırın.
Cevap: 

1. There will be no more wars. (Artık savaşlar olmayacak.)

2. Because of the climate change, we won’t see winters any more. (İklim değişikliği nedeniyle artık kış görmeyeceğiz.)

3. People won’t be able to fnd jobs because of robots. (İnsanlar robotlar yüzünden iş bulamayacak.)

4. People will not be able to tell a lie. (İnsanlar yalan söyleyemeyecek.)

5. People will live in underwater cities. (İnsanlar sualtı şehirlerinde yaşayacaklar.)

6. It will be easy for people to go on space holiday. (İnsanların uzay tatiline çıkması kolay olacak.)

7. Robots will play tricks on people. (Robotlar insanlara oyun oynayacak.)

8. People will use brain chips to record all their lives. (İnsanlar tüm hayatlarını kaydetmek için beyin çiplerini kullanacaklar.)

9. People will make contact with aliens. (İnsanlar uzaylılarla temasa geçecek.)

10. Hundreds of animal species will lose their habitats. (Yüzlerce hayvan türü yaşam alanlarını kaybedecek.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 94 MEB Yayınları

Follow the steps and write a simple paragraph. Present it to the class.
Çeviri: Adımları izleyin ve basit bir paragraf yazın. Sınıfa sunun.


7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94. Sayfa, Dreams Ünitesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.