Cevap Yaz
29 Mayıs 2023, 16:28 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Environment Ünitesine ait çalışmaların bulunduğu 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118 Cevapları konusunu paylaştık. Environment ünitesine ait cevaplarla ilgili eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118. Sayfa Cevapları Environment

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 108 MEB Yayınları

1. Look at the pictures. What do you know about them?
Çeviri: Resimlere bakın. Onlar hakkında ne biliyorsunuz?


2. Listen and repeat the words.
Çeviri: Dinleyin ve kelimeleri tekrarlayın.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 109 MEB Yayınları

2. Listen and complete the sentences with the words in part 1.
Çeviri: Cümleleri 1. bölümdeki kelimelerle dinleyin ve tamamlayın.
Cevap:

a. __Air pollution__ may cause a lot of diseases.

b. Because of __global warming__, sea levels are rising quickly.

c. __Deforestation__ has a negative impact on habitats of land animals.

d. __Rainforest__ is one of the best solutions for air pollution.

e. We must __recycle__ paper, glass and metals.

f. Farmers shouldn’t use too many __pesticidies__.

g. We must use __solar energy__ to protect environment.

h. __Nuclear wastes__ is very harmful for people’s health. 


3. Put the words in part 1 into the correct box.
Çeviri: Bölüm 1’deki kelimeleri doğru kutuya koyun.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 109 MEB Yayınları


4. Match the problems with the correct sentences. 
Çeviri: Soruları doğru cümlelerle eşleştiriniz.
Cevap: 

1. _c_ People cut down large numbers of trees in the forests.

2. _e_ People throw rubbish into the lakes, rivers or seas.

3. _b_ The temperature of the Earth surface increases.

4. _d_ These are the poisonous chemicals. People use them in agriculture.

5. _a_ People can’t breathe easily because of the vehicles’ exhaust fume.

6. _f_ It has bad efects on life and causes genetic problems for humans and animals.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 110 MEB Yayınları

1. Look at the photo. What are they doing? 
Çeviri: Fotoğrafa bakın. Onlar ne yapıyorlar?
Cevap: They are reading  a newspaper.
(Onlar bir gazete okuyorlar.)


2. Read and listen to the dialogue between Dean and Lucy. Why is Dean upset? 
Çeviri: Dean ve Lucy arasındaki diyaloğu okuyun ve dinleyin. Dean neden üzgün?
Cevap: Because of global warming.
(Küresel ısınma yüzünden.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 111 MEB Yayınları

3. Read the dialogue in part 2 again and tick the photos they are talking about. 
Çeviri: 2. bölümdeki diyaloğu tekrar okuyun ve bahsettikleri fotoğrafları işaretleyin.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 111 MEB Yayınları


4. Read again and write True (T), False (F) or No Information (-). 
Çeviri: Tekrar okuyun ve Doğru (T), Yanlış (F) veya Bilgi Yok (-) yazın.
Cevap: 

1. _F_ Dean is upset because of her friend’s behaviour.

2. _F_ Lucy knows what the news is about.

3. _T_ Dean thinks humans disturb the balance of nature.

4. _F_ Lucy is also worried about endangered animal species.

5. _T_ Lucy thinks people must do something for the environment.


5. Work in pairs. Read the role cards and make a dialogue. You can use the prompts below. 
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Rol kartlarını okuyun ve bir diyalog kurun. Aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

Role card A ⇒ Sen Lucy’sin ve insanların çevreyi korumak için ne yapmaları gerektiğine dair bir konuşma yapacaksın.

Role card B⇒ Sen Dekansın ve çevreyi korumak için insanların yapmaması gereken şeyler hakkında bir konuşma yapacaksın.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 112 MEB Yayınları

1. Emily and her father decided to make a “Plant Your Own Tree” campaign. Listen to them. How does Emily feel about the campaign? 
Çeviri: Emily ve babası, “Kendi Ağacını Dik” kampanyası yapmaya karar verdiler. Onları dinle. Emily kampanya hakkında ne düşünüyor?
Cevap: Emily is very excited about the campaign.
(Emily kampanya için çok heyecanlı. )


2. Listen again. What are they talking about to prevent air pollution? Put a tick. 
Çeviri: Tekrar dinleyin. Hava kirliliğini önlemek için ne konuşuyorlar? Bir onay işareti koyun.
Cevap: 

() 1. We should use public transportation.
(X) 2. We mustn’t use plastic bags.
(X) 3. We have to use solar energy.
() 4. We must buy rechargeable batteries.
() 5. We have to buy energy efcient vehicles.


3. Look at the pictures and complete the process of planting a tree. 
Çeviri: Resimlere bakın ve bir ağaç dikme işlemini tamamlayın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 112 MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 113 MEB Yayınları

1. You will make a campaign to protect the environment. Look at the photos, follow the steps below and talk about it. 
Çeviri: Çevreyi korumak için bir kampanya yapacaksınız. Fotoğraflara bakın, aşağıdaki adımları takip edin ve bunun hakkında konuşun.


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 114 MEB Yayınları

1. What can you do to make the world a better place? 
Çeviri: Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için ne yapabilirsiniz?
Cevap: We must do our part in society.
(Toplum içerisinde üzerimize düşen görevleri yapmamız gerekir. )


What can we do to protect the environment?
Çeviri: Çevreyi korumak için ne yapabiliriz?
Cevap: We should not pollute the nature and waste energy resources.
(Doğayı kirletmemeli ve enerji kaynaklarında israf yapmamalıyız.)


2. Read the texts quickly and match the pictures with the correct paragraphs. There is one extra. 
Çeviri: Metinleri hızlı bir şekilde okuyun ve resimleri doğru paragraflarla eşleştirin. Fazladan bir tane var.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 114 MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 115 MEB Yayınları

3. Read the texts in part 2 again and match the sentences with the topics. Write (D) for “Deforestation” and (WE) for “Wasting Energy”. 
Çeviri: Bölüm 2’deki metinleri tekrar okuyun ve cümleleri konularla eşleştirin. “Ormansızlaşma” için (D) ve “Enerji İsrafı” için (WE) yazın.
Cevap: 

(D) 1. The number of trees are decreasing day by day because of many reasons.
(WE) 2. We should use renewable sources to reduce harmful efects.
(D) 3. People spend too much money and have higher bills.
(WE) 4. It causes an increase in the temperature of the Earth.


4. Read again and answer the questions.
Çeviri: Tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1. Why do people cut down trees?
Çeviri: İnsanlar neden ağaçları keser?
Cevap: They cut for agriculture, furniture and paper products.
(Tarım, mobilya ve kağıt ürünleri için keserler.)


2. What are the important efects of deforestation?
Çeviri: Ormansızlaşmanın önemli etkileri nelerdir?
Cevap: Oxygen decreases, temperature increases and greenhouse gasses enter the athmosphere.
(Oksijen azalır, sıcaklık yükselir ve sera gazları atmosfere girer.)


3. What does overusing the energy cause?
Çeviri: Enerjiyi aşırı kullanmak neye yol açar?
Cevap: It leads to climate change and waste.
(İklim değişikliğine ve israfa yol açar.)


4. What mustn’t we do to prevent wasting energy?
Çeviri: Enerji israfını önlemek için ne yapmamalıyız?
Cevap: We mustn’t use fossil fuels, set the thermostat too high, wash our clothes in too hot water.
(Fosil yakıt kullanmamalı, termostatı çok yükseğe koymamalı, çamaşırlarımızı çok sıcak suda yıkamamalıyız.)


5. Work in pairs and make a dialogue. Read the problems and make at least two suggestions for each. Give explanations and reasons. 
Çeviri: Çiftler halinde çalışın ve bir diyalog oluşturun. Problemleri okuyun ve her biri için en az iki öneride bulunun. Açıklamalar ve nedenler verin.
Cevap: 

– What should we do to prevent the extinction of animals? (Hayvanların neslinin tükenmesini önlemek için ne yapmalıyız?)
– We need to stop the hunts. (Avlanmaları durdurmamız gerekir.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 116 MEB Yayınları

1. Imagine that you will do something for the Earth. Read the problems and choose at least two of them. What will you do? How will you do? Write your messages in the boxes by using First, Then and Finally. 
Çeviri: Dünya için bir şeyler yapacağınızı hayal edin. Problemleri okuyun ve en az ikisini seçin. Ne yapacaksın? nasıl yapacaksınız? Mesajlarınızı Önce, Sonra ve Son’u kullanarak kutulara yazın.
Cevap:
7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 116 MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 117 MEB Yayınları

Look at the words about the environment. Use the words below and write as many sentences as you can. Who makes more sentences wins the game! 
Çeviri: Çevre ile ilgili kelimelere bakın. Aşağıdaki kelimeleri kullanın ve mümkün olduğunca çok cümle yazın. Daha fazla cümle kuran oyunu kazanır!


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 118 MEB Yayınları

Now I can understand speech on environment. (Artık çevreyle ilgili konuşmaları anlayabiliyorum.)

Now I can talk about obligations and give instructions for a process. (Artık yükümlülükler hakkında konuşabilir ve bir süreç için talimat verebilirim.)

Now I can understand texts about environment. (Artık çevre ile ilgili metinleri anlayabiliyorum.)

Now I can write messages about environment and description of a process. (Artık ortam ve bir işlemin tanımı hakkında mesajlar yazabilirim.)


7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları 108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118. Sayfa, Environment Ünitesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ders ve Çalışma kitabı cevapları aramalarınızda internet sitemizi daha üst sıralarda listelemek için aramalarınızın sonuna "forum sınıf" yazabilirsiniz.
Örnek Kullanım: 6. sınıf matematik öğün yayınları sayfa 40 forum sınıf

Linkedin'de Paylaş

Ξ Bir cevap yazın

Künye Gizlilik Politikası İletişim Hakkımızda Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Sitede yer alan yazı, resim ve dosyaların tüm hakları saklıdır ve izinsiz paylaşılması kesinlikle yasaktır.